Pre­si­dent ALAR KA­RIS lõu­na­tas Kuu­sa­lu Söö­gi­toas

411
Eel­mi­sel kol­ma­päe­val Kuu­sa­lu Söö­gi­toas: kon­dii­ter ÜL­LE VA­GIST­RÖM, tee­nin­da­ja ME­RI­KE SI­SA, ju­ha­ta­ja HED­DY VEE­LEID, pre­si­dent ALAR KA­RIS ja tee­nin­da­ja AN­NE­LI SEP­PA­GO. Fo­to Eesti Vabariigi pre­si­den­di kant­se­lei

Viis aas­tat su­le­tud ol­nud söö­gi­tu­ba on ala­tes ok­toob­rist taas ava­tud.

Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Alar Ka­ris aval­das möö­du­nud kol­ma­päe­val, 19. ok­toob­ril Fa­ce­boo­kis fo­tod, kui­das teel Kad­ri­na kesk­koo­li mee­dia­tun­di käis lõu­nat söö­mas Kuu­sa­lu Söö­gi­toas, kus toi­dud on ko­du­sed ja pe­re­rah­vas sõb­ra­lik. Pos­ti­ta­tud on kolm pil­ti – pre­si­dent toi­tu va­li­mas, söö­gi­toa le­ti juu­res pe­re­nai­se­le Hed­dy Vee­lei­di­le maks­mas ning ühis­pilt seal­se­te töö­ta­ja­te­ga.

Pool­teist aas­tat ta­ga­si söö­gi­toa ju­ha­ta­ja rol­li oma emalt Lii­na Vee­lei­dilt üle võt­nud Hed­dy Vee­leid rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pre­si­den­di­le pa­ku­ti lõu­naks se­da, mis pa­ras­ja­gu me­nüüs oli: „Sa­mal päe­val kel­la 11.30 pai­ku saa­bu­sid kaks meest, tea­ta­sid, et Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­di küm­ne­liik­me­li­ne de­le­gat­sioon tu­leb kel­la poo­le ühe pai­ku meie juur­de söö­ma. Me­hed vaa­ta­sid ruu­mid üle ja lah­ku­sid. Pa­nin väi­ke­se kõr­val­saa­li juur­de sil­di, et re­ser­vee­ri­tud. Aga kui pre­si­dent tu­li, en­da­le toi­du võt­tis ja ära mak­sis, is­tus suu­res saa­lis ak­na juur­de. Tei­sed is­tu­sid lä­he­dus­se. Ko­ha­lik­ke ini­me­si tu­li sa­mu­ti söö­ma, nä­gid pre­si­den­ti, is­tu­sid va­ba­de­le koh­ta­de­le. Oli ra­hu­lik lõu­na­ta­mi­ne.“

Me­nüüs olid sel päe­val põ­hi­roo­ga­dest sea­kae­la­kar­bo­naad ma­ri­nee­ri­tud kur­gi ja juus­tu­ga, azuu sea­li­hast, ka­na­fi­lee man­go-tšil­li­kast­mes ning ko­du­pihv, ka pu­na­se oa-to­ma­ti supp ning tai­me­toit. Pre­si­dent va­lis pe­re­nai­se sõ­nul azuu. Lõ­puks võt­sid pre­si­dent ja kaas­kond veel koh­vi ning pi­ru­kaid.

Hed­dy Vee­leid: „Pre­si­den­di oo­ta­ma­tu kü­las­käik oli po­si­tiiv­ne ko­ge­mus mei­le kõi­gi­le. Pre­si­dent tu­li meie­ga pä­rast söö­mist rää­ki­ma, kü­sis söö­gi­toa koh­ta. Ta on vä­ga sõb­ra­lik, ava­tud, rõõm­sa­meel­ne, oli mõ­nus vest­lus.“

Se­da, miks va­li­ti lõu­na­ta­mis­ko­haks Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba, ei osa­nud pe­re­nai­ne kind­lalt öel­da, kuid kõ­ne­les, et um­bes nä­dal va­rem käis seal söö­mas pre­si­den­di nõu­nik Too­mas Sil­dam koos ka­he ini­me­se­ga. Nad uu­ri­sid, kui kaua on söö­gi­tu­ba ava­tud, kas pe­re­nai­ne teab järg­mi­se nä­da­la me­nüüd ning kü­si­sid ka Kuu­sa­lu teis­te toit­lus­tus­pai­ka­de koh­ta.

„Tut­vus­ta­sin Kuu­sa­lu tei­si söö­gi­koh­ti. Üt­le­sin, et oma me­nüüd ei tea et­te, kokk ot­sus­tab. Kind­las­ti pa­ku­me igal töö­päe­val nel­ja põ­hi­roo­ga li­ha, ka­na või ka­la­ga ja kot­let­ti. Ar­van, et ju nad käi­sid siis eel­tööd te­ge­mas,“ lau­sus Hed­dy Vee­leid.

Pre­si­den­di ava­li­ke su­he­te nõu­nik Ind­rek Treu­feldt kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pe­re­nai­se vaist ei ek­si­nud: „Pre­si­den­di vi­sii­te val­mis­ta­vad nõu­ni­kud kor­ra­li­kult et­te, muu­hul­gas tu­leb mõel­da ka pä­ris prak­ti­lis­te­le sei­ka­de­le. Kuu­sa­lu so­bis mei­le häs­ti nii aja­li­selt kui lo­gis­ti­li­selt, see jäi ke­set tee­kon­da Kad­ri­na kesk­koo­li, kus pre­si­dent osa­les mee­dia­tun­nis.“

Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba te­gut­seb te­ha­se en­dis­tes söök­la­ruu­mi­des ala­tes 1997. aas­tast, et­te­võt­te asu­ta­jad ja kauaaeg­sed eest­ve­da­jad on ol­nud Lii­na ja Hil­lar Vee­leid. Juu­lis 2017 sul­ges OÜ Ma­xi­team söök­la­ruu­mid hoo­ne tei­sel kor­ru­sel, lõu­na­söö­ki ehk sup­pi ja praa­di ha­ka­ti pak­ku­ma ma­ja keld­ri­kor­ru­sel asu­vas pit­sa­koh­vi­kus. Ju­ba too­kord üt­les Lii­na Vee­leid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sul­ge­mi­ne ei ole lõp­lik, kuid nad on töö­ga üle koor­ma­tud, mit­me prae ja su­pi­ga lõu­na­söö­gi pak­ku­mi­ne söö­gi­toas on aga vä­ga töö­ma­hu­kas. Köök jäi töö­le väik­se­ma koor­mu­se­ga, jät­ku­valt on pa­ku­tud ca­te­rin­g’i, val­mis­ta­tud ku­li­naa­ria- ja kon­diit­ri­too­teid.

Hed­dy Vee­leid sõ­nas nüüd, et kui juh­ti­mi­se üle võt­tis, oli ees­märk söö­gi­tu­ba tei­sel kor­ru­sel uues­ti ava­da: „Ku­ni sep­temb­ri lõ­pu­ni te­gi­me lõu­na­söö­ki pit­sa­baa­ri. Ala­tes 3. ok­toob­rist on me­nüü rik­ka­li­kum, ke­set söö­gi­saa­li asub buf­fee­laud, lõu­na saab ise komp­lek­tee­ri­da ja siis ta­su­da. Meie tu­gev külg on toi­tu­de mit­me­ke­si­ne va­lik ning iga päev on uus me­nüü. Toi­dud val­mis­ta­vad pea­ko­kad Ve­ro­ni­ka Kol­pa­ko­va ja An­cee­li­ka Prii. Meil lä­heb söö­gi­toa­ga prae­gu pä­ris häs­ti, iga päev käib jär­jest roh­kem rah­vast.“

Pre­si­den­di kü­las­käi­gu koh­ta lau­sus ta veel, et Fa­ce­boo­ki-pos­ti­tust ha­ka­ti ko­ha­li­kes võr­gus­ti­kes ko­he ja­ga­ma ning eel­mi­sel nä­da­lal pal­jud uu­ri­sid, et kui­das oli ja mi­da pre­si­dent sõi.

Eelmine artikkelSõnumitooja on ilmunud 28 aastat
Järgmine artikkelKeh­ras esit­le­ti fes­ti­va­lil „Noor in­se­ner“ 24 ma­si­na ahel­reakt­sioo­ni