KIK an­nab Aeg­vii­du ühis­vee­vär­gi ehi­tu­seks üle 1 mil­jo­ni eu­ro

1545

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus eral­das OÜ­le Vel­ko AV 1 080 155 eu­rot Aeg­vii­du ale­vi ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks ja laien­da­mi­seks.

Aeg­vii­dus on ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga kae­tud asu­la kes­ko­sa. Ra­ja­mist alus­ta­ti KI­Ki toel 2010. aas­tal ja töid teh­ti kol­mes eta­pis ku­ni 2012. aas­ta al­gu­se­ni. Mul­lu det­semb­ris kin­ni­tas val­la­vo­li­ko­gu Ani­ja val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2017-2028. Sel­les on Aeg­vii­du piir­kon­nas 4. eta­pi­na ka­vas laien­da­da ÜVK Jõe tä­na­va, Moo­si­kü­la ja Ko­se­nõm­me piir­kon­da ning ra­ja­da pump­lad ja vee­tööt­lus­jaam Poo­le­mõi­sa piir­kon­da.

Tal­vel esi­tas OÜ Vel­ko AV 4. eta­pi töö­de jaoks KI­Ki­le ra­ha­taot­lu­se. Töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks on ÜVK aren­gu­ka­va koos­ta­ja, OÜ Ve­te­pe­re möö­du­nud aas­tal hin­na­nud 1 576 876 eu­rot. KI­Kilt taot­le­ti 1 080 155 eu­rot, li­gi pool mil­jo­nit eu­rot ka­van­da­ti omao­sa­lu­seks. Eel­mi­sel nä­da­lal ot­sus­tas KIK, et OÜ Vel­ko AV taot­lus ra­hul­da­tak­se täies ma­hus.

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Too­mas Rei­si üt­les, et kui KI­Kist amet­lik kin­ni­tus saa­de­tud, saab kuu­lu­ta­da väl­ja Aeg­vii­du piir­kon­na 4. eta­pi ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­tee­ri­mis­han­ke. Ta ole­tas, et ehi­tus­han­ke­ni jõu­tak­se käe­so­le­va aas­ta lõ­pus ning ÜVK ehi­tus al­gab järg­mi­sel ke­va­del.

„Val­mi­mi­sa­jaks ole­me pla­nee­ri­nud 2019. aas­ta sü­gi­se,“ sõ­nas ta.

Aeg­vii­du ÜVK ra­ja­mi­se 4. eta­pis te­hak­se ühis­vee­värk Jõe, Kal­da, Poo­le­mõi­sa, Moo­si­kü­la ja Ko­se­nõm­me piir­kon­da. Või­ma­lus lii­tu­da ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga te­kib 150 kin­nis­tul. Kol­me eel­mi­se eta­pi­ga on Aeg­vii­dus lii­tu­mis­või­ma­lus loo­dud 131 kin­nis­tu­le, lii­tu­nuid on um­bes 60.

Kas Vel­ko peab Aeg­vii­du ÜVK ra­ja­mi­se omao­sa­lu­se kat­mi­seks võt­ma lae­nu, ei osa­nud Too­mas Rei­si veel öel­da: „Sõl­tub sel­lest, kui kal­liks ku­ju­neb ehi­tu­se hind. Kui lä­heb pla­nee­ri­tust kal­li­maks, siis või­b­ol­la pea­me ka lae­nu võt­ma, kui hind tu­leb sood­ne, saa­me ehk oma ra­ha­ga hak­ka­ma.“