Kol­ga ga­le­rii hooaeg al­gas PI­RET ja JÜ­RI MIL­DE­BER­GI näi­tu­se ava­mi­se­ga

1017
Kunst­ni­kud PI­RET MIL­DE­BERG ja JÜ­RI MIL­DE­BERG Kol­ga ga­le­riis.

Li­gi ühek­sa aas­tat Kol­gas ela­nud kunst­ni­ke­paar tõi mõi­sa pea­hoo­nes­se näi­tu­se „Mü­to­maa­nia“.

Kunst­nik Jü­ri Mil­de­berg mee­nu­tas möö­du­nud pü­ha­päe­va pä­rast­lõu­nal Kol­ga ga­le­riis näi­tu­se ava­mi­sel, kui­das sa­ma­des ruu­mi­des oli va­rem kaup­lus. Mil­de­ber­gid tu­lid Kol­ga ale­vik­ku ela­ma 1991. aas­tal just sel ajal, kui toi­du­kraa­mi oli poo­di­des na­pilt.

„Mul­gi kap­sa pur­gid olid riiu­lis­se lao­tud kuns­ti­pä­ra­selt ja külm­le­tis oli hun­nik vei­se­kop­su. Ko­ha­li­kud nai­sed kom­men­tee­ri­sid, et saab te­ha kop­su­pi­ru­kat,“ kir­jel­das ta.

Pi­ret Mil­de­berg li­sas, et olid la­he­dad ja se­ga­sed ajad, Kol­gas oli kõi­ge pa­rem need üle ela­da.

Ta üt­les, et on hea meel ava­da näi­tus Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes, koh­tu­da en­dis­te töö­kaas­las­te ja sõp­ra­de­ga.

„Jü­rilt on näi­tu­sel skulp­tuu­rid. Mi­nul on tööd, mis 2014. aas­tal te­gin Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­se näi­tu­se jaoks, olen neid kaa­sa­jas­ta­nud. Tu­gi­ne­nud olen Maae­ma ku­ju­le, see töö me sel­ja ta­ga ku­ju­tab unis­tust, mi­da maai­ni­me­ne ta­haks – ju­ma­lan­na, kel­le rin­nad an­nak­sid iga päev eri sor­ti joo­ke ja oleks na­tu­ke ka nai­ne, ke­da saaks lüps­ta. Võiks pan­na nur­ka ikoo­ni ase­me­le,“ sel­gi­tas ta mui­ga­mi­si „Mü­to­maa­nia“ töid.

„Siin on ka ko­du­käi­jad, koos­ne­vad tšek­ki­dest, ühed on kroo­ni­de­ga maks­mi­sest, tei­sed eu­ro­de­ga. Ka­su­ta­sin graa­fi­ka te­ge­mi­sel li­noo­li, mis on siit­sa­mast kõr­val­ma­jast, las­teaiast. Kui re­mon­ti teh­ti, sain põ­ran­da­li­noo­li en­da­le, ja­gub mul­le elu lõ­pu­ni ja ka las­teas­te­le.“

Näi­tu­se ava­mi­se­le tul­nud Ka­ja Mar­tin­son, Kol­ga las­teaia ju­ha­ta­ja, sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­rem olid nen­de ma­jas ka algk­las­sid, sel­le ma­ja­tii­va esi­ku põ­rand oli kae­tud va­na Mist­ra-vai­ba­ga, alt pais­tis li­nool­põ­rand. Mil­de­ber­gi­de lap­sed olid väi­ke­sed, käi­sid las­te­aias ja koo­lis, Jü­ri Mil­de­ber­gi­le hak­kas li­nool sil­ma ning pa­lus, kui asu­tak­se re­mon­ti te­ge­ma, ei vi­sa­taks ära, vaid an­taks nei­le.

Kol­ga koo­li en­di­ne di­rek­tor Enn Siim rää­kis le­he­le, kui­das Mil­de­ber­gid Kol­ka ela­ma sat­tu­sid. Kol­ga koo­li­le oli va­ja kuns­tiõ­pe­ta­jat, Vir­ve Ker­mi kau­du kut­suti Pi­ret Mil­de­ber­g koo­li töö­le. Pe­re tu­li Tal­lin­nast, oma kor­te­rit Kolgas esial­gu pol­nud ning ela­sid kor­te­ris, mil­le kol­hoos oli and­nud Enn Sii­mu­le. Kor­te­ri­pe­re­me­hel tu­li ka en­dal tei­ne­kord seal öö­bi­da.

Pea­gi täi­tub paar­küm­mend aas­tat, kui kunst­ni­kud ko­li­sid Kol­ga kor­ter­ma­jast ta­lu­maj­ja Läs­na kü­las­se, Lää­ne-Vi­ru­maa ja Har­ju­maa pii­ri­le. Kaks aas­tat hil­jem sel­gus, et sealt­sa­mast hak­kab kul­ge­ma kesk­po­lü­goo­ni piir.

Suu­re­pä­ra­ne koht „Mü­to­maa­nia“ lu­gu­de­le
Näi­tu­se tut­vus­tus­se on au­to­rid kir­ju­ta­nud: „Näi­tu­se ni­mi koos­neb ka­hest eri­tä­hen­dus­li­kust sõ­nast – mü­to­loo­gia ja maa­nia. Mü­to­loo­gia kui müü­ti­de ju­tus­tu­se tea­dus ei va­ja suu­re­mat tut­vus­ta­mist, te­gu on us­ku­mus­te, mui­nas­lu­gu­de ja pä­ran­di­ga ül­di­se­malt. Sõ­na­ga „maa­nia“ seos­tub psüh­ho­loo­gi­li­ne sei­sund, hul­lus ja eba­adek­vaat­sus, mis puu­du­tab pi­gem per­soo­ni. Ju­tus­ta­me Kol­ga mõi­sas lu­gu­sid ton­ti­dest, ju­ma­lus­test ja ko­du­käi­ja­test. Pal­ju näi­nud ja kan­na­ta­nud Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne on suu­re­pä­ra­ne koht meie lu­gu­de­le.“

Spet­siaal­selt Kol­ga ga­le­rii jaoks te­gi Pi­ret Mil­de­berg en­di­se ah­ju au­gu ko­ha­le suu­re Ho­bu­se-mõi­sap­rei­li – läh­tus le­gen­dist, et üks Kol­ga mõi­sa­prei­li pi­das end ho­bu­seks, tal­le teh­ti väi­ke van­ker, mil­le­ga jook­sis par­gis rin­gi.

Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii pe­re­nai­ne Kad­ri Mets­tak sõ­nas, et mõi­sa la­gu­ne­ma ­kip­pu­vad sei­nad so­bi­vad us­ku­ma­tult häs­ti kuns­ti eks­po­nee­ri­mi­seks, kui­gi võiks ar­va­ta vas­tu­pi­dist: „Kunst töö­tab siin taus­tal, so­bi­tub ja saab mõttelist mõõdet juur­de.“

Näi­tust „Mü­to­maa­nia“ näeb Kol­ga ga­le­riis mais ja juu­nis.

Ga­le­rii kuns­ti­pä­ra­ne kaup
Mai­kuus on Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes asuv ga­le­rii ava­tud nä­da­la­va­he­tus­tel, su­ve­kuu­del ala­tes nel­ja­päe­vast pü­ha­päe­va­ni.

Müü­gil on ko­ha­li­ke kä­si­töö­meist­ri­te kuns­ti­pä­rast too­dan­gut, disaini. Ga­le­riis on ka Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du lett. Sel­le hoo­aja uu­dis­kaup on kunst­nik Aa­vo Er­me­li ku­jun­da­tud külm­ka­pi­mag­ne­tid Kol­ga mõi­sa pil­ti­de­ga.

Galerii teine perenaine Riina Laanetu lau­sus, et tu­ris­te-mat­ka­jaid lii­gub ju­ba pä­ris pal­ju, kui paar nä­da­lat ta­ga­si ha­ka­ti ga­le­rii ruu­me tuu­lu­ta­ma, oli ko­he uu­dis­ta­jaid.