Kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks on Har­ju­st 18 000 soo­via­val­dust

1268

1. sep­temb­riks oli Di­gi­Maa le­he­le mär­gi­tud lai­ri­baü­hen­du­se saa­mi­seks 18 000 soo­vi.

Di­gi­Maa pro­jekt, mil­le­ga luuak­se Har­ju­maa tu­ru­tõr­ke­piir­kon­da­des või­ma­lus lii­tu­da kii­ret in­ter­net­ti, te­le­vi­sioo­ni- ja te­le­fo­ni­tee­nu­seid või­mal­da­va lai­ri­baü­hen­du­se­ga, al­gas ke­va­del. Et sel­gi­ta­da väl­ja, kui pal­ju­des­se ma­ja­pi­da­mis­tes­se ja et­te­võ­te­tes­se val­gus­kaab­lit soo­vi­tak­se, alus­ta­ti su­vel kam­paa­niat soo­via­val­dus­te ko­gu­mi­seks. Kam­paa­nia lõ­puks, 1. sep­temb­riks oli Di­gi­Maa vee­bi­le­hel li­gi 18 000 soo­via­val­dust. „Se­da on ise­gi roh­kem, kui loot­si­me,“ sõ­nas Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht, lai­ri­baeks­pert Olav Har­jo.

Pär­nu­maa sar­na­se pro­jek­ti­ga Di­gi­Tee ko­gu­ti 7000 soo­vi ning ku­na Har­ju­maal on po­tent­siaal­seid klien­te kaks kor­da roh­kem, ole­ta­ti, et Har­ju maa­kon­nas mär­gib end Di­gi­Maa kaar­dil lai­ri­ba­ühen­du­se 14 000-15 000 soo­vi­jat. Olav Har­jo ole­tas loo­de­tust numb­ri põh­ju­se­na põh­ja­li­kku tea­vi­tus­tööd: „Tea­vi­tus­kam­paa­nia oli Har­jus suu­rem. Aja­le­hes kir­ju­ta­ti, pal­jud said ko­ju bro­žüü­ri.“

Har­ju­maa peaae­gu kõi­gis val­da­des olid koo­so­le­kud ehk Di­gi­tuur. Kesk­mi­selt osales 20-30 ini­mest, pea­mi­selt kü­la­va­ne­mad või ko­gu­kon­da­de ak­tiiv­se­mad, kes hil­jem in­fot eda­si le­vi­ta­sid. Koh­tu­mis­tel kü­si­tud, kui pal­ju lii­tu­mi­ne ja edas­pi­di­ne tee­nus maks­ma hak­ka­vad, aga ka se­da, kas ma­ja ehi­ta­mi­sel tu­leks en­dal kaa­bel val­mis pan­na: „Vii­ma­sel ajal on vä­ga pal­ju kü­si­mu­si tul­nud aren­da­ja­telt. Näi­teks kü­si­tak­se, kui on krunt, mi­da ha­ka­tak­se küm­neks ja­ga­ma, kas tu­leks Di­gi­Maa kaar­di­le mär­ki­da küm­me soo­via­val­dust.“

Roh­kem soo­ve esi­ta­ti oma­va­lit­sus­test, kus teh­ti roh­kem tea­vi­tus­tööd. Kuu­sa­lus on hu­vi­lis­te arv vä­ga kõr­ge Olav Har­jo ar­va­tes see­tõt­tu, et Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas Di­gi­Maast pal­ju ning ta ise käis seal Di­gi­tuu­ri­ga kolm kor­da. Aeg­vii­du ja Ani­ja val­las olid kü­la­va­ne­mad tei­nud ära eel­töö ja pro­jek­ti­ju­hi­le esi­ta­ti soo­vi­ja­te ni­me­kir­jad.

Ku­na ve­ne­keel­set kom­mu­ni­kat­sioo­ni teh­ti vä­hem, on Lok­salt, Maar­dust ja Pal­dis­kist ol­nud vä­hem soo­vi­jaid: „Kui­gi seal on ena­mus kor­ter­ma­jad, on ik­ka­gi nä­ha, et ve­ne­keel­se­te ela­ni­ke­ni jõu­dis vä­hem in­fot.“

Soo­vi­de esi­ta­mi­ne po­le lu­kus

Soo­via­val­dus­te ko­gu­mi­se kam­paa­nia on lä­bi, kuid aad­res­se, ku­hu val­gus­kaab­lit soo­vi­tak­se, saab Di­gi­Maa le­hel asu­va­le kaar­di­le kir­ja pan­na nii­kaua, kui võr­ke ha­ka­tak­se pro­jek­tee­ri­ma. Prae­gu on alus­ta­tud esialg­se pla­nee­rin­gu koos­ta­mist, et väl­ja sel­gi­ta­da, kui pal­ju ki­lo­meet­reid tu­leb val­gus­kaab­lit ve­da­da, siis saab ar­ves­ta­da, pal­ju ko­gu et­te­võt­mi­ne mak­sab. See­jä­rel tu­leb oma­va­lit­sus­tel moo­dus­ta­da võr­guet­te­võ­te, kes hak­kab et­te val­mis­ta­ma pro­jek­te ja ehi­tust. Pa­ral­leel­selt peab et­te val­mis­ta­ma ka taot­lus­do­ku­men­te rii­gi­pool­se toe­tu­se ning lae­nu saa­mi­seks: „Kui rii­gi­pool­ne ra­has­ta­mi­sot­sus on teh­tud, tõe­näo­li­selt sel­le aas­ta lõ­pus või järg­mi­se al­gu­ses, tu­leb ha­ka­ta han­keid et­te val­mis­ta­ma.“

Olav Har­jo sel­gi­tas, et kind­las­ti ei jõua kõi­ki võr­ke tu­le­val aas­tal val­mis ehi­ta­da, oma­va­lit­sus­tel tuleb kok­ku lep­pi­da reeg­lid, mis jär­je­kor­ras se­da te­hak­se: „Ku­na võr­ku­de pla­nee­rin­gut veel po­le, ei os­ka öel­da, kui­das oleks mõist­lik pih­ta ha­ka­ta, kuid ar­van, et alus­ta­da võiks sealt, kus on va­ja­dus kõi­ge suu­rem ehk soo­vi­jaid kõi­ge roh­kem. Sa­mas tu­leks igas oma­va­lit­su­ses vä­he­malt ühe pro­jek­ti­ga esi­me­ses eta­pis al­gust te­ha.“

En­ne ehi­tu­se alus­ta­mist käiak­se iga piir­kon­na ma­ja­pi­da­mi­sed lä­bi ja le­pi­tak­se kõi­gi soo­vi­ja­te­ga konk­reet­selt kok­ku, kui­das nen­de maj­ja val­gus­kaa­bel vee­tak­se, kas õhu kau­du või kae­va­tak­se maas­se. Siis sõl­mi­tak­se ka lii­tu­mis­le­pin­gud. Olav Har­jo ole­tas, et esi­me­si lii­tu­mis­le­pin­guid saab sõl­mi­ma ha­ka­ta tu­le­va aas­ta al­gu­ses.

Eelmine artikkelKui­das te­ha nii, et väi­ke­ses ko­has oleks pa­rem ela­da?
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­da an­tak­se tä­na­vu Lea­der-toe­tust üle 205 000 eu­ro, Lok­sa­le li­gi 60 000