Kogu­mik­ku „Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“ oo­da­tak­se veel luu­le­tu­si

547
GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vaks, 19. au­gus­tiks oli Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku­le ka­van­da­tud luu­leõh­tu – Har­ju­maa har­ras­tus­luu­le­ta­ja­te ühi­se ko­gu „Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“ esit­lus, kus au­to­rid pi­did ise oma luu­le­tu­si et­te kand­ma. Üri­tus jäi ära.

„Lük­ka­si­me sel­le eda­si, ku­na luu­le­ta­ja­te leid­mi­ne on osu­tu­nud ar­va­tust pal­ju kee­ru­li­se­maks. Meie ini­me­sed on vä­ga ta­ga­si­hoid­li­kud, ei ki­pu oma luu­le­tu­si pak­ku­ma, kui nei­le he­lis­ta­da, on esi­me­ne reakt­sioon, et mis luu­le­ta­ja mi­na ik­ka olen,“ rää­kis luu­le­ko­gu väl­jaand­mi­se idee au­tor ja koos­ta­ja Ga­ri­na Too­min­gas.

Ta li­sas, et ku­na ees­märk on üles lei­da ja ava­li­kus­ta­da või­ma­li­kult pal­ju Har­ju­maa „saht­lis­se kir­ju­ta­jaid“, ei ha­ka­tud trü­ki­se väl­jaand­mi­se­ga kii­rus­ta­ma, vaid püü­tak­se in­fot veel roh­kem le­vi­ta­da: „Vii­mas­tel päe­va­del olen leid­nud ne­li luu­le­ta­jat, kel­lest kaks ei ol­nud meie et­te­võt­mi­sest kuul­nud. Ka need, kes on oma luu­le­tu­sed ju­ba aval­da­mi­seks esi­ta­nud, on lu­ba­nud kaa­sa ai­da­ta teis­te leid­mi­se­le.“

Nä­da­la al­gu­se sei­su­ga olid oma loo­min­gut ko­gu­mi­ku
„Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“ jaoks esi­ta­nud 32 au­to­rit. Ga­ri­na Too­min­gas ar­vas, et või­b­ol­la osu­tub lii­ga kee­ru­li­seks te­ma esialg­ne plaan lei­da Har­ju­maalt üles 100 har­ras­tus­luu­le­ta­jat, kuid vä­he­malt 50 võiks neid kok­ku tul­la küll.

„Oma luu­le­ko­gu väl­jaand­mi­ne on vä­ga kal­lis, ühi­ses ko­gu­mi­kus on või­ma­lik igal au­to­ril aval­da­da vä­he­malt üks-kaks luu­le­tust. Ol­ge jul­ge­mad ja ava­tu­mad! Kind­las­ti on ka neid, kes ise luu­le­tu­si ei kir­ju­ta, kuid tea­vad, et mõ­ni tut­tav se­da teeb. Jul­gus­ta­ge neid ise ja and­ke ka mei­le neist tea­da.“

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud luu­le­raa­ma­tus­se oo­da­tak­se Har­ju­maa ho­bi­poee­ti­delt eel­kõi­ge Ees­ti­maa­ga seo­tud luu­le­tu­si: „Tee­ma on üs­na lai, luu­le­ta­da võib ka pe­rest, ko­dust, ar­mas­tu­sest, ko­du­maa loo­du­sest.“

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si­le luu­le­tus­te esi­ta­mi­se ae­ga on pi­ken­da­tud 2. sep­temb­ri­ni, Har­ju­maa har­ras­tus­luu­le­ta­ja­te ühi­se luu­le­ko­gu esit­lus peaks prae­gu­se ka­va ko­ha­selt ole­ma lau­päe­val, 14. sep­temb­ril Aru­kü­la mõi­sas. Ko­gu­mi­ku väl­jaand­mist ja esit­lu­se kor­ral­da­mist toe­tab Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las uus reo­vee käit­le­mi­se ees­ki­ri
Järgmine artikkelJoo­gi­vee eest tä­na­vad La­he­maal mat­ka­jad Aust­raa­liast ja Lõu­na-Aaf­ri­ka­ni