Kiiu tank­la uus oma­nik on Tar­tu Ter­mi­nal AS

1761

OÜ Tek­toon-A müüs Kiiu tank­la, no­vemb­ri al­gu­sest on sel­le uus oma­nik AS Tar­tu Ter­mi­nal. Kiius on nüüd tank­la­ke­ti 16. tee­nin­dus­jaam, ena­mik tee­nin­dus­jaa­mu asu­vad Kesk-Ees­tis Tar­tus ja Ta­rtu­maal, Põl­vas ja Põltsamaal.

Põh­ja-Ees­ti oli et­te­võt­tel se­ni üks tee­nin­dus­jaam – 2017. aas­ta ke­va­del oman­da­tud Jü­ri tank­la, mi­da va­ra­se­ma­tel ae­ga­del tun­ti As­sa­ku tank­la­na.

Kiiu tank­la jät­kab tööd, se­ni­ne tank­la­hoo­ne on re­mon­di ajaks su­le­tud, ruu­mid kaa­s­ajas­ta­tak­se ja te­hak­se ter­mi­nal­mar­ke­tiks. Re­mont peaks lõp­pe­ma jaanuaris 2020. Re­mon­di ajal on klien­ti­de­le ava­tud kõr­va­l a­suv soo­jak, sealt saab os­ta koh­vi ja saia­ke­si.

Tar­tu Ter­mi­na­li tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Ger­li Pärn­puu üt­les, et pä­rast värs­ken­dus­kuu­ri saab tank­la Ter­mi­nal­ Mar­ke­tist os­ta ka es­ma­tar­be­kau­pu ja lei­ba-saia, pii­ma, koh­vi­koort, va­lik hak­kab ole­ma se­ni­sest mit­me­külg­sem.

Sir­je Oja OÜst Tek­toon-A sel­gi­tas, et et­te­võ­te ot­sus­tas tank­la müüa, ku­na väi­ke­sel fir­mal on kü­tu­se­tu­rul ras­ke el­lu jää­da ja soov oli, et ben­sii­ni­jaam pü­siks. Kee­ru­li­se­maks läks olu­kord, kui Kiius ava­ti Je­toi­li tank­la, tank­la­ket­ti­del on tä­nu hul­gi­mah­tu­de­le sood­sam kü­tust sis­se os­ta. AS Tar­tu Ter­mi­nal on Ees­ti üks suu­re­maid kü­tu­se­va­ru hoid­jaid.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus hak­kab ana­lüü­si­ma Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ühen­da­mist
Järgmine artikkelRii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­sed – Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­lil hea ta­se