KIK toe­tab koo­li­de-las­teae­da­de loo­du­sõ­pet

1146

Toe­tust taot­le­sid ka Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ning Lok­sa lin­na las­tea­su­tu­sed.

Juu­ni lõ­pus ja­gas Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus kesk­kon­na­tead­lik­ku­se prog­ram­mist ra­ha koo­li­de, las­teae­da­de, oma­va­va­lit­sus­te ja MTÜ­de esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le, mis on mõel­dud pea­mi­selt las­te kesk­kon­na­ha­ri­dus­li­kuks ak­tiiv­õp­peks 2017/2018. õp­peaas­tal.

Ani­ja val­da 9178 eu­rot

Keh­ra güm­naa­sium saab 6779 eu­rot. See on mõel­dud tu­le­val õp­peaas­tal loo­dus­ha­ri­dus­li­ke­le ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­de­le, mis ai­ta­vad ku­jun­da­da õpi­las­tes kesk­kon­na­sääst­lik­ke tar­bi­mis­har­ju­mu­si, õpe­ta­vad tund­ma öko­loo­gi­list ta­sa­kaa­lu ning pa­ku­vad ve­ne­keel­se­te­le õpi­las­te­le või­ma­lust tut­vu­da Ees­ti­maa loo­du­se ja lä­hi­ma ümb­rus­kon­na­ga.

Ala­ve­re põ­hi­kool saab õp­pep­rog­ram­mi­deks Aeg­vii­du loo­dus­kes­ku­ses 848 eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le val­la las­teae­da­de õp­pep­rog­ram­mi­de­le loo­dus­muu­seu­mis ja Hu­vi­ta­va Bio­loo­gia Koo­lis eral­das KIK 1551 eu­rot.

Aeg­vii­du val­da 130 eu­rot

Aeg­vii­du las­teaed saab lin­nu­hom­mi­ku­teks 130 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes õpi­vad las­teaia­lap­sed tund­ma ko­ha­lik­ke lin­nu­lii­ke ja nen­de lau­lu, saa­vad tea­vet lin­du­de käi­tu­mi­sest, rän­dest, pe­sit­se­mi­sest.

Kuu­sa­lu val­da 43 658 eu­rot

Kõi­ge suu­re­ma toe­tus­sum­ma saab MTÜ Kol­ga­kü­la Selts pro­jek­ti­le „La­he­maa rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­lik alus­uu­ring – si­se­maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­kud“, mil­le­le eral­da­ti 30 000 eu­rot. Mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­ti tei­se eta­pi­ga  hak­ka­vad kü­la­ko­gu­kon­nad mää­ra­ma oma kul­tuu­ri­loo­list maas­tik­ku – kir­jel­da­tak­se kü­la­de aja­loo­lis-kul­tuu­ri­li­selt olu­li­sed pai­gad ja ob­jek­tid, kul­tuu­ri­lu­gu, rah­va­kul­tuur, tööt­ra­dit­sioo­nid, elu­laad.

Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li las­te õp­pe­käi­ku­deks uuel õp­peaas­tal eral­da­ti 1145 eu­rot, Kiiu las­teaia pro­jek­ti „Loo­dus las­teae­da“ toe­ta­tak­se 540 eu­ro­ga ning Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se las­teaed saab las­te­le vee­ko­gu­de ja nen­de elus­ti­ku ning Lää­ne­me­re kesk­kon­nap­rob­lee­mi­de tut­vus­ta­mi­seks 890 eu­rot.

Kol­ga las­teaia kesk­kon­na­õpe­tu­se pro­jek­ti „Loo­dus meie üm­ber“ toe­ta­tak­se 822 eu­ro­ga. Pro­jek­ti­ga soo­vi­tak­se tead­vus­ta­da loo­dus­kait­set ja loo­dust hoid­vat käi­tu­mis­ju­hi­seid ning mit­me­ke­sis­ta­da õue­sõp­pe või­ma­lu­si.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pe­käi­ku­deks loo­dus­kes­kus­tes­se eral­da­ti 7623 eu­rot ning Kol­ga koo­li kesk­kon­na-alas­te­le õp­pep­rog­ram­mi­de­le, mis tut­vus­ta­vad Ees­ti geo­loo­gi­list ku­ju­ne­mist ja pea­mi­si loo­dus­va­ra­sid, 2638 eu­rot.

Raa­si­ku val­da 1243 eu­rot

Raa­si­ku las­teaed saab las­te­le mets­loo­ma­de tut­vus­ta­mi­seks 145 eu­rot ning Aru­kü­la las­teaed kesk­kon­na­ha­ri­dus­li­ke õp­pe­käi­ku­de jaoks 1098 eu­rot.

Lok­sa lin­na 1183 eu­rot

Lok­sa las­teaia pro­jek­ti „Maailm ja mõn­da“ toe­ta­tak­se 903 eu­ro­ga ning Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­las­te prak­ti­list loo­dus­laag­rit 280 eu­ro­ga. Laag­ri käi­gus tut­vu­tak­se ümb­rus­kon­na bio­loo­gi­lis­te, geo­graa­fi­lis­te eri­pä­ra­de­ga ning ini­me­se ja loo­du­se su­he­te­ga.

Eelmine artikkelSõnumitooja 5. juulil
Järgmine artikkelPEE­TER KI­VI­MÄE avas Nä­kial­li­kal se­paõp­pe­toa