KIK ei and­nud Raa­si­ku ÜVK ehi­ta­mi­seks toe­tust

406
Raasiku vald.

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus ei ra­has­ta tä­na­vu­sest esi­me­sest voo­rust Raa­si­ku ale­vi­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­ti. OÜ Ra­ven taot­les KI­Kist 1,2 mil­jo­nit eu­rot, koos omao­sa­lu­se­ga oleks saa­nud ko­gu ale­vi­ku va­rus­ta­da ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga. Ei­ta­vat vas­tust põh­jen­da­ti sel­le­ga, et taot­lu­si esi­ta­ti kok­ku kolm kor­da suu­re­mas ma­hus, kui oli ra­ha.

„Ra­ha ei jät­ku­nud, see­tõt­tu lü­ka­ti pal­jud pro­jek­tid ta­ga­si. Pais­tab, et ra­hul­da­ti väik­se­ma­ma­hu­li­si pro­jek­te,“ sõ­nas OÜ Ra­ven juht Ser­gei Ki­vi.

Ta li­sas, et Raa­si­ku ÜVK pro­jekt ja­ga­tak­se ka­heks ning sel­le­le taot­le­tak­se toe­tust ka­hes voo­rus: „Po­le mõist­lik taas suurt pro­jek­ti esi­ta­da, kui kuul­da­vas­ti plaa­nib riik vee­ma­jan­dus­sek­to­ri­le abi- ja toe­tus­ra­ha ja­ga­mist vä­hen­da­da.“

Kui au­gus­tis ava­tak­se uus taot­lus­voor, esi­ta­tak­se esi­me­ne osa sin­na ning kui see ra­hul­da­tak­se, saab tu­le­va aas­ta al­gu­ses ava­ne­vas­se uu­de taot­lus­voo­ru esi­ta­da taot­lu­se tei­se osa ra­has­ta­mi­seks. Kui plaan rea­li­see­rub, saab ehi­ta­mi­se­ga alus­ta­da ilm­selt tä­na­vu: „Sõl­tub sel­lest, kas au­gus­tis tu­leb uus taot­lus­voor. Meie igal ju­hul ole­me val­mis ko­he uue taot­lu­se esi­ta­ma.“

Raa­si­ku ÜVK­ga va­rus­ta­ma­ta reo­vee­ko­gu­mi­sa­las on 244 ma­ja­pi­da­mist ning 15 hoo­nes­ta­ma­ta kin­nis­tut.

Eelmine artikkelAru­kü­la võim­la ja staa­dio­ni sa­ri­ka­pi­du
Järgmine artikkelAeg­vii­du ka­ru­lu­ba vaid­lus­ta­ti koh­tus