Keh­ras esit­le­ti fes­ti­va­lil „Noor in­se­ner“ 24 ma­si­na ahel­reakt­sioo­ni

321
Ma­si­na­te ahel­reakt­sioo­ni käi­vi­ta­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja TOO­MAS TAN­NE ja õp­pe­juht HE­LEN PERT. Fo­to An­ne Tan­ne

Ree­del, 21. ok­toob­ril toi­mus Keh­ra güm­naa­siu­mis Ees­ti Teh­no­loo­gia­kas­va­tu­se Lii­du kor­ral­da­tud üle-ees­ti­li­ne fes­ti­val „Noor in­se­ner“. Koo­li võim­las­se sea­ti ja ühen­da­ti oma­va­hel koo­li­des ehi­ta­tud 24 ahel­reakt­sioo­ni ma­si­nat. Esi­me­ne ma­sin hak­kas töö­le kuu­li­ke­se abil, mis pa­ni eda­si lii­ku­des ahel­reakt­sioo­ni­na jär­jest töö­le kõik ma­si­nad. Kui tek­kis tõr­ge, ai­ta­sid ma­si­naid ehi­ta­nud noo­red kuu­li kä­sit­si eda­si. Vii­ma­ses­se ma­si­nas­se jõud­mi­seks ku­lus kuu­li­ke­sel 7-8 mi­nu­tit.

Neist 24 ahel­reakt­sioo­ni­ma­si­nast 11 olid tei­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi noo­red õpe­ta­ja Too­mas Tan­ne ju­hen­da­mi­sel ning ühe Aeg­vii­du koo­li õpi­la­sed, kel­le õpe­ta­ja on Mo­ni­ka Ava­laid.
„Tee­me neid teh­no­loo­gia­tun­di­des 8. ja 9. klas­si­ga. Kaks ma­si­nat olid uued ning 9 eel­mis­tel aas­ta­tel fes­ti­va­li jaoks teh­tud, re­no­vee­ri­tud ja uues­ti käi­ma pan­dud,“ üt­les koo­li teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Too­mas Tan­ne.

Keh­ra güm­naa­siu­mi noo­red in­se­ne­rid MIH­KEL PARM, MART KRUU­SA­LU, KAS­PAR HUU­SI, TA­VO JO­HAN­NES NEIO, MAI­ROLD AL­LIIN ja HAR­DI SU­VI koos õpe­ta­ja TOO­MAS TAN­NE­GA. Fo­to An­ne Tan­ne

Ka ahel­reakt­sioo­ni­ma­si­na­te raa­mid te­gid noor­me­hed teh­no­loo­gia­tun­di­des ise. Raa­mi­de mõõ­dud on suu­ren­dus sa­tel­lii­dist Est­Cu­be 2. Too­mas Tan­ne mär­kis, et ahel­reakt­sioo­ni­ma­si­na te­ge­mi­ne on suur töö, kui nä­da­las on kaks teh­no­loo­gia­tun­di, ku­lub sel­leks um­bes pool aas­tat: „Kõi­ge kee­ru­li­se­mad on üle­mi­ne­kud ühelt ele­men­dilt tei­se­le. Ko­had, mis on pääs­ti­kud järg­mis­te­le ele­men­ti­de­le, ki­pu­vad kõi­ge roh­kem alt ve­da­ma. Sel­leks tu­leb­ki kor­du­valt kat­se­ta­da, et ma­sin kor­ra­li­kult töö­le saa­da.“

Fes­ti­va­li­päe­val män­gi­ti 24 ma­si­na ahel­reakt­sioon lä­bi kaks kor­da. Li­saks oli või­ma­lus kat­se­ta­da teh­no­loo­gia­tun­di­des val­mis­ta­tud kuu­li-, laua- ja osa­vus­män­ge. Koo­li­ma­ja ees oli ava­tud mo­biil­ne töö­ko­da, teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Lau­ri Soo­saa­re ju­hen­da­mi­sel sai meis­ter­da­da kuu­li­män­gu.

„Noo­rel in­se­ne­ril“ oli osa­le­jaid küm­nest koo­list, pea­le Keh­ra ja Aeg­vii­du koo­li­de olid Har­ju­maalt esin­da­tud Sa­ku güm­naa­sium, Vai­da põ­hi­kool ja Tal­lin­na 21. kesk­kool, li­saks paar koo­li Vil­jan­dist, Val­ga­maalt ja Tar­tust.

Fes­ti­val toi­mus 3. kor­da. Esi­me­ne oli 2018. aas­tal Tal­lin­na Lau­lu­väl­ja­kul, tei­ne aas­ta hil­jem Vil­jan­dis. Keh­ras õn­nes­tus see kor­ral­da­da kol­man­dal kat­sel, ka­hel eel­mi­sel aas­tal on ko­roo­na tõt­tu eda­si lük­ku­nud.

„Fes­ti­va­li ees­märk on pro­pa­gee­ri­da in­se­nee­riat ja leiu­ta­mist. Ahel­reakt­sioo­ne te­ki­ta­va­te la­hen­dus­te loo­mi­ne pa­kub üheaeg­selt te­ge­vust nii aju­le kui kä­te­le,“ sõ­nas Too­mas Tan­ne.
Keh­ras toi­mu­nud fes­ti­va­li üle­kan­ne on You­tu­be´is jä­re­le­vaa­da­tav.

Eelmine artikkelPre­si­dent ALAR KA­RIS lõu­na­tas Kuu­sa­lu Söö­gi­toas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja soo­vib loo­bu­da