Kodu­hool­dus­töö­ta­jad abis­ta­vad lii­ku­mis­ras­kus­te­ga va­nai­ni­me­si

1961
Koduhooldustöötaja ANNA-LIISA GEBRUK Kuusalu Konsumis. Kui kauba eest kassas tasus, tuli telefonikõne uue ülesande kohta – tuua Loksalt vanem vallaelanik Kuusallu, et sotsiaaltranspordiga edasi sõidutada Tallinna arsti juurde.

Kuu­sa­lu ko­du­hool­dus­töö­ta­ja AN­NA-LII­SA GEB­RUK: „Mul on vä­ga hu­vi­tav ja emot­sio­naal­ne töö.“ 

Kuu­sa­lu ale­vi­kus näeb töö­päe­va­del, kui­das elekt­riau­to­ga rin­gi­sõit­vad nai­sed kü­las­ta­vad sa­ge­li toi­du­poo­de, as­tu­vad kan­de­kot­ti­de­ga sis­se kor­rus- või era­ma­ja­des­se. Te­gu on ko­du­hool­dus­töö­ta­ja­te­ga, kes käi­vad oma klien­ti­de eest sis­seos­te te­ge­mas.
Möö­du­nud nel­ja­päe­val oli Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­ni­kul või­ma­lus sõi­ta Kuu­sa­lu ale­vi­kus paa­ri tun­ni jook­sul kaa­sa ko­du­hool­dus­töö­ta­ja An­na-Lii­sa Geb­ru­ki­ga. Kesk­päe­va pai­ku oli ta saa­nud klien­dilt kau­ba­ni­me­kir­ja ja 20 eu­rot, sõit viis Kon­su­mis­se. En­ne te­gi pea­tu­se Kuu­sa­lu post­kon­to­ri juu­res, pa­ni klien­di an­tud kir­ja pos­ti. Sel­le­le ini­me­se­le os­te­tak­se toi­duai­neid ja muud va­ja­lik­ku kol­mel kor­ral nä­da­las – ni­me­kir­jas on ko­gu­sed ja täp­sed too­te­ni­me­tu­sed. Kui ra­hast jääb puu­du, mak­sab töö­ta­ja juur­de, pä­rast te­hak­se ta­saar­vel­dus.
„See klient käib ko­dust väl­jas har­va, tal on ta­sa­kaa­lu­häi­red. Tei­ne­kord käi­me koos ka­la­poes või pan­gas, ars­til, ap­tee­gis. Nii on jul­gem, olen toeks kõr­val,“ rää­kis An­na-Lii­sa Geb­ruk.
Osad klien­did an­na­vad te­le­fo­ni kau­du tea­da, mi­da poest soo­vi­vad, neilt ei pea mi­ne­ma ni­me­kir­ja võt­ma. Kui õn­nes­tub, os­tab ko­du­hool­dus­töö­ta­ja mit­me ini­me­se jaoks toi­duai­ned kor­ra­ga ära, tei­ne­kord kõn­nib poes rin­gi ka­he os­tu­kä­ru­ga.
See­kord tu­li tei­se klien­di soo­vi ko­ha­selt min­na Gros­si poo­di – kaup on oda­vam ja saab soo­ja toi­tu kaa­sa os­ta. Ku­na sel­li­se söö­gi pu­hul täp­selt et­te ei tea, mi­da pa­ku­tak­se, usal­dab klient ko­du­hool­dus­töö­ta­ja va­li­kut.
Üks ea­kas klient saab igal päe­val kell 13 soo­ja lõu­na­söö­gi. An­na-Lii­sa Geb­ruk käis su­pil jä­rel, viis klien­di­le ko­ju, võt­tis ka tä­na­va­nur­gal asu­vast post­kas­tist aja­le­hed kaa­sa.
Kok­ku on An­na-Lii­sa Geb­ru­kil küm­me klien­ti, ena­mik Kuu­sa­lust-Kiiust, mõ­ned lä­hi­kü­la­dest. Klien­te ja­gab ta Ul­vi Rää­gu­ga, mõ­le­mad töö­ta­vad poole ko­ha­ga, nä­da­la­kau­pa.
„Töö­päev al­gab ta­va­li­selt kell 9 hom­mi­kul. Kui mõ­ne klien­di­ga on va­ja va­rem ars­ti­ juurde min­na, olen va­ra­sem. Meie klien­did saa­vad ise­seis­va ela­mi­se­ga ko­dus hak­ka­ma, nei­le on va­ja na­tu­ke tu­ge. Sa­ge­li on ka nii, et meie abis­ta­me nä­da­la sees, nä­da­la­va­he­tu­sel tu­le­vad lap­sed või su­gu­la­sed,“ kõ­ne­les An­na-Lii­sa Geb­ruk. Sel ke­va­del asus ta õp­pi­ma te­ge­vus­ju­hen­da­ja kur­sus­tel – saab uu­si ideid ja jul­gus­tust, et on oma te­ge­mis­te­ga õi­gel ra­jal.
Ta kir­jel­das, et töö­nä­da­la graa­fik on ti­he, ea­kad tea­vad täp­selt, mis päe­val ja kel­laa­jal nen­de juur­de jõu­tak­se. Kui te­ki­vad muu­da­tu­sed, tu­leb nei­le tea­da an­da, et ei ha­ka­taks mu­ret­se­ma. Tee­nu­sed le­pib klien­ti­de­ga kok­ku val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg. Va­ja­du­sel ai­da­tak­se puid tup­pa tuua, ka pe­su pes­ta – Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se keld­ri­kor­ru­sel on toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­sel oli­ja­te­le ehk Usi­na­te­le pe­su­ma­sin. Pä­ris ko­du­ko­ris­tus­tee­nust ei osu­ta­ta, aga ai­da­tak­se pes­ta-püh­ki­da, kui mi­da­gi põ­ran­da­le ma­ha läi­nud.
„Abis­ta­me ük­si­kuid ini­me­si ja ka neid, kel lap­sed ela­vad Ees­tis kau­ge­mal või vä­lis­maal. Me klien­did on ea­kad, põ­hi­li­selt lii­ku­mis­ras­kus­te­ga – ei jak­sa kot­ti kan­da, tre­pist koos ko­ti­ga üles min­na. Selt­si­daa­me me ei män­gi, aga jut­tu aja­me ik­ka, kui soo­vi­tak­se. Pal­ju neist on te­gu­sad, kuu­la­vad raa­diot, vaa­ta­vad te­le­vii­so­rit, aru­ta­vad uu­dis­te üle,“ rää­kis An­na-Lii­sa Geb­ruk ja kii­tis, et tal­le see töö vä­ga meel­dib, iga päev on ise­moo­di ja õpet­lik, meel­dib va­he­tu suht­le­mi­ne ea­ka­te­ga.
Kuu­sa­lu val­la pal­gal on ne­li ko­du­hool­dus­töö­ta­jat. Pea­le Kuu­sa­lu piir­kon­na töö­ta­ja­te on poo­le ko­ha­ga ame­tis Hel­ve Tik­va – te­ma piir­kond on Pä­ris­pea pool­saar. Täis­ko­ha­ga peab ko­du­hool­dus­töö­ta­ja ame­tit Rutt Hir­vo.

  • Ko­du­hool­dus­töö­ta­jad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

Ani­ja val­las on ko­du­hool­dus­töö­ta­ja­te­na ame­tis prae­gu End­la Gel­lert, Ljud­mi­la Šehe­ri­na ja Ul­vi Üp­rus. Töö­piir­kon­di eral­di po­le, ko­du­hool­dus­töö­ta­ja mää­ra­mi­sel läh­tu­tak­se klien­di va­ja­du­sest ja oma­va­he­li­sest so­bi­vu­sest, ka kee­leos­ku­sest – tee­nin­da­tak­se ees­ti ja ve­ne kee­les. Kaks töö­ta­jat lii­gu­vad Keh­ras jalg­rat­ta­ga, kol­mas kasutab isik­li­kku sõi­duau­to­t.
Raa­si­ku val­las töö­tab Pi­ret Run­tal Aru­kü­la, Ju­ta Niit Pi­ka­ve­re ja Liia Ko­ger Raa­si­ku piir­kon­nas.
Kuu­sa­lu val­las töö­ta­vad An­na-Lii­sa Geb­ruk ja Ul­vi Rääk Kuu­sa­lu-Kiiu, Hel­ve Tik­va Lok­sa ja Rutt Hir­vo Kol­ga-Si­gu­la-Hirv­li piir­kon­nas.
Ametlike andmete järgi ei olnud Loksal 2015. aasta lõpu seisuga ko­du­hool­dus­tee­nust. Toi­me­tu­se kü­si­mu­se­le, kas nüüd on või mil­lal ha­ka­tak­se osu­ta­ma, kui pal­jud lin­nae­la­ni­kud tee­nust va­jak­sid, lin­na­va­lit­su­sest ei vas­ta­tud.

Tee­nu­se osu­ta­mi­se kord
Kuu­sa­lu val­las on osutatud ko­du­hool­dus­tee­nust üle 20 aasta. Praegu on kliente 25. Val­las on vo­li­ko­gu ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud vas­tav kord, abi­va­ja­ja esi­tab aval­du­se, hoo­le­kan­des­pet­sia­list kü­las­tab abi­va­ja­jat ja le­pib kok­ku tee­nus­te ma­hu, mil­le koh­ta sõl­mi­tak­se kir­ja­lik le­ping. Kord aas­tas käib Pil­le­riin Kurg klien­tidel külas, vaa­da­tak­se üle, kas tee­nus­te ni­me­kir­ja oleks va­ja muu­ta. Kui tun­tak­se, et tee­nust oleks tarvis, peab te­ma­ga ühen­dust võt­ma.
Saab tel­li­da ka ko­dust suur­pu­has­tust, kuid sel­le eest tu­leks klien­dil en­dal ta­su­da. Samuti peab ise maks­ma toi­du­kraa­mi, ra­vi­mi­te, muu­de kau­pa­de eest, mi­da ko­du­hool­dus­töö­ta­ja klien­di tel­li­mu­sel toob.
Pil­le­riin Kurg märkis, et ko­du­hool­dus­tee­nust osu­ta­vad Ees­tis vä­ga pal­jud oma­va­lit­su­sed, sel­leks tu­leb kin­ni­ta­da kord ning aval­du­se vorm: „Täh­tis on, et ea­ka­le ini­me­se­le oleks iga­päe­va­eluks va­ja­lik kät­te­saa­dav – toit, ars­tia­bi, pu­has pe­su, ah­ju­puud.“
Kuu­sa­lu val­las ku­lus 2016. aas­tal 4 ko­du­hool­dus­töö­ta­ja pal­ka­deks koos mak­su­de­ga 20 322 eu­rot. Li­saks trans­por­di­le 7964 eu­rot – elekt­riau­to­de kind­lus­tus- ja re­mon­di­tee­nus, töö­ta­ja­te isik­li­ke au­to­de ka­su­ta­mi­se kom­pen­sat­sioon.
Ani­ja val­la ee­lar­vest maks­ti mul­lu ko­du­hool­dus­tee­nu­se töö­ta­su­deks 28 085,29 eu­rot, trans­por­diks 4353,40 eu­rot. Töö­ta­jaid oli möö­du­nud aas­tal 6, klien­te 27.
Raa­si­ku val­las oli ko­du­hool­dus­tee­nu­se pal­ga­fond 2016. aas­tal 26 924 eu­rot, trans­por­di­le ku­lus 1687 eu­rot. Töö­ta­jaid on 3, klien­te prae­gu 23.

Hool­de­ko­dus­se ei ta­ha min­na
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus tee­nu­se koh­ta kom­men­taa­ri mõ­nelt klien­dilt. Nen­de ni­med on tea­da, kuid lu­ba­si­me, et le­he­loos ei aval­da.
Kuu­sa­lu kor­rus­ma­jas elav 80aas­ta­ne va­nap­roua ju­tus­tas, et tal oli aas­taid ta­ga­si in­sult. Pä­rast hai­gus­hoo­gu oli mit­mel pool ra­vil, nüüd on ko­dus ta­ga­si ja siin on kõi­ge pa­rem. „Viies aas­ta lä­heb ko­du­hool­dus­tee­nu­sel. Tuuak­se süüa, viiak­se prü­gi väl­ja, va­he­ta­tak­se voo­dis pe­su, mul en­dal on üks külg hal­va­tud. On hea, et käiak­se mind vaa­ta­mas, saan ka va­ja­du­sel he­lis­ta­da ja ap­pi kut­su­da.“
Pä­ris­pea pool­saa­rel elav 87­aas­ta­ne va­nap­roua kur­tis, et siis oli pa­rem, kui ko­du­hool­dus­töö­ta­ja elas lä­he­dal ja as­tus sa­ge­li sis­se, uu­ris, mil­list abi tar­vis: „Nüüd sõi­dab ko­du­hool­dus­töö­ta­ja mul­le süüa too­ma Vi­ha­soost, see on pä­ris pikk va­he­maa. Puud pean too­ma paa­ri ha­lu kau­pa. Ka tut­ta­vad ai­ta­vad, sõi­du­ta­vad Lok­sa­le juuk­su­ris­se või poo­di. Ela­sin va­he­peal õe juu­res, aga oma ko­dus on pa­rem, see po­le õi­ge elu, kui mi­tu va­na­ini­mest on koos, üks de­ment­sem kui tei­ne. Maal saab toast õue min­na, mõ­ne lil­le ik­ka üles tõs­tan.“
„Tü­tar tu­leb nä­da­la­va­he­tu­sel, naab­ri­nai­ne käib plii­ti küt­mas, hool­dus­töö­ta­ja toob söö­gik­raa­mi ja ra­vi­mid. Mit­te kui­da­gi ei ta­ha ko­dust hool­de­ko­dus­se min­na, ko­du on ik­ka ko­du. Haig­las olid toi­dud head, aga ko­dus on pa­rem ol­la. Aval­dan tä­nu val­la­le, et saan abi. Kõik on nii head ini­me­sed, ai­ta­vad,“ kii­tis 86aas­ta­ne kü­lae­la­nik.

Eelmine artikkelHC Keh­ra poi­sid saa­vu­ta­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha
Järgmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS oli Kuu­sa­lu ma­ra­to­ni pa­rim juu­nior