Koa­lit­sioo­ni­le­ping aas­ta­teks 2019-2021

627

Kiius, 26. no­vemb­ril 2018. aas­tal.

Väär­tus­ta­des ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­gut Kuu­sa­lu val­las ning soo­vi­des tuua val­la­va­lit­sus­se ta­ga­si kom­pe­tent­sus ja val­la­ko­da­ni­ke hu­vi­de aus­ta­mi­ne, sõl­mi­vad Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na, Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ja va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du (VÜK) ni­me­kir­ja­des Kuu­sa­lu val­la­vo­li­kok­ku  va­li­tud liik­med käe­so­le­va le­pin­gu. Koa­lit­sioo­ni­le­ping tu­gi­neb osa­pool­te va­li­misp­rog­ram­mi­de­le ja koa­lit­sioo­ni­lä­bi­rää­ki­mis­tel sõl­mi­tud le­pe­te­le.
Poo­led on oma­va­hel kok­ku lep­pi­nud ja kin­ni­ta­vad, et:
• pool­te prog­ram­mi­lis­tes sei­su­koh­ta­des ja va­li­mis­lu­ba­dus­tes puu­du­vad eri­meel­su­sed, mis ta­kis­tak­sid neil lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­mast ja koa­lit­sioo­ni­le­pet sõl­mi­mast. 
• neil on ta­he te­ha koos­tööd, ühen­da­des oma os­ku­sed, tead­mi­sed ja pü­hen­du­mus Kuu­sa­lu val­la aren­da­mi­seks ja juh­ti­mi­seks järg­mis­te kor­ra­lis­te ko­ha­li­ke oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu­de va­li­mis­te­ni 2021. aas­tal ning jät­ka­ta koos­tööd ka pärast 2021. aas­tal toi­mu­vaid ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­si, kui va­li­jad sel­leks man­daa­di an­na­vad.
• nad kait­se­vad Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­sel üks­tei­se hu­ve ning hää­le­ta­misp­rot­se­duu­ri­del vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des, vo­li­ko­gus ja val­la­va­lit­su­ses ta­ga­vad ot­sus­ta­mi­seks va­ja­li­ku hääl­tee­na­mu­se.

I  LAP­SED, NOO­RED, HA­RI­DUS
• Kaa­sa­jas­ta­me Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­kesk­kon­na ja la­hen­da­me ruu­mi­kit­si­ku­se­ga seo­tud prob­lee­mid.
• Re­no­vee­ri­me Kol­ga koo­li staa­dio­ni koo­li va­ja­du­si ar­ves­ta­des.
• Op­ti­mee­ri­me koo­li­võr­gu.
• Muu­da­me õp­pi­mi­se koo­li­des veel­gi at­rak­tiiv­se­maks – soe­ta­me mood­said õp­pe­va­hen­deid: sü­le- ja tah­ve­lar­vu­teid, 3D-prin­te­reid, ro­boo­ti­ka­va­hen­deid, nu­ti­kaid mõõt­mis­sead­meid jms.
• Jät­ka­me Kol­ga ja Vi­ha­soo koo­li­de ning val­la las­teae­da­de ruu­mi­de uuen­da­mist.
• Taot­le­me Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li­le Hu­go Lep­nur­me ni­me.
• Jät­ka­me las­teae­da­de ja hu­via­la­koo­li­de õpe­ta­ja­te töö ta­sus­ta­mist võrd­väär­selt üld­ha­ri­dus­koo­li õpe­ta­ja­te­ga.
• Pa­ran­da­me koo­li­de- ja rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de va­rus­ta­tust (aja)kir­jan­du­se­ga.
• Tõs­ta­me las­teaiaõ­pe­ta­ja abi­de ja as­sis­ten­ti­de töö­ta­su alam­mää­ra.
• Osu­ta­me ak­tiiv­se­te­le noor­te­le iga­külg­set kaa­sa­bi Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu käi­vi­ta­mi­sel.
• Too­me Kol­ga noor­te­kes­ku­se mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja keld­rist Kol­ga Rah­va Maj­ja.
• Taas­käi­vi­ta­me noor­te­kes­ku­sed Kiius ja Kol­gas.
• Ta­ga­me iga­le lap­se­le toe­tu­se ühes hu­vi­rin­gis osa­le­mi­seks, sõl­tu­ma­ta sel­lest, kas hu­vi­ring te­gut­seb Kuu­sa­lu val­las või mu­jal.
• Toe­ta­me las­te- ja noor­te­laag­ri­te te­ge­vust.
• Toe­ta­me noor­te­le suu­na­tud me­re­li­si te­ge­vu­si.
• Jät­ka­me noor­te spor­dik­lu­bi­de ja tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mist.
• Toe­ta­me ja tu­gev­da­me noor­te­kes­kus­te tööd, suu­ren­da­des va­hen­deid nen­de per­so­na­li- ja in­ven­ta­ri­ku­lu­de kat­mi­seks.

II VA­BA AEG, KUL­TUUR JA SPORT
• Uuen­da­me Kol­ga­kü­la spor­di­baa­si ra­ja­val­gus­tu­se ja al­ga­ta­me pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se, et ku­jun­da­da sin­na Põh­ja-Ees­ti at­rak­tiiv­seim ter­vi­se­ra­da­de komp­leks.
• Koos­ta­me Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se aren­da­mi­se ka­va.
• Sea­me sis­se toe­tu­se val­la esin­dus­võist­kon­da­de­le jalg­pal­lis, saa­li­ho­kis vms, kes osa­­le­vad Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel.
• Töö­ta­me väl­ja ning tä­his­ta­me põ­ne­vad ja tur­va­li­sed mat­ka- ja jalg­rat­ta­ra­jad.
• Toe­ta­me ju­ba Kuu­sa­lu val­las toi­mu­va­te tra­dit­sioo­ni­lis­te üle-ees­ti­lis­te rah­va­spor­di­­sünd­mus­te kor­ral­da­mist, sh Kuu­sa­lu rat­ta­ral­li, Kuu­sa­lu rat­ta­ma­ra­ton, La­he­maa me­re­süs­ta­ma­ra­ton, La­he­maa ke­pi­kõn­ni­ma­ra­ton.
• Ku­jun­da­me Lau­rit­sa­päe­va jook­sust taas üle­rii­gi­li­se jook­su­sünd­mu­se, mil­lel osa­le­vad nii oma ala ti­pud kui spor­di­sõb­rad pe­re­de­ga.
• Toe­ta­me Kuu­sa­lu val­la  rah­va­ma­ja­de kor­ras­ta­mist ja te­ge­vust.

III KO­GU­KOND
• Tee­me koos­tööd  Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va­te kü­la­selt­si­de ja teis­te va­baü­hen­dus­te­ga.
• Toe­ta­me hea­de idee­de ellu­vii­mist val­la eri­ne­va­tes ko­gu­kon­da­des – suu­ren­da­me olu­li­selt toe­tust ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de­le.
• Toe­ta­me ko­gu­kon­da­de al­ga­tu­si oma elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks – kui ko­gu­kond pa­nus­tab ra­ha­li­selt ise prob­lee­mi la­hen­da­mi­seks, fi­nant­see­ri­me se­da ka val­la ee­lar­vest.
• Või­ma­lu­sel de­le­gee­ri­me ava­li­ke tee­nus­te osu­ta­mist va­ja­lik­ku kom­pe­tent­si oma­va­te­le va­baü­hen­dus­te­le.
• Ehi­ta­me Kol­ga Rah­va Ma­ja lõ­pu­ni sel­le prae­gu­ses ma­hus.

IV SOT­SIAAL­VALD­KOND
• Toe­ta­me noo­ri pe­re­sid ja pal­ju­lap­se­li­si pe­re­sid.
• Leia­me part­ne­ri ja käi­vi­ta­me Kuu­sa­lu pan­sio­naa­di ehi­tu­se.
• Ehi­ta­me Kuu­sal­lu eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le kaa­saeg­se kor­ter­ma­ja.
• Loo­me eri­va­ja­dus­te­ga las­te­le tu­gi­kes­ku­se, mis tee­nin­daks kõi­ki val­la koo­le ja las­te­ae­du.
• Toe­ta­me val­la ea­ka­te, puue­te­ga ini­mes­te ja suur­pe­re­de selt­si­te­ge­vust.
• Toe­ta­me va­ba­kon­na te­ge­mi­si, jät­ka­tes sot­siaal­vald­kon­na tee­nus­te pak­ku­mist koos­­töös mit­te­tu­lun­dus­sek­to­ri­ga.
• Kor­ras­ta­me Kuu­sa­lu pe­rears­ti­kes­ku­se ruu­mid.

V KESK­KOND 
• Vii­me lõ­pu­ni val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ja keh­tes­ta­mi­se.
• Kii­ren­da­me de­tailp­la­nee­rin­gu­te me­net­le­mist – pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest vas­tu võt­mi­se­ni ei peaks üld­ju­hul ku­lu­ma üle ühe aas­ta.
• In­ves­tee­ri­me kol­me aas­ta­ga vä­he­malt 400 000 eu­rot val­la­tee­de must­kat­tes­se.
• Käi­vi­ta­me val­la­si­se­sed bus­si­lii­nid Val­ge­jõe-Lok­sa ja Vi­ha­soo-Lok­sa.
• Ot­si­me või­ma­lu­si Kiiu-Kuu­sa­lu kerg­liik­lus­tee val­gus­ta­mi­seks.
• Jät­ka­me koo­li­bus­si­pea­tus­te val­gus­ta­mist.
• Ehi­ta­me Pu­di­soo kü­la­le uued veet­ras­sid ja ta­ga­me puh­ta joo­gi­vee.
• La­hen­da­me Suur­pea lin­na­ku ja Uu­ri kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni­prob­lee­mid.
• Hoia­me kor­ras ning täien­da­me Kiiu, Kol­ga, Kuu­sa­lu, Suur­pea ja Vi­ha­soo män­gu­väl­ja­kuid.
• Jät­ka­me val­la hea­kor­ras­ta­mist ning in­ves­tee­ri­me se­ni­sest roh­kem ra­ha val­la kesk­asu­la­te  Kuu­sa­lu, Kiiu, Kol­ga ja Vi­ha­soo hea­kor­ra ning ül­dil­me pa­ran­da­mi­seks.
• Koos­töös kin­nis­tuo­ma­ni­ke­ga in­ves­tee­ri­me val­la il­met pa­ran­da­va­tes­se hea­kor­rap­ro­jek­ti­des­se. Kor­ral­da­me ko­du­kau­nis­tu­se kam­paa­niaid, na­gu oli edu­kas „Löö­me kü­lad lil­le“ pro­jekt.
• Tee­me näh­ta­vaks val­la olu­li­se­mad vaa­ta­mis­väär­su­sed, va­rus­ta­des need in­fo­tahv­li­te­ga.
• Ava­me val­la me­re­le – al­ga­ta­me Sal­mis­tu-Valk­la ran­na­pro­me­naa­di ra­ja­mi­se. 
• Alus­ta­me Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­mist ja leia­me koos­töö­part­ne­riks ope­raa­to­ri, kes on val­mis ja või­me­li­ne pa­nus­ta­ma Sal­mis­tu sa­da­ma aren­da­mis­se.
• Alus­ta­me rii­gi­ga lä­bi­rää­ki­mi­si ran­na­kü­la­de ela­ni­ke­le ka­las­tus­lu­ba­de väl­jas­ta­mi­se liht­sus­ta­mi­seks.
• Koos­ta­me kerg­liik­lus­tee­de aren­gu­ka­va ja tee­me kerg­liik­lus­tee­de võr­gus­ti­ku laien­da­mi­seks koos­tööet­te­pa­ne­ku naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te­le ja rii­gi­le. Toe­ta­me Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist.

VI VAL­LA JUH­TI­MI­NE
• Hoia­me ja aren­da­me Kuu­sa­lu val­da kui ter­vi­kut.
• Pa­ran­da­me in­fo lii­ku­mist val­la­ma­ja ja ko­da­ni­ke va­hel.
• Aren­da­me ja täien­da­me val­la ko­du­leh­te ning muu­da­me sel­le tu­ris­ti­de­le hu­vi­ta­vaks.
• Tee­me val­la tee­nus­te taot­le­mi­seks va­ja­li­kud blan­ke­tid täi­de­ta­vaks ka in­ter­ne­tis.
• Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le pa­re­ma­te ava­li­ke tee­nus­te ta­ga­mi­seks tee­me koos­töö-et­te­pa­ne­ku Lok­sa lin­na­le.
• Hoi­du­me oma­va­he­li­si lahk­he­li­sid la­hen­da­mast ava­lik­ku­se ees – aja­le­hes või sot­siaal­mee­dias – ning la­hen­da­me eri­meel­su­sed lä­bi­rää­ki­mis­te teel.
• Eri­meel­sus­te kor­ral, mis puu­du­ta­vad mõn­da vo­li­ko­gus või val­la­va­lit­su­ses hää­le­tu­se­le pan­da­vat kü­si­must, püüa­me lei­da kon­sen­su­se, kui koa­lit­sioon ei ot­sus­ta tei­si­ti.
Kok­ku­le­pi­tud val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se ame­ti­koh­ta­de jao­tus:
• Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees – Ees­ti Re­for­mie­ra­kond.
• Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees – Ees­ti Kes­ke­ra­kond.
• Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees – opo­sit­sioo­ni esin­da­ja.
• Ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­mees – VÜK.
• Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees – VÜK.
• Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni esi­mees – VÜK.
Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees – VÜK.
• Ühis­te­ge­vu­se­ko­mis­jo­ni esi­mees – VÜK.
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on kuue­liik­me­li­ne – val­la­va­nem ja viis mit­te­koos­sei­su­list val­la­va­li­su­se lii­get. Val­la­va­lit­su­se ko­had jao­tu­vad järg­mi­selt:
• Val­la­va­nem – VÜK.
• Val­la­va­lit­su­se lii­ge – VÜK.
• Val­la­va­lit­su­se lii­ge – VÜK.
• Val­la­va­lit­su­se lii­ge  – Ees­ti Kes­ke­ra­kond.
• Val­la­va­lit­su­se lii­ge – Ees­ti Kes­ke­ra­kond.
• Val­la­va­lit­su­se lii­ge – Ees­ti Re­for­mie­ra­kond.
Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te lii­dus (HOL):
• Val­la­vo­li­ko­gu esin­da­ja – Eesti Kes­ke­ra­kond, asen­dus­lii­ge VÜK.
• Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja – VÜK, asen­dus­lii­ge Ees­ti Kes­ke­ra­kond.
Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad Ees­ti lin­na­de ja val­da­de lii­dus:
• Val­la esin­da­ja üld­koo­so­le­kul – Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, asen­dus­lii­ge Ees­ti Kes­ke­ra­kond.
• Val­la esin­da­ja vo­li­ko­gus – VÜK, asen­dus­lii­ge VÜK.
Val­la esin­da­ja La­he­maa koos­töö­ko­gus – Ees­ti Re­for­mie­ra­kond.
Val­la esin­da­ja MTÜs Aren­dus­ko­da – VÜK.
Kin­ni­ta­me, et koa­lit­sioon on ava­tud lä­bi­rää­ki­mis­teks ja koos­tööks kõi­gi Kuu­sa­lu val­la rah­va poolt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud liik­me­te­ga.

All­kir­jad:
Mar­gus Soom, Ees­ti Re­for­mi­era­kond
Vär­ner Loots­mann, Ees­ti Kesk­-
era­kond
Ur­mas Kirt­si, VÜK
Kau­po Par­ve, VÜK
Kal­mer Märt­son, VÜK
Mart Sest­verk, VÜK
Ur­mo Ris­ti­saar, VÜK
Il­vard Ee­rik­soo, VÜK
Kris­ti Ve­te­maa, VÜK
Enn Kirs­man, VÜK
Raul Val­gis­te, VÜK

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald jät­kab Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti
Järgmine artikkelLahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­bast