Kes hü­vi­tab oht­li­ke löö­kau­ku­de kah­jud?

83
MAIKO KALVET.

Mai­ko Kal­vet

Hal­vad teeo­lud ja lu­me su­la­mi­se­ga näh­ta­va­le il­mu­vad oht­li­kud löö­kau­gud on au­to­juh­ti­de­le pa­ras pea­va­lu. Vel­ge­de ja reh­vi­de va­he­tus võib maks­ma min­na sa­du eu­ro­sid. Mil­lal aga kah­ju­hü­vi­tist nõu­da ning kes hü­vi­tab tao­li­sed kah­jud – kind­lus­tus või ko­ha­lik oma­va­lit­sus?

Ehi­tus­sea­dus­ti­ku ko­ha­selt peab tee sei­sund ta­ga­ma ohu­tu liik­le­mi­se. Kui see ei ole ta­ga­tud, peab tee oma­nik oht­li­kud ko­had liik­lus­mär­ki­de­ga tä­his­ta­ma, liik­lust pii­ra­ma või tee sul­ge­ma. Kui se­da po­le teh­tud ning sa­mal ajal te­kib sõi­du­ki­le lii­gel­des kah­ju, on tee oma­nik sea­du­sest tu­le­ne­valt ko­hus­ta­tud kah­ju hü­vi­ta­ma.

Siis­ki ei va­bas­ta pel­galt mär­gi pai­gal­da­mi­ne tee oma­nik­ku vas­tu­tu­sest. Nii võib mõ­nel ju­hul esi­ta­da nõu­de kom­pen­sat­sioo­niks ka siis, kui tee oma­nik on liik­le­jaid hal­ba­dest teeo­lu­dest tea­vi­ta­nud, kuid po­le se­da tei­nud kor­rekt­selt.

Nõuet on mõ­tet esi­ta­da ju­hul, kui tee ei vas­ta ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nist­ri mää­ru­se­ga keh­tes­ta­tud tee sei­sun­di­nõue­te­le ning tee oma­nik pol­nud teed liik­le­mi­seks sul­ge­nud ega liik­lust pii­ra­nud. Näi­teks peab üle 20 cm lä­bi­mõõ­du­ga ja üle 5 cm sü­ga­vu­se­ga auk ole­ma tä­his­ta­tud liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­di­ga. Märk „Eba­ta­sa­ne tee” ei pruu­gi ol­la pii­sav, kui li­saks on il­mas­ti­kuo­lud teed mär­ga­ta­valt kah­jus­ta­nud ja tee oma­nik pi­da­nuks liik­le­mi­se kii­rust  olu­li­selt pii­ra­ma.

Löö­kau­gust lä­bi­sõit­mi­sel on kii­reim viis hü­vi­ti­se saa­mi­seks pöör­du­da kind­lus­tus­selt­si poo­le ju­hul, kui sõi­du­kil on ole­mas keh­tiv kas­ko­kind­lus­tu­se le­ping.

Kas­ko­kind­lus­tu­se raa­mes saab hü­vi­tist ka siis, kui teeauk oli kor­rekt­selt tä­his­ta­tud. Ar­ves­ta­da tu­leb, et au­to re­mon­di­ku­lu­dest jääb ju­hi kan­da kok­ku­le­pi­tud oma­vas­tu­tus. Kui aga õn­ne­tus­pai­gas on ko­hal käi­nud po­lit­sei ning do­ku­men­did kor­rekt­selt vor­mis­ta­tud, võib oma­vas­tu­tu­se ula­tu­ses hü­vi­tist nõu­da teeo­ma­ni­kult. Oma kah­ju­nõu­de­ga tu­leks teeo­ma­ni­ku poo­le pöör­du­da ka kas­ko­kind­lus­tu­se puu­du­mi­sel, sest ko­hus­tus­lik liik­lus­kind­lus­tus löö­kau­ku sat­tu­mi­sel saa­dud kah­ju­sid ei hü­vi­ta.

Kas­ko­kind­lus­tu­se raa­mes hü­vi­ti­se taot­le­mi­seks tu­leks ju­ba õn­ne­tus­pai­gast he­lis­ta­da kind­lus­tus­selt­si, jär­gi­da sealt saa­dud ju­hi­seid. Teeo­ma­ni­kult ko­gu hü­vi­ti­se või kas­ko­kind­lus­tu­se oma­vas­tu­tu­se sis­se­nõud­mi­ne võib ku­ju­ne­da aga pi­kaks ja kee­ru­kaks prot­ses­siks. Peaae­gu ala­ti va­ja­lik, et po­lit­sei juh­tu­mi fik­see­riks ja kor­rekt­selt vor­mis­taks do­ku­men­tat­sioo­ni. Po­lit­sei ko­ha­lo­lek on va­ja­lik ka õn­ne­tus­pai­ga fik­see­ri­mi­seks – kui puu­dus hal­vast teeo­lust hoia­tav liik­lus­märk või vaa­ta­ma­ta mär­gi ole­ma­so­lu­le tun­dub löö­kauk kaht­la­selt suur. Kind­las­ti ta­sub te­ha fo­tod õn­ne­tus­pai­gast ja kah­ju saa­nud sõi­du­kist, tun­nis­ta­ja­te ole­maso­lul pa­lu­da nen­de kon­tak­tid. Õn­ne­tu­se ko­ha ja põh­jus­te puu­du­li­ku fik­see­ri­mi­se kor­ral võib teeo­ma­nik väi­ta, et sõi­du­ki­juht oli õn­ne­tu­ses ise süü­di või et sõi­du­kit ei lõ­hu­tud te­ma oman­dis ole­val tä­na­val.

Kui au­to re­mon­di mak­su­mus ja muud ku­lud on sel­gu­nud, tu­leb kah­ju­nõue koos tõen­dus­ma­ter­ja­li­ga saa­ta teeoma­ni­ku­le. Va­hel saa­bub la­hen­dus kii­relt, tei­ne­kord ve­nib me­net­lus pi­kaks. Hal­vi­mal ju­hul tu­leb pöör­du­da koh­tus­se, kuid see võib min­na ku­lu­kamaks kui tek­ki­nud kah­ju ise. Kui autoomanikul peaks olema sõlmitud ka õigusabikulude kindlustuse leping, siis kujuneb kohtuskäimine valutumaks ja lisakulusid juurde ei teki. Kindlasti on liht­sam ja kii­rem jõu­da kah­ju­hü­vi­ti­ses kok­ku­lep­pe­le pel­galt lä­bi­rää­ki­mis­te­ga.

Eelmine artikkelOrien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja lii­dab kol­me põlv­kon­na har­ras­ta­jaid
Järgmine artikkelKesk­kon­naa­met kut­sub La­he­maa kü­la­sid tä­his­ta­ma rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va