Kol­ga laat on jõu­lua­jal piir­kon­na suu­rim kul­tuu­riü­ri­tus

1428
Kol­ga laa­da pe­re­nai­ne JAN­NE KER­DO ja te­ma väi­ke­sed abi­li­sed loo­si­sid iga na­tu­ke­se aja ta­gant laa­da­lo­te­rii au­hin­du.

Ko­ha­li­ke müü­ja­te­ga jõu­lu­laa­dad olid veel Keh­ras, Raa­si­kul, Aru­kü­las.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel sä­ras Kol­ga ten­ni­se­hall kolm päe­va jär­jest tu­le­des, au­tod tu­lid ja läk­sid ning ko­ha­ti oli par­ki­mi­se­ga kit­sas. Tul­di müü­ma, ost­ma, esi­ne­ma, kuu­la­ma-vaa­ta­ma.

Jõu­lu­laat avas Kol­ga ten­ni­se­hal­lis uk­sed viien­dat kor­da – kestis15.-17. detsembrini. Eri­ne­valt mit­mel pool mu­jal pee­tud jõu­lu­laa­ta­dest on seal li­saks müü­gi­let­ti­de­le la­va, tant­sua­la ning lauad-too­lid pub­li­ku­le – ühed esi­ne­jad lõ­pe­ta­vad, tei­sed alus­ta­vad.

Juu­be­li­laa­da kul­tuu­rip­rog­ramm oli ti­he ja pea­kor­ral­da­ja Jan­ne Ker­do MTÜst Kol­ga Aren­dus üt­les, et tu­li ka ül­la­tu­se­si­ne­jaid. Lau­päe­val tõid näi­teks Vi­ha­soo se­ga­koor ja bänd Vi­ha­soo Vin­ged kaa­sa lau­luan­samb­li Naist­rio Mi­raaž Jõ­ge­va­maalt Pa­la kü­last.

Jan­ne Ker­do: „Kut­su­me esi­ne­jaid, aga pal­jud pa­ku­vad end ise. Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter aval­das soo­vi, tu­lid muu­si­ka­li­se ter­vi­tu­se­ga. Nais­rah­va­tant­su­rühm Vii­mi­kud olid me laa­dal esi­ne­mas esi­mest kor­da. Kol­ga õpe­ta­ja­te näi­tet­rupp tu­li laa­da­le spet­siaal­se esie­ten­du­se­ga. JJ-St­reet tant­suk­lu­bi tant­si­jad sõit­sid ko­ha­le Kei­last, Ta­ba­sa­lust, Rak­ve­rest, Kuu­sa­lust, Lok­salt ja ka Kol­gast. Aru­ta­si­me kor­ral­dus­toim­kon­na­ga, et tu­leks toe­ta­da neid noo­ri vä­he­malt sõi­du­ku­lu­de osas.“

Laa­da­ra­ha ku­lub kau­ge­malt tel­li­tud so­lis­ti­de­le, lau­päe­val esi­ne­sid Kand­le­mees San­der, Er­vin Lil­le­pea ja Sii­ri Känd, pühapäeval las­te­tea­ter Le­pat­rii­nu. Lau­päe­val oli seal ka Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi 25. kok­ku­saa­mi­ne, rää­ki­ma oli kut­su­tud Vol­de­mar Kol­ga. Õh­tul män­gis tant­suks an­sam­bel Hark.

Ree­desel tantsuõhtul mu­sit­see­ris Ju­min­da Pool­saa­re Bänd. Kok­ku käis laa­dal laul­jaid, tant­si­jaid, pil­li­män­gi­jaid paa­ri­sa­ja rin­gis. Mõ­ni­gi laa­da­li­ne tõ­des, et ko­ju eriti ei jõud­nud­ki.

Kui pal­ju rahvast laa­dale kok­ku tuli, täp­selt ar­vet ei pee­tud. Laa­da­pääs­me­na olid müü­gil lo­te­rii­pi­le­tid, neid os­te­ti 300, kuid see pol­nud ko­hus­tus­lik. Jan­ne Ker­do ar­va­tes võis laa­dalt kol­me päe­va­ga lä­bi käia 700 ini­mest. Kõi­ge enam oli rah­vast ree­del.

Lo­te­rii au­hin­du loo­si­ti väl­ja pi­de­valt, for­tuu­na­de­na ai­ta­sid ko­ha­li­kud lap­sed. Au­hin­nad saa­di laa­da spon­so­ri­telt ning müü­ja­telt, kel­lel pa­lu­tak­se ko­ha­mak­su ase­mel pa­nus­ta­da kin­gi­kot­ti.

Pü­ha­päev oli pü­hen­da­tud las­te­le – tra­dit­sioo­ni­li­ne ühi­ne pann­koo­gi­hom­mik, päkapikkude töö­toad, las­tee­ten­dus ning jõu­lu­va­na, kel­lel ja­gus pak­ke kin­gi­ko­tist, mil­le ai­tas täi­ta iga-aas­ta­ne spon­sor – fir­ma Bam­bo­na. Spon­so­rid olid veel Mei­ra, Dun­ker, Met­rop­rint, Sa­ku Õl­le­te­has, Gur­mee Ca­te­ring ning Kuu­sa­lu vald 700 eu­ro­ga.

Koos pann­koo­ki­de söö­mi­se­ga toi­mus taas ko­ha­lik moo­si­kon­kurss, see­kord sai maits­ta ja hin­nan­gut an­da küm­ne­le moo­si­le. Kõi­ge enam meel­dis maius­ta­ja­te­le Ulvi Ranna kee­de­tud mustika-kirsi moos.

Müü­jaid oli laa­dal kok­ku 40, ena­mas­ti ko­ha­li­kud ta­lu­toot­jad. Ala­ti on ol­nud kä­si­töö­ga ko­hal Ii­sa­ka ta­lu rah­vas, Leo­nel­la Soo­ta­ga oma mee­pur­ki­de­ga, Ka­da­ka­mäe ta­lu li­ha­too­de­te­ga, pe­re­kond Lui­ge Lok­salt ke­raa­mi­ka­too­de­te­ga, Kai Vald­mann ko­du­lei­ba­de­ga. Osad müü­jad va­he­tu­sid eri päe­va­del. Kohal oli Maret Kasemets Kolgaküla Tallist, lapsed said tasuta sõita hobuvankriga.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­gu­ti an­ne­tu­si loo­ma­de heaks, see­kord Uu­ri loo­mak­lii­ni­ku­le va­ja­li­ke diag­nos­ti­ka­sead­me­te soe­ta­mi­seks, et piirkonna loo­ma­de­le saaks kii­res­ti abi an­da.

Laa­dal mõ­nu­salt laua ta­ga ae­ga veet­nud va­ne­mad prouad ju­tus­ta­sid, et ne­mad lä­he­vad õh­tul siis ko­ju, kui hak­kab tants ja trall.

Pil­le Lui­ge Lok­salt tun­nus­tas, et laa­da kor­ral­da­jad tee­vad igal aas­tal ära suu­re töö: „Kes mi­da­gi ise on or­ga­ni­see­ri­nud, see teab, kui­das iga pi­sias­ja­ga on va­ja te­ge­le­da.“

Et­te­val­mis­tu­sed al­ga­vad ko­he, kui laat saab lä­bi, sõ­nas Jan­ne Ker­do: „Pa­ne­me kor­ral­dus­tii­mi­ga ehk meie pe­re­ga – mi­na, poeg Enrico, And­res Hein­ver – ja sõpradega kir­ja mõt­ted, mi­da edas­pi­di sil­mas pi­da­da, kit­sas­ko­had ja ideed. Te­ge­len laa­da­ga si­su­li­selt ko­gu aeg, ke­da näen, kü­sin, kas tu­leb laa­da­le, le­pi­me kok­ku esi­ne­jaid. Kui And­res Hein­ver ja Ur­mas Osila laa­dai­dee väl­ja käi­sid, plaa­ni­sid veel pi­ke­mat – viie­päe­vast, pak­ku­sin, et kes­taks kolm päe­va. Ei us­ku­nud siis, et jõua­me viien­da laa­da­ni ja tee­me ka edas­pi­di. Rõõm on, et laa­ta oo­da­tak­se ja siia tul­lak­se. Öel­dak­se, et rah­vast ei saa ko­dust väl­ja, aga saab küll.“

Laadad arukülas ja raasikul
Raasiku vallas oli jõululaatade nädalavahetus detsembri alguses. Laupäeval, 9. detsembril Aruküla rahvamajas, kus oli kümmekond müüjat, esines Kehra Nukk näidendiga „Valge muinasjutt”.
Samal päeval oli turg ka Raasiku õlletehase ruumides ja hoovis. Lisaks laadakaubale sai degusteerida õlut-kalja, tutvuda tehasega.

Pühapäeval, 10. detsembril peeti laata Raasiku rahvamajas. Müüjaid oli paarkümmend. Traditsiooniliselt korraldas Raasiku noortekeskus õnneloosi, teenitud tulu läheb RaKu talvelaagri korraldamiseks.

Esinesid Kehra Nukk ning huvikooli Pääsulind viiuliõpilased. Kohvikut oli tulnud tegema Kaer.

Jõu­lu­laat Keh­ras
Keh­ra rah­va­ma­jas oli jõu­lu­laat eel­mi­se nä­da­la lau­päe­val. Rah­va­ma­ja alu­mi­ne kor­rus oli müü­jaid täis – saal, fua­jee, ko­ri­dor. Kaup­le­jad olid nii ko­ha­li­kud kui kau­ge­malt, üle Ees­ti.

Põ­hi­rõhk oli kä­si­tööl ja ma­he­too­dan­gul. Laa­da­li­si oli ar­vu­kalt. Päe­va jook­sul võis laa­dalt lä­bi käia um­bes 300 ini­mest. Meelt la­hu­tas lõõts­pil­li­män­gi­ja Tar­mo Ki­vi­sil­la.

Kuusalus jõululaat 12. korda
Kuusalu jõululaata korraldavad Tiiu Lepnurm ja Tiiu Aasa. Toimumisaeg on alati sama – detsembri teine pühapäev. Müüjaid ja laadalisi oli seekord vähem. Uute kohalike müüjatena olid kohal Kuusalu kooli kaks õpilasfirmat, Juminda poolsaare MTÜ Pohiranna müüs käsitööd. Loenduse järgi käis laadalisi 900 ringis.

Eelmine artikkelKuusalu valla avatud juhtimise kokkulepe
Järgmine artikkelKihm­la-Sa­lu­mäe nai­sed koo­vad Ees­ti sün­ni­päe­vaks rah­vus­must­ri­ga kin­daid