Koha­lik al­ga­tusg­rupp on val­mis hal­da­ma Kol­ga Rah­va Ma­ja

2104

MTÜ Õn­ne Ma­ja loo­bus Kol­ga Rah­va Ma­ja ka­su­ta­mis­le­pin­gust.

MTÜ Õn­ne Ma­ja se­ni­ne juht Kat­rin Lel­lep tea­tas veeb­rua­ri al­gu­ses Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, et MTÜ võõ­ran­da­tak­se ja ju­ha­tus va­he­tub. MTÜ on esi­ta­nud taot­lu­se lõ­pe­ta­da Kol­ga Rah­va Ma­ja ta­su­ta ka­su­ta­mi­se le­ping, mis sõl­mi­ti 2010. aas­tal, 2015. aas­tal pi­ken­da­ti ku­ni aas­ta­ni 2030.
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on le­pin­gu lõ­pe­ta­nud, ma­ja on prae­gu val­la hal­la­ta. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on Kol­ga Rah­va Ma­ja ülal­pi­da­mis­ku­lu­deks 5000 eu­rot.
Kat­rin Lel­lep sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et MTÜ Õn­ne Ma­ja te­ge­leb mit­me pro­jek­ti­ga. MTÜ uus ju­ha­tus ei soo­vi Kol­ga rah­va­ma­ja hal­da­mist jät­ka­ta, tu­li le­ping val­la­ga lõ­pe­ta­da.
Ta li­sas, et ma­ja val­la­le üleand­mi­sest on rää­gi­tud pool aas­tat, nüüd vii­di prot­sess lõ­pu­le: „Ole­me MTÜ­ga Õn­ne Ma­ja sel­le hoo­ne väär­tust tõst­nud ning olen Kol­ga selt­sie­lu­ga en­di­selt seo­tud, val­mis nõu ja jõu­ga ai­ta­ma. Sa­mas, käes on aeg, kus noo­re­mad võik­sid te­gut­se­mi­se üle võt­ta.“
Kol­ga Rah­va Ma­ja on üm­ber ehi­ta­tud va­nast val­la­ma­jast, hoo­ne üks pool on Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­ra­ha­de­ga re­no­vee­ri­tud, seal te­gut­seb kaug­töö­kes­kus, ruu­me ka­su­ta­vad selt­sie­lu üri­tus­teks ko­ha­li­kud ela­ni­kud. Tei­se poo­le re­mont on lõ­pe­ta­ma­ta, te­ha on suur osa si­se­töid. Vii­ma­ti, 2014. aas­tal, sai MTÜ Õn­ne Ma­ja rii­giee­lar­vest 7500 eu­rot po­lii­ti­list ka­tu­se­ra­ha, ehi­ta­ti val­mis poo­le­li­ole­va ma­jao­sa va­he­sei­nad.
Möö­du­nud ree­del saat­sid An­ni­ka Blum ja Vir­ve Kerm Kol­ga Ke­raa­mi­kak­lu­bist, Kol­ga Kaug­töö­kes­ku­se juht Kad­ri See­der ja Uu­ri kü­last Ma­ria Prääts Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se – nad soo­vi­vad pa­nus­ta­da Kol­ga Rah­va Ma­ja aren­gus­se ja te­ha val­la­ga koos­tööd ma­ja täie­li­kuks ka­su­tu­se­le­võ­tuks, sel­lest võiks saa­da ko­ha­li­ke­le hu­vig­rup­pi­de­le mul­ti­funkt­sio­naal­ne kes­kus.
Nad an­na­vad pöör­du­mi­ses tea­da, et on val­mis moo­dus­ta­ma eral­di MTÜ, mis võ­taks ma­ja si­su­te­ge­vu­se ja üm­ber­kaud­se­te ela­ni­ke kaa­sa­mi­se en­da kan­da. Val­la­va­lit­su­selt pa­lu­vad sei­su­koh­ta, kas ja mil­lal oleks või­ma­lik la­hen­da­da hoo­ne vee-, ka­na­li­sat­sioo­ni- ja küt­tep­rob­lee­mid.
Ma­ja tu­le­vi­ku kü­si­must on aru­ta­tud ko­gu­kon­na­ga, osa­le­sid Kol­ga muu­seu­mi ja noor­te­kes­ku­se esin­da­jad, eral­di on rää­gi­tud Kol­ga mõi­sa oma­ni­ku­ga. Kaug­töö­kes­kus on hu­vi­ta­tud ruu­mi­de ka­su­ta­mi­sest ka edas­pi­di ning val­mis ja­ga­ma neid koo­li­tus­teks, koo­so­le­ku­teks, ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks. Küt­teks ka­su­ta­tak­se ka­mi­nat, soov on, et ühen­da­taks Kol­ga kaug­küt­te­ga.
Maj­ja on val­mis üm­ber ko­li­ma Kol­ga ke­raa­mi­kak­lu­bi, mis prae­gu ka­su­tab Kol­ga las­teaia va­na pe­su­köö­ki, ent sin­na ma­hub kor­ra­ga ku­ni 5 ini­mest, hu­vi­li­si on roh­kem. Edas­pi­di võiks Kol­ga Rah­va Ma­jas ol­la ke­raa­mi­ka­kes­kus.
Ma­ria Prääts on al­ga­ta­nud idee te­ha poo­le­lio­le­vas­se ma­ja­pool­de ko­gu­kon­na­köök – õpi­toad, ko­gu­kon­na­koh­vik üri­tus­te ajaks.
Al­ga­tusg­rupp mär­gib, et ma­ja ka­su­ta­mi­sest hu­vi­ta­tuid on veel­gi – MTÜ Est­lan­der ka­su­tas se­da Ekst­rö­mi mar­si staa­bi­na, mars­si plaa­ni­tak­se ka edas­pi­di kor­ral­da­da Kol­gas. Kui ka­tu­sea­lu­ne väl­ja ehi­ta­da, saaks sin­na öö­bi­mis­koh­ta­sid.
Ka pa­ku­vad nad Kuu­sa­lu val­la koo­li­de tu­gi­kes­ku­se asu­koh­ta Kol­ga Rah­va Maj­ja. Hoo­nes võik­sid te­gut­se­da veel Kol­ga ea­kad, raa­ma­tuk­lu­bi, noor­kot­kad, noor­te­kes­kus, kü­la­ki­no. Sa­mad ka­su­ta­mis­või­ma­lu­sed on ol­nud kir­jas ka MTÜ Õn­ne Ma­ja koos­ta­tud aren­gup­laa­ni­des Kol­ga Rah­va­ma­ja Koh­ta.
Sel ke­va­del on val­la hea­kor­ra­töö­ta­jad kor­ras­ta­nud Kol­ga Rah­va Ma­ja ümb­rust, ma­ha võt­nud võ­sa, edas­pi­di võiks jõe­kal­da­le tek­ki­nud peop­lat­sil pi­da­da Kol­ga ka­ra­pit ja muid va­baõ­hu­pi­du­sid.
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et al­ga­tusg­ru­pi pöör­du­mi­ne al­les saa­bus, val­la­va­lit­sus hak­kab se­da me­net­le­ma: „Val­la­va­lit­sus on hu­vi­ta­tud, et Kol­gas ko­ha­peal te­kiks hu­vig­rupp, kes võiks maja hal­da­mi­se üle võt­ta.“

Eelmine artikkelHC Keh­ra alis­tas Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­lis na­pilt Põl­va
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la vik­to­rii­ni või­tis Aru­kü­la 9. klass