Keh­ra vä­li­jõu­lin­nak on val­mis

167
Kehra staadioni tagusel alal on 10 uut treeninguseadet. Foto Tanel Laanmäe

­Esmas­päe­val, 6. septembril pa­ni OÜ Tip­tip­tap Keh­ra staa­dio­ni ja jõe va­he­li­se­le ala­le, kus olid ka se­ni mõ­ned vä­lit­ree­ning­uva­hen­did, 10 uut tree­ninguseadet.

„Nüüd on meie vä­li­jõu­lin­nak val­mis ja kõi­gi­le va­balt ka­su­ta­da,“ üt­les jõu­lin­na­ku tel­li­ja, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Ta­nel Laan­mäe.

Ta sel­gi­tas, et Keh­ra vä­li­jõu­saa­li sead­me­te­ga saab ter­vi­se­ra­jalt jooks­mast või ke­pi­kõn­nilt tul­nud ini­me­ne te­ha täis­väär­tus­li­ku jõut­ree­nin­gu, kus on ar­ves­ta­tud kõi­ki­de li­hasg­rup­pi­de­ga: „Tutvusin eelnevalt Harjumaal mitmete eri tootjate tehtud jõulinnakutega ning otsustasin valida Tiptiptap seadmed. Käisin neid tes­ti­mas Peet­ris, kus on sar­na­ne jõu­lin­nak. Sel­le jär­gi sai teh­tud lõplik ot­sus. Need on vä­ga head jõutreeningu seadmed, so­bi­vad nii pro­fes­sio­naa­li­de­le kui har­ras­ta­ja­te­le.“

Keh­ra vä­li­jõu­saal koos­neb ka­hest vä­list­ree­nin­gu­komp­lek­sist, nii­ni­me­ta­tud õhus­kõn­di­jast ja sur­fi­lauast, li­saks on seal muu­de­ta­va­te ras­kus­te­ga rin­na­pink, len­da­mis­pink, ala­tõm­be­pink, kü­ki­pink ja jõu­tõmbe­pink ning eral­di tree­ni­mis­va­hend eri­va­ja­du­se­ga, seal­hul­gas ra­tas­too­lis ini­mes­te­le.

„Te­ge­li­kult saavad eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed ka tei­si sead­meid ka­su­ta­da,“ sõ­na Spor­di­maail­ma juht.

Ta­nel Laan­mäe sel­gi­tas, et õhus­kõn­di­ja pa­ran­dab puu­sa­de lii­ku­vust, sur­fi­laud on ja­la­li­has­te tree­ni­mi­seks, rin­na­pin­gil saab tugevdada rinnalihast ja triitsepslihast, len­da­mis­pink on mõel­dud õla­vööt­me­li­has­te tree­ni­mi­seks ja nii eda­si: „Eral­di või­ma­lu­sed kõi­gi põ­hi­lis­te li­hasg­rup­pi­de tree­ni­mi­seks, mi­da ka jõu­saa­lis käi­ja soo­viks tree­ni­da. Mi­da­gi kee­ru­list ei ole, sead­med on vä­ga häs­ti di­sai­ni­tud, saab ker­ges­ti aru, kui­das need töö­ta­vad. Igal sead­mel on ka ka­su­ta­mi­sõ­pe­tus.“

Val­la spor­di­juht lu­bas, et lä­hia­jal te­hak­se ka õp­pe­vi­deod, kui­das igal sead­mel tree­ni­da, need pan­nak­se üles Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ko­du­le­he­le ja sot­siaal­mee­dia­leh­te­de­le. Tal on ka­vas uues jõu­lin­na­kus kor­ral­da­da ka õp­pet­ree­ning, kus näi­tab et­te, kui­das iga sead­me peal har­ju­tu­si te­ha. Õp­pe­päev toi­mub lau­päe­val, 25. sep­temb­ril Ani­ja val­la Maal ela­mi­se päe­va raa­mes.

„Kui jõu­saa­li il­ma Co­vi­di-tõen­di­ta ei pää­se, siis vä­li­jõu­lin­na­kus­se saab igaüks min­na va­balt va­li­tud ajal. Seal on või­ma­lik tree­ni­da igal aas­taa­jal, see on kõi­gi­le ta­su­ta. Kui peaks tu­le­ma uus suur ko­roo­na­pu­hang ja spor­di­saa­lid pan­nak­se kin­ni, siis vä­li­lin­na­kus saab ik­ka tree­ni­da,“ mär­kis Ta­nel Laan­mäe.

Keh­ras­se vä­li­jõu­saa­li ra­ja­mi­ne mak­sis 30 787 eu­rot, sel­lest 23 090 eu­rot sai Ani­ja Val­la Spor­di­maailm Lea­der-prog­ram­mi kau­du PRIAst.