Kesk­kon­naa­met kut­sub La­he­maa kü­la­sid tä­his­ta­ma rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va

512
Kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list AVE PAU­LUS: „Rah­vus­par­gi juu­be­liü­ri­tus­te ka­va po­le veel lõp­li­kult pai­ka pan­dud, oo­ta­me kaa­sa mõt­le­ma.“ Foto Toomas Tuul

„Oo­ta­me 15. veeb­rua­riks ko­gu­kon­da­de ideid rah­vus­par­gi juu­be­liü­ri­tus­teks, mi­da võiks koos kesk­kon­naa­me­ti­ga kor­ral­da­da,“ üt­leb kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list AVE PAU­LUS.

Kesk­kon­naa­met kor­ral­das möö­du­nud nel­ja­päe­val La­he­maa koos­töö­ko­gu, ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja hu­vi­lis­te aru­te­lu, kui­das tä­his­ta­da rah­vus­par­gi juu­be­lit. Koo­so­lek toi­mus Palm­ses La­he­maa kü­las­tus­kes­ku­ses, osa­le­da sai ka in­ter­ne­ti­kesk­kon­na Zoom va­hen­du­sel.

La­he­maa rah­vus­par­gi amet­lik sün­ni­päev on 1. juu­ni – asu­ta­ti 1. juu­nil 1971 Põh­ja-Ees­ti­le ise­loo­mu­li­ke loo­dus- ja kul­tuur­maas­ti­ke kaits­mi­seks. La­he­maa rah­vus­par­gi pin­da­la on 74 784 hek­ta­rit, mil­lest li­gi 60 prot­sen­ti rah­vus­par­gi ter­ri­too­riu­mist asub Kuu­sa­lu val­las Har­ju­maal.

La­he­maa rah­vus­par­gi hal­da­ja on kesk­kon­naa­met. Rah­vus­par­gi juu­be­lit plaa­nib kesk­kon­naa­met koos­töös Vi­ru­maa Muu­seu­mi­de­ga tä­his­ta­da es­mas­päe­val, 31. mail ja tei­si­päe­val, 1. juu­nil rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si­ga Palm­ses. Sel­le­le eel­ne­va­le nä­da­la­va­he­tu­se­le, lau­päe­va­le, 29. mai­le ja pü­ha­päe­va­le, 30. mai­le, võik­sid ko­gu­kon­nad ka­van­da­da üri­tu­si, mis pü­hen­da­tud rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va­le.

Kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus too­ni­tas koo­so­le­kul, et ko­gu­kon­nad võik­sid lä­bi aru­ta­da ja pak­ku­da ideid: „Saa­me toe­ta­da ee­lar­vest juu­be­liü­ri­tu­si kü­la­des, miks mit­te ka ta­lu­des või ku­sa­gil loo­du­ses. Need või­vad toi­mu­da kon­ve­rent­si­le eel­ne­val nä­da­la­va­he­tu­sel, aga ka mai­kuu jook­sul või mõ­nel muul ajal juu­be­liaas­tal. Pa­lu­me hil­je­malt 15. veeb­rua­riks tea­da an­da neist ü­ri­tu­sest, mil­le­le on soov saa­da kesk­kon­naa­me­tilt ra­ha­list tu­ge. Suu­ri sum­ma­sid po­le või­ma­lik ja­ga­da, aga saab ehk na­tu­ke ai­da­ta.“

Ta li­sas, et pa­lub La­he­maa rah­valt abi ka juu­be­liks ka­van­da­ta­vaks raa­ma­tuks „Väär­tus­lik La­he­maa“. See on plaa­nis väl­ja an­da kin­ke­raa­ma­tu­na, si­sal­daks La­he­maa rah­vus­par­gi 40. sün­ni­päe­vaks koos­ta­tud näi­tu­se „Väär­tus­lik La­he­maa“ ma­ter­ja­le ja ko­gu­tak­se juur­de.

„Näi­tu­sel „Väär­tus­lik La­he­maa“ rää­ki­sid La­he­maa ini­me­sed, uu­ri­jad, loo­dus­kaits­jad pai­gast või uu­ri­mi­sob­jek­tist, mis on nei­le La­he­maal olu­li­ne. Teks­ti­de maht oli 500 tä­he­mär­ki. Need teks­tid 63 ini­me­selt ja li­sa­tud fo­tod on väärt, et kaan­te va­he­le jõu­da. Ka­vas on ko­gu­da veel lu­gu­sid, et vä­he­malt 100 ini­mest kir­jel­dak­sid, mis on nen­de jaoks La­he­maal väär­tus­lik. Fo­tog­raa­fid ai­ta­vad, li­sa­me pil­did. Oo­ta­me et­te­pa­ne­kuid, kes La­he­maa kü­la­des väär­tus­te kand­ja­test või tut­vus­ta­ja­test veel võik­sid rää­ki­da mil­lest­ki nen­de jaoks olu­li­sest rah­vus­par­gis – alus­ta­des me­re­kul­tuu­ri ja lõ­pe­ta­des ar­heo­loo­gia­ga, ala­tes suur­test me­reö­ko­süs­tee­mi­dest ku­ni mil­li­mal­li­ka­ni. Näo­pil­te raa­ma­tus­se ei tu­le. Saat­ke hil­je­malt 15. veeb­rua­riks mul­le ni­me­sid ini­mes­test, kel­le­le võik­si­me saa­ta kut­se, et kir­ju­tak­sid raa­ma­tu jaoks. Kel hu­vi, võib ka iseend pak­ku­da.“

Tä­na­vu­ne loo­dus­kait­se­kuu mais on pü­hen­da­tud rah­vus­par­ki­de­le. Seo­ses sel­le­ga on Ave Pau­lu­se sõ­nul ka­vas kõi­gis kuues rah­vus­par­gis ühi­sed loo­me- ja kuns­ti­päe­vad, seal­hul­gas miks mit­te Vii­nis­tul ja Käs­mus – tut­vus­ta­da La­he­maalt ins­pi­rat­sioo­ni saa­nud kunst­nik­ke ja kir­ja­nik­ke, loo­dud teo­seid.

Ave Pau­lus: „Ko­gu­me ideid, lõp­li­kult po­le veel üri­tus­te ka­va pai­ka pan­dud. Ja sel­ge on, et tu­leb ar­ves­ta­da Co­vi­di olu­kor­ra­ga. Juu­be­li­pi­du ja kon­ve­rents tu­le­vad, kui va­ja, ha­ju­ta­me osa­le­jad Palm­se mõi­sa par­gis, kind­las­ti tee­me vee­bis üle­kan­deid.“

Rah­va­muu­si­ku­te sim­man, rah­va­mat­kad, ran­na­kee­le nä­dal, kon­ve­rents Lok­sal
Aru­te­lu tei­ses poo­les tut­vus­ta­sid ko­ha­li­ke MTÜ­de eest­ve­da­jad üri­tu­si, mi­da on ju­ba juu­be­li tä­his­ta­mi­seks ka­van­da­tud.

Ran­na­kee­le Kes­ku­se ju­ha­tu­se lii­ge Rii­na Laa­ne­tu tea­tas, et juu­li al­gu­ses tu­leb ran­na­kee­le nä­dal. Mais on plaa­nis tä­his­ta­da Po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruum, si­du­da see La­he­maa juu­be­li­ga. Kas saab el­lu vii­dud, sõl­tub ametkondade koos­kõ­las­ta­mi­sest.

An­samb­li La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud juht Vii­vi Voo­rand üt­les, et an­sam­bel sai mul­lu no­vemb­ris 45aas­ta­seks, tä­his­ta­mi­ne lük­kus ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu eda­si. Tu­li mõ­te si­du­da pi­du La­he­maa 50. sün­ni­päe­va­ga. Lau­päe­val, 29. mail kut­su­tak­se Palm­ses­se sim­ma­ni­le, pi­du pee­tak­se koos an­samb­li vi­list­las­te­ga.

Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si eest­ve­da­ja Lin­da Met­saorg rää­kis, et plaan on kut­su­da rah­vast loo­du­ses mat­ka­ma väi­kes­te grup­pi­de­na ja ju­hen­da­ja­te­ta, ja­ga­tak­se kas pa­be­ril või ka di­gi­taal­selt ju­his, kui­das ja ku­hu lii­ku­da, mi­da vaa­del­da, pil­dis­ta­da. Avaü­ri­tus kut­su­tud kü­la­lis­te­le võiks ol­la 29. või 30. mail Vii­nis­tul ja mit­te kõi­gi­le kor­ra­ga, vaid grup­pi­de kaupa. Pä­ris­pea selt­si­ma­ja ta­ha on plaan pan­na näi­tus loo­du­sob­jek­ti­dest mat­ka­ra­jal.

Kai­sa Lin­no kõ­ne­les La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu esin­da­ja­na, et ke­va­del saab val­mis rah­vus­va­he­li­ne Met­sa mat­ka­ra­da, avaü­ri­tu­se­na kor­ral­da­tak­se 12. juu­nil mat­ka­fes­ti­val. Mat­ka­tak­se Vai­nu­pealt Oan­du­le ja õh­tul on pi­du Käs­mu rah­va­ma­jas.

Juu­be­li­pi­dus­tus­te nä­da­la­va­he­tu­sel on plaa­nis pan­na sõit­ma La­he­maa tu­ris­mi­buss, mis teeb neil päe­vil mi­tu La­he­maa tii­ru Har­ju- ja Vi­ru­maa va­hel, pea­tub tu­ris­ti­de­le-mat­ka­ja­te­le olu­lis­tes koh­ta­des. Mars­ruut on pai­gas, ka­su­ta­tak­se ko­ha­lik­ku bus­si­fir­mat.

Ka saab Kai­sa Lin­no sõ­nul val­mis La­he­maa tu­ris­mi­mars­ruut La­he­maa Ring – seit­se ühe päe­va­ga lä­bi­ta­vat piir­kon­da: „Kui prae­gu tu­le­vad pal­jud kü­las­ta­jad La­he­maa­le päe­vaks või sõi­da­vad kor­raks lä­bi, siis edas­pi­di pa­ku­me või­ma­lust vee­ta La­he­maal nä­da­la­ne puh­kus. Ne­li rin­gi on pool­saar­tel ja kolm mõi­sa­te ümb­ru­ses: Palm­se, Vi­hu­la ja Kol­ga. Rah­vus­par­gi juu­be­liks peaks val­mis saa­ma ka ko­du­leht Vi­sit La­he­maa.“

La­he­maa Loo­dus­koo­li juht Maie It­se sõ­nas, et kui­gi Lok­sa­le ula­tub La­he­maast vaid väi­ke ala, on Lok­sa güm­naa­siu­mis pal­jud õpi­la­sed La­he­maa kü­la­dest ning 18. mail tu­leb koo­lis kon­ve­rents „La­he­maa, mi­nu ko­du­paik“. Et­te­kand­jad on õpi­la­sed, esi­ne­jaid on oo­da­ta ka Võ­su koo­list ja Tal­lin­nast mõ­ned õpi­la­sed, kel­le va­ne­mad või va­na­va­ne­mad seo­tud rah­vus­par­gi­ga. Sel­leks ajaks on plaan sea­da näi­tus ini­mes­test, tä­nu kel­le­le rah­vus­park sün­dis või te­gut­se­sid en­ne rah­vus­par­ki. Veel on Lok­sal sel ke­va­del plaan te­ha koh­vi­ku­te päev seo­ses La­he­maa 50. sün­ni­päe­va­ga.

La­he­maa Loo­dus­kool ka­van­dab juu­be­li pu­hul sü­gi­sese pöö­ri­päe­va pai­ku koo­li­de­le maas­ti­ku­män­gu, kok­ku oleks 50 mars­ruu­ti ja sa­ma pal­ju gii­de. Tra­dit­sioo­ni­li­ne matk „Te­re ke­vad“ on plaa­nis sa­mu­ti si­du­da La­he­maa juu­be­li­ga.

Õn­ne Ar­ba MTÜst Pa­rim Paik Suur­peal lau­sus, et ka Suur­peal on ka­vas tä­his­ta­da La­he­maa rah­vus­par­gi sün­ni­päe­va, ava­da ran­nas pink, ko­has, kus käiak­se päi­ke­se­loo­jan­gut vaa­ta­mas.

La­he­maa kü­las­tu­sa­la juht Ti­mo Kan­gur tut­vus­tas RMK plaa­ne. Väl­ja an­tak­se va­na­de aja­loo­lis­te pil­ti­de­ga post­kaar­did, li­sa­tud QR koo­di­de kau­du jõuab sal­ves­tus­te­ni, kus staažikad gii­did An­ne Ku­re­pa­lu ja Sai­ma Gor­de­je­va pa­ja­ta­vad lu­gu­sid koh­ta­dest, mis on post­kaar­ti­del. Te­hak­se kü­las­tus­mäng La­he­maa ja Oan­du kü­las­tus­kes­kus­tes. 5. juu­nil plaa­ni­tak­se juu­be­li­le pü­hen­da­tud mat­ku ja bus­sieks­kur­sioo­ne ning jõu­lua­ja sis­se­ju­ha­tu­seks rah­vus­par­gi sün­ni­päe­vaas­ta lõ­puü­ri­tus.

Eelmine artikkelKes hü­vi­tab oht­li­ke löö­kau­ku­de kah­jud?
Järgmine artikkelSuurpea linnaku uued võimalused