Kol­ga­kü­la suu­sak­lu­bi Ra­da ka­su­tab võim­sat ra­ja­ma­si­nat

1808
Kol­ga­kü­la ra­ja­meis­ter HEL­GES MÄND­METS sei­sab võim­sa lu­me­saa­ni kõr­val. Koos ra­ja­ra­ki­se­ga kaa­lub see teh­ni­ka kolm­vee­rand ton­ni. Fo­to Kai­sa Lin­no

Tä­nu kii­re­le ja võim­sa­le teh­ni­ka­le ole­me saa­nud suu­sa­ra­da­sid juur­de te­ha, kok­ku on neid prae­gu 17 ki­lo­meet­rit. Nä­da­la­va­he­tu­sel on sel suu­sa­hooa­jal käi­nud Kol­ga­kü­la ra­da­del sõit­mas 150-200 ini­mest, on oma val­la ini­me­si ja mit­melt poolt üle Ees­ti,“ üt­leb MTÜ Kol­ga­kü­la SK Ra­da juht ja ra­ja­meis­ter Hel­ges Mänd­mets.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­ne koos­seis kin­ni­tas 2017. aas­tal li­saee­lar­ve­ga ra­ha Kol­ga­kü­la suu­sak­lu­bi­le ra­ja­ma­si­na soe­ta­mi­seks. Ala­tes hi­lis­sü­gi­sest on ma­sin Kol­ga­kü­las ko­hal ning ka­su­tu­ses.

Hel­ges Mänd­mets: „Suu­pä­ra­ne on öel­da ra­ja­ma­sin, kuid te­ge­li­kult on meil või­mas ja vä­gev moo­tor­saan, Itaa­lias too­de­tud Al­pi­na Su­per Exp­ress, ning ra­ja­ra­kis, mis si­lub lu­me­pin­na ja lõi­kab ra­jad sis­se. Need mak­sa­vad kok­ku 33 000 eu­rot – lu­me­saan 25 000 eu­rot ja ra­ja­ra­kis 8000. Teh­ni­ka sai väl­ja va­li­tud rii­gi­han­ke­ga, te­gu on sel­le­laad­se teh­ni­ka su­perk­las­si­ga, se­da on mo­di­fit­see­ri­tud ai­na pa­re­maks. Kui en­da­le sai­me, siis oli Ees­tis esi­me­ne, nüüd või­bol­la on ju­ba juur­de tel­li­tud. Hoia­me ma­si­nat na­gu sil­ma­te­ra, see kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le, on os­te­tud lii­sin­gu­ga ning an­tud meie MTÜ ka­su­ta­da.“

Uue ra­ja­ma­si­na­ga saab töö­le ha­ka­ta siis, kui lu­me pak­sus on vä­he­malt 20 sen­ti­meet­rit, sest ra­ja­ra­kis kaa­lub kolm­vee­rand ton­ni. Kui tal­ve al­gu­ses oli lund veel vä­he, teh­ti esi­me­sed ra­jad ik­ka­gi va­na ise­val­mis­ta­tud teh­ni­ka­ga.

Kol­ga­kü­la suu­sak­lu­bi se­ni­sed ra­ja­ma­si­nad on leiu­ta­nud ja kok­ku pan­nud Hel­ges Mänd­mets. Val­mis­ta­tud on truu­bi­do­ru­dest ra­ja­lo­his­ti, au­to­kum­mi­dest rullp­ress, plan­ku­dest klas­si­ka­jäl­je ra­kis ning eri­ne­vaid ra­jaf­ree­se, aja jook­sul on neid apa­raa­te täien­da­nud. Ku­na tä­na­vu­ne lu­me­roh­ke talv mee­li­tas pal­jud suus­ka­de­le, on  teis­te kü­la­de suu­sa­hu­vi­li­sed käi­nud neid ise­teh­tud ra­ki­seid uu­ri­mas ja mal­li võt­mas. Hil­ju­ti said se­da­vii­si Ha­ra kü­la me­hed val­mis ise­teh­tud ra­ja­ra­ki­se, mi­da vee­tak­se lu­me­saa­ni­ga.

Hel­ges Mänd­mets mär­gib, et on kü­si­tud, kas saaks uut ra­ja­ma­si­nat lae­na­ta mu­ja­le, aga sel­leks on va­ja eral­di trei­le­rit, ku­hu ma­huk­sid nii lu­me­saan kui ka ra­ja­ra­kis ja sa­mas, kui on sa­da­nud lund, peab ko­he pä­rast sa­ju lõp­pu mi­ne­ma Kol­ga­kü­las taas ra­du sis­se aja­ma. See­ga on kõi­ge ka­su­li­kum igal suu­sa­ra­da­de et­te­val­mis­ta­jal oma­da en­dal mõn­da liht­sat ra­ja­ra­kist, mi­da on või­ma­lik iga ajal ka­su­ta­da.

„Uue teh­ni­ka­ga lük­kab 17 ki­lo­meet­rit eri­ne­vaid ra­du 45 mi­nu­ti­ga, en­ne ku­lus kolm tun­di. Pä­rast lu­me­sa­du lä­he­me ko­he väl­ja, kas hom­mi­kul kel­la 6-7 ajal en­ne tööd või õh­tul pä­rast tööd kel­la 20-21 pai­ku, ka en­ne sü­daööd on käi­dud. Lä­heb, kel või­ma­lik, pea­le mi­nu veel suu­sat­ree­ner Aar­ne Ida­vain,“ rää­gib ra­ja­meis­ter.

Kõik see toi­mub ühis­kond­li­kus kor­ras, töö­ta­su sel­le eest ei maks­ta. Hel­ges Mänd­mets lau­sub, et suu­sa­ra­da­de ka­su­ta­mi­ne on va­ba, ta­su ei võe­ta, põ­hi­li­ne, et tul­daks ja suu­sa­ta­taks: „Peaa­si, et rah­vas lii­gu­taks end ja oleks värs­kes tal­veõ­hus suu­sa­ta­mi­se­ga ter­ve­mad. Meie ko­ha­li­kud ini­me­sed ei os­ka­gi Kol­ga­kü­la park­män­ni­met­sa va­hel­du­vat maas­tik­ku pä­ri­selt hin­na­ta, ole­me ju har­ju­nud sel­le­ga, mil­li­ses ter­vi­se­lii­ku­mi­se kuld­se­tes tin­gi­mus­tes ümb­rus­kon­na rah­vas elab. Kau­ge­mad kü­las­ta­jad on meie ko­ha üle sõ­na ot­se­ses mõt­tes ka­de­dad. Kord ühed Pai­de-Tü­ri kan­di ini­me­sed pa­lu­sid, et and­ke mei­le ai­nult üks Kol­ga­kü­la mäe­ke kau­ni män­ni­met­sa­ga.“

Ku­na Kol­ga­kü­la ra­jad on lü­li­ta­tud Ees­ti ter­vi­se­ra­da­de võr­gus­tik­ku, leiab in­fot ka aad­res­sil ter­vi­se­ra­jad.ee – tu­leb klik­ki­da Kol­ga­kü­la lin­gi­le, sealt ava­neb klu­bi vee­bi­leht. Val­gus­ta­tud 1,5 ki­lo­meet­ri­sel ra­jal saab suu­sa­ta­da igal päe­val 16.30 ku­ni kel­la 21, li­saks on 2,5-, 3- ja 5ki­lo­meet­ri­ne klas­si­ka­ra­da ning 1,5-, 2,5- ja 5ki­lo­meet­ri­ne va­ba­teh­ni­ka­ra­da ning nüüd ka ekst­reem­sem 3ki­lo­meet­ri­ne mä­ge­de ra­da.

MTÜ-l Kol­ga­kü­la SK Ra­da on oma suu­sa­baas, mil­le ko­ha­li­kud suu­sa­hu­vi­li­sed ise ehi­ta­sid 1968. aas­tal. Suu­re­ma­te võist­lus­te kor­ral on kaa­sa­tud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja.

MTÜ Kol­ga­kü­la Selts te­gev­juht Kai­sa Lin­no: „Meie kan­di ini­mes­tel on ve­da­nud – kui vä­he­gi lund, siis on iga il­ma­ga ja igal ajal Kol­ga­kü­las su­per­head suu­sa­ra­jad sis­se sõi­de­tud. Hel­ges ja ta mees­kond teeb tub­lit tööd, na­ka­tab oma en­tu­sias­mi­ga nii noo­ri kui va­nu.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu las­teaed tä­his­tas 50. sün­ni­päe­va aja­loo­li­se hu­moo­ri­ka näi­den­di­ga
Järgmine artikkelSIR­JE VOOL­MAA või­tis ta­liu­ju­mi­se MMil kolm me­da­lit