Kuusalu valla avatud juhtimise kokkulepe

1489

Käe­so­lev kok­ku­le­pe on ava­tud lii­tu­mi­seks kõi­gi­le vo­li­ko­gu liik­me­te­le, kes soo­vi­vad ühi­selt ra­ken­da­da oma tead­mi­sed, tah­te ja ener­gia Kuu­sa­lu val­la kii­re­maks ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­da­mi­seks ning val­la ees seis­va­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks il­ma eda­si­se ve­ni­ta­mi­se­ta, ee­lis­ta­des sel­gelt val­la hu­ve vo­li­ni­ku isik­li­ke­le ja va­li­mis­lii­du/era­kon­na po­lii­ti­lis­te­le hu­vi­de­le.

Vo­li­ni­kud koos­ta­vad igal aas­tal koos ee­lar­ve­ga te­ge­vus­ka­va la­hen­da­mist va­ja­va­te põ­hip­rob­lee­mi­de koh­ta. Pe­rioo­dil 2017-2021 va­ja­vad järg­mi­sed põ­hi­tee­mad la­hen­da­mist:

1. KAA­SA­MI­NE ot­sus­tusp­rot­ses­si­des ei ole ol­nud pii­sav, tu­leb lei­da uu­si toi­mi­vaid la­hen­du­si ko­gu­kon­da­de kaa­sa­mi­seks oma as­ja­de ot­sus­ta­mis­se. Suu­ren­da­me kaa­sa­va ee­lar­ve­me­net­lu­se või muul so­bi­val vii­sil ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de ra­has­tust.

2. VAL­LA KU­VAND va­jab aren­da­mist, tu­leb tõs­ta esi­le val­da ise­loo­mus­ta­vad väär­tu­sed ning muu­ta lä­bi va­ja­li­ke te­ge­vus­te näh­ta­vaks. Töö­ta­me väl­ja val­la ku­van­di aren­da­mi­se ka­va ning alus­ta­me sel­le el­lu­vii­mi­se­ga.

3. HA­RI­DU­SE kva­li­teet on val­la kon­ku­rent­si­või­me võt­me­kü­si­mus. Muu­tu­va õpi­kä­sit­lu­se või­mal­da­mi­seks op­ti­mee­ri­me koo­li­võr­gu juh­ti­mi­se ja ku­lud, la­hen­da­me Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mip­rob­lee­mi, re­no­vee­ri­me Kol­ga koo­li spor­di­ra­ja­ti­sed, uuen­da­me koo­li­de ja las­teae­da­de ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se kor­ral­du­se.

4. EA­KA­TE HOO­LE­KAN­DE tee­nus­te maht ja kva­li­teet va­jab aren­da­mist. Kaa­lu­me Kuu­sal­lu pan­sio­naa­di ehi­ta­mist ja või­ma­lik­ke al­ter­na­tii­ve ning vii­me va­li­tud la­hen­du­se el­lu.

5. HU­VI­HA­RI­DUS on val­la üks tu­ge­vu­si. Suu­ren­da­me las­te hu­vi­te­ge­vus­te ja spor­ti­mis­või­ma­lus­te ra­has­ta­mist, loo­me fon­di noor­te omaal­ga­tus­te ra­has­ta­mi­seks.

6. TEE­DE AREN­GU­KA­VA vii­me kii­ren­da­tud kor­ras el­lu ja täien­da­me se­da, et kõik olu­li­sed val­la­teed saak­sid tol­mu­va­baks.

7. VAL­LA ÜLDP­LA­NEE­RING on olu­li­ne alus­do­ku­ment ja ühis­kond­lik kok­ku­le­pe, mis loob eel­du­sed val­la ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­guks. Vii­me lõ­pu­ni uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ning keh­tes­ta­mi­se.

8. ME­REN­DU­SE­GA seo­tud po­tent­siaa­li ka­su­tu­sel võt­mi­seks tu­ris­mi, ka­lan­du­se, kul­tuu­ri­pä­ran­di ja hu­vi­ha­ri­du­se vald­kon­da­des koos­ta­me st­ra­tee­gia ning loo­me eel­du­sed, et ko­gu val­la me­re­pii­ri ula­tu­ses sa­da­ma­te ja ran­du­mis­koh­ta­de koos­töö­võr­gus­tik hak­kaks töö­le me­re­vä­ra­va­na.

9. VAL­LA ST­RA­TEE­GIA­DO­KU­MEN­DID (aren­gu­ka­vad, pla­nee­rin­gud, ee­lar­vest­ra­tee­gia) on täit­mi­seks, muu­tu­nud va­ja­dus­te­le rea­gee­ri­mi­seks me­net­le­me ava­li­kult ja lä­bi­paist­valt as­ja­ko­ha­se st­ra­tee­gia­do­ku­men­di muu­da­tu­se ning pea­me vo­li­ko­gus ja val­la­va­lit­su­ses sel­lest kin­ni.

10. VAL­LA KES­KU­SE­NA näe­me Kuu­sa­lu ale­vik­ku. Val­la ela­ni­ke­le va­ja­li­ke eri­ne­va­te ava­li­ke tee­nus­te pa­re­maks kät­te­saa­da­vu­seks loo­me ja pa­ran­da­me Kuu­sa­lus sel­leks va­ja­lik­ke tin­gi­mu­si.

11. LOK­SA lin­na­ga alus­ta­me vii­vi­tu­se­ta lä­bi­rää­ki­mi­si vä­he­malt ha­ri­dus-, sot­siaal- ja ühist­rans­por­di vald­kon­da­de koos­töö aren­da­mi­seks ning ees­mär­gi­ga et­te val­mis­ta­da oma­va­lit­sus­te või­ma­lik­ku ühi­ne­mist 2021 va­li­mis­teks.

12. …..

Ees­mär­gi­ga ta­ga­da vo­li­ko­gu ning moo­dus­ta­ta­va uue val­la­va­lit­su­se tu­le­mus­lik töö­le ra­ken­da­mi­ne ning eda­si­ne ta­sa­kaa­lus­ta­tud koos­töö, lep­pi­sid al­la­kir­ju­ta­nud kok­ku järg­mis­tes juh­ti­mis­põ­hi­mõ­te­tes:

1. VO­LI­KO­GU ESI­ME­HE kan­di­daat on va­li­mis­tel enim hää­li saa­nud vo­li­nik.
Isi­ku loo­bu­mi­se kor­ral lei­taks uus kan­di­daat te­ma et­te­pa­ne­kul.

2. VO­LI­KO­GU ASEE­SI­ME­HE kan­di­daa­di esi­tab va­li­tuks osu­tu­nud vo­li­ko­gu esi­mees.

3. VO­LI­KO­GU KO­MIS­JO­NI­DE ESI­MEES­TE kan­di­daa­did lei­tak­se lä­bi­rää­ki­mis­te­ teel ar­ves­ta­des vo­li­ni­ke tead­mi­si ja ko­ge­mu­si ning soo­ve. Asee­si­me­he po­sit­sioo­ni pa­ku­tak­se käe­so­le­va ko­ku­lep­pe­ga mit­te lii­tu­nud vo­li­ni­ke­le.

4. VAL­LA­VA­NE­MA, ABI­VAL­LA­VA­NE­MA­TE ja VAL­LA­SEK­RE­TÄ­RI kan­di­daa­did lei­tak­se edas­pi­di ava­li­ku kon­kur­si­ga. Abi­val­la­va­ne­ma­te, val­la­sek­re­tä­ri ja val­la­va­lit­su­se teis­te tee­nis­tu­ja­te ame­ti­ko­had hoi­tak­se apo­lii­ti­li­sed ja need me­hi­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul.

5. VAL­LA­VA­LIT­SU­SE koos­sei­su kuu­lu­vad val­la­va­nem, abi­val­la­va­ne­mad ja vo­li­ni­ke esin­da­jad. Käe­so­le­va kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­nud iga viie vo­li­ni­ku koh­ta kuu­lub val­la­va­lit­sus­se üks esin­da­ja. Vo­li­ni­ke esin­da­ja va­li­vad ja esi­ta­vad ja asen­da­vad viis vo­li­nik­ku ühi­selt.

6. KOK­KU­LEP­PE all­kir­jas­ta­nud vo­li­ni­kud ko­gu­ne­vad vä­he­malt üks kord kuus val­la juh­ti­mi­se ja käe­so­le­va kok­ku­lep­pe täit­mi­se­ga seo­tud tee­ma­de ava­meel­seks ja konst­ruk­tiiv­seks aru­ta­mi­seks. Kok­ku­kut­su­mi­se ja et­te­val­mis­ta­mi­se kor­ral­da­vad vo­li­ko­gu esi­mees ja val­la­va­nem. Igal kok­ku­lep­pe osa­li­sel on õi­gus tõs­ta üles ühist aru­ta­mist va­ja­vaid kü­si­mu­si ja nen­de aru­ta­mi­ne tu­leb kor­ral­da­da mõist­li­ku aja jook­sul. Ot­su­sed te­hak­se üld­ju­hul kon­sen­su­se alu­sel. Kui ka kü­si­mu­se teist­kord­sel aru­ta­mi­sel ei jõu­ta kon­sen­su­se­ni aga ena­mus kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­nud vo­li­ni­kest on ot­su­se poolt, pan­nak­se kü­si­mus vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­su­se is­tun­gi päe­va­kor­da.

7. PER­SO­NAA­LIA­GA seo­tud kõik prob­lee­mid la­hen­da­tak­se ühi­selt heas usus, val­la­vo­li­ko­gu ning val­la­va­lit­su­se head töö­või­met sil­mas pi­da­des.

Käe­so­lev kok­ku­lepe on sõl­mi­tud hea tah­te­ga vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se se­ni­sest tu­le­mus­li­ku­maks te­ge­vu­seks val­la kii­re­ma ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­gu ja val­lae­la­ni­ke hu­ve sil­mas pi­da­des.
Al­la kir­ju­ta­nud vo­li­ni­kud (ni­mi, all­ki­ri, kuu­päev):

Eelmine artikkelJõu­lu­mõ­tisk­lus
Järgmine artikkelKol­ga laat on jõu­lua­jal piir­kon­na suu­rim kul­tuu­riü­ri­tus