Kin­ni­ta­ti Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va 2028. aas­ta­ni

546

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 11. veeb­rua­ril ühe­hääl­selt val­la küm­ne aas­ta aren­gu­ka­va, mil­le te­ge­mist alus­ta­ti 2017. aas­ta su­vel. Aren­gu­ka­va koos­tas OÜ Py­ra­mid Con­sult. Möö­du­nud aas­ta juu­nis ja au­gus­tis oli aren­gu­ka­va pro­jekt vo­li­ko­gus esi­me­sel lu­ge­mi­sel, see­jä­rel ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul ning sep­temb­ris olid Raa­si­kul, Aru­kü­las ja Pi­ka­ve­res aren­gu­ka­va ava­li­kud aru­te­lud. Ok­toob­ris lu­ges vo­li­ko­gu aren­gu­ka­va teist kor­da ning hää­le­tas lä­bi ava­li­kus­ta­mi­se ajal ja rah­va­koo­so­le­ku­tel teh­tud pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud. Kuid aren­gu­ka­va ei kin­ni­ta­tud, tei­ne lu­ge­mi­ne kat­kes­ta­ti, ku­na Olev Si­ni­järv juh­tis tä­he­le­pa­nu, et aren­gu­ka­va ei lä­he kok­ku val­la ee­lar­vest­ra­tee­gia­ga. Pä­rast se­da võt­tis val­la­va­lit­sus aren­gu­ka­va me­net­lu­sest ta­ga­si, et uues­ti üle vaa­da­ta ja te­ha kor­rek­tuu­re.

Tä­na­vu jaa­nua­ris oli aren­gu­ka­va vo­li­ko­gus taas esi­me­sel lu­ge­mi­sel, see­jä­rel suu­na­ti ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le. Volikogu is­tun­gil veebruaris tut­vus­tas ja kom­men­tee­ris val­la­va­nem And­re Sepp ava­li­kus­ta­mi­se ajal teh­ti pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid, neist ena­mu­se­ga ar­ves­ta­ti.

Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va 2019-2028 ja­gu­neb kol­meks st­ra­tee­gi­li­seks vald­kon­naks: ha­ri­dus, kul­tuur, sport, noor­soo­töö ja ter­vi­see­den­dus, heao­lu ja ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­ne ning elu­kesk­kond. Nel­jas osa on val­la juh­ti­mi­ne. Iga vald­kon­na koh­ta on kir­jel­da­tud prae­gust olu­kor­da, esi­ta­tud prob­lee­mid ning ees­mär­gid ja te­ge­vu­sed ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­seks. Sa­mu­ti on kir­jas aren­gu­ka­va täit­mi­se­ga seo­tud või­ma­li­kud ris­kid ja kui­das neid maan­da­da.
Aren­gu­ka­vas on ka küm­ne aas­ta in­ves­tee­rin­gu­te ja nen­de­ga seo­tud te­ge­vus­te ka­va. Kir­jas on 32 in­ves­tee­rin­guob­jek­ti, iga­le ka­van­da­tav ko­gu­sum­ma, ris­ti­kes­te­ga on mär­gi­tud, mis aas­tal on min­gi in­ves­tee­ring ka­vas.

„In­ves­tee­rin­gu­te koh­ta on too­dud in­di­ka­tiiv­ne mak­su­mus, täp­sed sum­mad sel­gu­vad iga ob­jek­ti täp­se­mal pla­nee­ri­mi­sel ja pä­rast han­keid,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Ta li­sas, et aren­gu­ka­va prio­ri­teet on en­di­selt ha­ri­dus, ha­ri­du­se in­ves­tee­rin­guid on ka­van­da­tud kok­ku roh­kem kui 5 mil­jo­ni eu­ro eest: „Meie koo­li­ma­jad-las­teaiad on suu­res­ti uuen­da­tud, kuid las­te arv on kas­va­nud, va­ja on li­sa­ruu­me, seal­hul­gas eri­va­ja­dus­te­ga las­te­le. Ha­ri­du­se vald­kon­na pea­mi­sed in­ves­tee­rin­gud on lä­hiaas­ta­tel Aru­kü­la põ­hi­koo­li suu­ren­da­mi­ne ja Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus uu­te rüh­ma­ruu­mi­de ava­mi­seks. Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool va­jab fas­saa­di re­mon­ti ja pers­pek­tii­vis kä­si­töö­ma­ja. Raa­si­ku põ­hi­kool on küll uue­ne­nud, kuid ruu­mi­puu­dus va­jab sa­mu­ti la­hen­dust. Aren­gu­ka­va toob väl­ja ka va­ba wal­dorf­koo­li ruu­mi­puu­du­se ja toe­tab koos­tööd la­hen­dus­te leid­mi­seks. Aru­kü­la mõi­sa­hoo­ne­le nä­hak­se et­te fas­saa­di­re­mon­ti ning ma­jae­si­se kõn­ni­tee ja uue piir­deaia ra­ja­mist.“

Kul­tuu­rivald­kon­na in­ves­tee­rin­guid on aren­gu­ka­vas 320 000 eu­ro eest. Pea­mi­selt ka­van­da­tak­se rah­va­ma­ja­de kaa­sa­jas­ta­mist – Aru­kü­las suu­re saa­li põ­ran­da re­mon­ti, si­sus­tu­se pa­ran­da­mist, duši­ruu­mi­de ehi­ta­mist. Pla­nee­ri­mi­sel on ka rah­va­ma­ja saa­li­rõ­du ra­ja­mi­ne, see va­jab val­la­va­ne­ma hin­nan­gul veel ana­lüü­se. Raa­si­ku rah­va­ma­ja juur­de on pla­nee­ri­tud park­la ehi­tus ja õuea­la väl­jaa­ren­da­mi­ne, Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki lau­lu­la­va ra­ja­mi­ne.

Spor­ti ja ter­vi­see­den­dus­se on ka­vas in­ves­tee­ri­da 600 000 eu­rot. Pla­nee­ri­tak­se Raa­si­ku staa­dio­ni aren­da­mist ja jalg­pal­lis­taa­dio­ni kat­mist PVC kat­te­ga hal­li­ga, ter­vi­se­ra­ja ning rat­ta­par­gi ra­ja­mist, Aru­kü­las staa­dio­ni ehi­ta­mist koos jää­väl­ja­ku ja kül­mu­tus­sead­me­ga ning disc­gol­fi ra­da ning spor­ti­mis­või­ma­lus­te laien­da­mist ka Pi­ka­ve­res ja Pe­nin­gil.

Heao­lu vald­kon­na­le on pla­nee­ri­tud 9,8 mil­jo­nit eu­rot. Sel­le eest on plaa­nis ra­ja­da kerg­liik­lus­teid, ja uuen­da­da val­la teid, koos rii­gi kaas­ra­has­tu­se ja lae­nu­ra­ha­ga on val­la­tee­des­se ka­vas in­ves­tee­ri­da kok­ku 4,3 mil­jo­nit eu­rot. Koos era­sek­to­ri ja pro­jek­ti­ra­has­tu­se­ga ka­van­da­tak­se val­da hool­de­ko­du ra­ja­mist. Tä­na­va­val­gus­tus­se on ka­vas KI­Ki kaas­a­bil in­ves­tee­ri­da 1,6 mil­jo­nit eu­rot. Jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks on aren­gu­ka­vas koos KIKi toetusega pla­nee­ri­tud 110 000 eu­rot. Jät­ka­tak­se liig­vee ära­juh­ti­mi­se­ga ale­vi­kes ja Raa­si­ku ka­na­li­sat­sioo­ni väl­ja­e­hi­ta­mist, re­mon­di­tak­se am­bu­la­too­riu­mi­de fas­saa­did, soo­jus­ta­tak­se val­la­ma­ja ka­tus, re­konst­ruee­ri­tak­se Raa­si­ku vee­torn, de­tailp­la­nee­ri­tak­se Raa­si­ku en­di­ne reo­vee­pu­has­ti ala.

„Ole­me aren­gu­ka­va koos­ta­nud pi­kalt ja lä­bi­mõel­dult sel­leks, et vald are­neks ning siin­sed ini­me­sed tun­nek­sid end häs­ti ja hoi­tult,“ lau­sus And­re Sepp.

Ta li­sas, et pak­kus tu­le­vi­ku­vi­sioo­ni­na väl­ja ka uju­la ra­ja­mist val­da: „Kuid koo­so­le­ku­tel olid ini­me­sed rat­sio­naal­se­mad ja ar­va­sid, et tee­me en­ne kor­da olu­li­se­ma, sa­ma meelt oli vo­li­ko­gu. Kuid olen kin­del, et üks­kord on ka uju­la ehi­ta­mi­seks aeg so­biv.“

Val­la­va­nem mär­kis veel, et aren­gu­ka­va ei ole jäik do­ku­ment, vo­li­ko­gu saab se­da va­ja­du­sel uuen­da­da ja kaa­sa­jas­ta­da.

Eelmine artikkelMärt­sist al­gab Raa­si­ku val­las taas kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve maht on 8,4 mil­jo­nit eu­rot