Kiiu tor­ni hal­dajaks on valitud OÜ Hal­ja­son

981
Kiiu torn.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la­le kuu­lu­va Kiiu tor­ni rent­ni­kuks viieks järg­mi­seks aas­taks OÜ Hal­ja­son, kes esi­tas enam­pak­ku­mi­sel suu­ri­ma ren­di­sum­ma – 230 eu­rot kuus. Kir­ja­li­kul enam­pak­ku­mi­sel osa­le­sid 3 fir­mat, kaks pak­ku­sid enam kui poo­le väik­se­mat ren­di­sum­mat. Hal­ja­son OÜ saab tor­ni ren­di­le koos ole­ma­so­le­va si­sus­tu­se­ga. Tor­ni võib ka­su­ta­da kau­ban­du­se, toit­lus­tu­se, kä­si­töö­too­de­te te­ge­mi­se ja muu­de rüh­ma­te­ge­vus­te ko­ha­na, pak­ku­da Ees­ti tra­dit­sioo­ne ise­loo­mus­ta­vaid su­ve­nii­re ning in­fot Kiiu mõi­sa, tor­ni ja Kuu­sa­lu val­la koh­ta. Torn peab ole­ma kü­las­ta­ja­te­le ava­tud vä­he­malt viiel päe­val nä­da­las ala­tes 15. ap­ril­list ku­ni ok­toob­ri al­gu­se­ni. Hal­ja­son OÜ juht Krist­jan Nik­ker üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hak­kab tor­ni hal­da­mi­se­ga te­ge­le­ma koos äri­part­ne­ri Ran­do Kap­ra­lo­vi­ga. Mõ­le­mal on Kiiu ale­vi­kus va­ne­ma­te­ko­du. Tor­nis on ka­vas ava­da in­fo­punkt, ha­ka­ta seal müü­ma ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te too­teid. Krist­jan Nik­ker: „Sel aas­tal pea­me alus­ta­ma hil­je­malt 1. juu­nil. Ta­ha­me ku­jun­da­da tor­ni Kuu­sa­lu val­la vä­ra­vaks. Es­malt plaa­ni­me tor­ni ümb­rust kor­ras­ta­da. Äri­te­ge­vu­se­ga alus­ta­me kõi­ge­pealt esi­me­sel kor­ru­sel, töö­le on ka­vas võt­ta tor­ni pe­re­nai­ne.“

Eelmine artikkelKaitsealade päev – uus algatus kohalikele turismiettevõtjatele
Järgmine artikkelRe­gist­ree­ri­tud töö­tud ap­ril­li lõ­pu sei­su­ga