Kiiu Soo­ne ni­mi on nüüd EMG Kar­jää­rid OÜ

1941
EMG Kar­jää­rid OÜ juht REIN RÄT­SEP tut­vus­tab fir­ma uut lo­go ja lip­pu.

Et­te­võt­te kon­tor on ko­li­tud Kiius Si­ma Ehi­tu­se ma­jast kõr­va­la­su­va Kui­va Lii­va ter­ri­too­riu­mi­le ra­ja­tud moo­dul­maj­ja.

Mul­lu mai­kuus 25aas­ta­seks saa­nud Kiiu Soon OÜ, mis eel­mi­se aas­ta märt­sis va­he­tas oma­nik­ku, kan­nab tä­na­vu ke­va­dest ni­me EMG Kar­jää­rid OÜ. Ni­mi on osa­li­selt muu­tu­nud ka Kiiu Soo­ne tü­tar­fir­mal Kui­val Lii­val, mis nüüd on EMG Kuiv Liiv OÜ. EMG ehk Ees­ti Maa­va­ra­de Gru­pi oma­nik on Tal­lin­ki suu­rakt­sio­när AS In­for­tar, mil­le juht on äri­mees Ain Hansch­midt.
Lii­va­kae­van­da­mi­se­ga te­ge­le­va Kiiu Soo­ne ni­me­va­he­tu­se tin­gis EMG ju­ha­tu­se liik­me Rein Rät­se­pa sõ­nul as­jao­lu, et et­te­võ­te on laie­ne­nud Kiiust-Kuu­sa­lust kau­ge­ma­le: „Kiiu Soon oli vä­ga hea lo­kaal­ne ni­mi, kuid meil on kar­jää­rid ka teis­tes maa­kon­da­des ja neid tu­leb jär­jest juur­de. Se­ni­ne ni­mi te­ki­tas teis­tes maa­kon­da­des pi­gem se­ga­dust. Ku­na kuu­lu­me EMG ehk Ees­ti Maa­va­ra­de Grup­pi ja oma­me eri kar­jää­ri­de kae­van­da­mis­lu­be, oli ni­me­va­he­tus loo­gi­li­ne – EMG Kar­jää­rid.“

EMG Kar­jää­rid ja EMG Kuiv Liiv said Kiius ühi­se uue kon­to­ri­hoo­ne, mis on kok­ku pan­dud moo­du­li­test.

EMG Kar­jää­rid kon­tor asub EMG Kuiv Liiv lii­va­kui­va­ti­ga sa­mal ter­ri­too­riu­mil. Ka­hel et­te­võt­tel on nüüd ühi­sed kon­to­ri­ruu­mid, ehi­ta­tud moo­du­li­test. Kok­ku on pan­dud 10 moo­du­lit, põ­ran­da­pin­da on 130 ruut­meet­rit.

Rein Rät­sep rõ­hu­tab, et ehk­ki rah­va­suus kut­su­tak­se Kiius Va­na-Nar­va maan­tee ja Mõi­sa tee rist­mi­kus paik­ne­vat ka­he­kord­set hoo­net Kiiu Soo­ne ma­jaks, ei ole sel et­te­võt­tel oma ma­ja ol­nud. Hoo­ne oma­nik on Si­ma Ehi­tu­se OÜ, Kiiu Soon oli rent­nik.

„Nüüd­seks on me et­te­võ­te EMG Kar­jää­rid kaks kor­da suu­rem, kui oli Kiiu Soon aas­ta ta­ga­si. En­di­ses ko­has ren­ti­si­me töö­ruu­me eral­di kor­rus­tel, omaet­te nõu­pi­da­mis­ruu­mi pol­nud. Uues ko­has on mu­gav, ei pea möö­da väi­ke­seid ko­ri­do­re üks­tei­se juu­res käi­ma tööa­last in­fot va­he­ta­mas. Poo­la­va­tud kon­to­ris lii­gub in­fo pa­re­mi­ni, töö­ta­ja­te pai­gu­tus on loo­gi­li­ne ja koos­töö tõ­hu­sa­malt kor­ral­da­tud,“ rää­gib Rein Rät­sep.

Uues kon­to­ri­hoo­nes on prae­gu 7 töö­ta­jat. Li­saks se­nis­te­le töö­ta­ja­te­le on juur­de võe­tud kolm in­se­ne­ri, kel­lest üks te­ge­leb ka kesk­kon­naa­las­te kü­si­mus­te­ga, üks geo­loo­gi­lis­te uu­rin­gu­te­ga. Tä­nu oma geo­loo­gi­le saab EMG Kar­jää­rid te­ha ise geo­loo­gi­li­si uu­rin­guid, se­da küll oma fir­ma jaoks, väl­ja­poo­le uu­rin­gu­tee­nust ei müü­da.

Juu­li al­gu­se uu­dis on, et EMG Kar­jää­rid on veel­gi laie­ne­mas – Ees­ti Maa­va­ra­de Grupp os­tab 75 prot­sen­ti kae­van­da­mi­se ja ehi­tus­ma­ter­ja­li­de toot­mi­se­ga te­ge­le­vast Geo­for­ce OÜ-st.
Rein Rät­sep üt­leb, et Geo­for­ce, mil­le kon­tor asub Tü­ril, on EMG Kar­jää­ri­de­ga sar­na­ne et­te­võ­te: „Koos eks­ka­vaa­to­ri­mees­te­ga on meil Kiius 16 töö­ta­jat, Geo­for­ce on töö­ta­ja­te ja kar­jää­ri­de ar­vu poo­lest enam-vä­hem sa­ma suur. Neil on nii lii­va- kui kruu­sa­kar­jää­re ning hea teh­ni­ka­park.“

Kok­ku on EMG Kar­jää­ri­del prae­gu, kui Geo­for­ce OÜ­ga po­le veel ühi­ne­tud, ava­tud või lä­hia­jal ava­mi­sel lii­va-kruu­sa­kar­jää­re 12 – pea­le Har­ju­maa veel Põl­va­maal, Vil­jan­di­maal, Pär­nu­maal, Lää­ne­maal, Lää­ne-Vi­ru­maal, Jär­va­maal. Kuu­sa­lu-Kiiu piir­kon­nas käib kae­van­da­mi­ne viies kar­jää­ris: Kuu­sa­lu II, III, IV, Hun­tau­gu III ja V. Li­saks kuues, mis asub sa­mas kan­dis – Ani­ja val­las Sood­las.

Kuu­sa­lu kül­je all Hun­tau­gul on ühe kar­jää­ri­ga jõu­tud nii­kau­ge­le, et kae­van­da­mis­loa­ga lu­ba­tud lii­va­maht on am­men­da­tud, kar­jäär su­le­tud, ala­le on teh­tud te­his­järv. Kui Kuu­sa­lu val­lal on soo­vi, võib sin­na ra­ja­da amet­li­ku uju­mis­ko­ha, mär­gib EMG Kar­jää­rid juht Rein Rät­sep.
Sa­mas too­ni­tab ta, et Kuu­sa­lu lii­va­kar­jää­ri­des Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all, kus kae­van­da­mi­ne al­les käib, ei to­hi uju­ma min­na, see on kee­la­tud.

Eelmine artikkelGARI­NA TOO­MIN­GAS jul­gus­tab osa­le­ma ko­gu­mi­kus „100 luu­le­ta­jat Har­ju­maalt“
Järgmine artikkel800 aas­tat Ida-Har­ju­maa kü­la­de ris­ti­mi­sest