Keh­ra tur­gu hal­dab Anija val­la kul­tuu­ri­kes­kus

75
Kehra turu avamine 2021. aastal.

Ala­tes 1. märt­sist on Keh­ras li­gi pool­teist aas­tat ta­ga­si ava­tud tu­rul uus hal­da­ja – Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus.

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert üt­les, ku­na se­ni tur­gu ope­ree­ri­nud Ani­ja val­la kom­mu­naa­let­te­võ­te Vel­ko AV te­ge­leb aas­ta al­gu­sest vaid soojamajandusega, pak­kus val­la­va­lit­sus, et tu­ru hal­da­mi­se võiks üle võt­ta kul­tuu­ri­kes­kus.

„Oli­me nõus. Turg on üks kul­tuu­ri osa ning ole­me ju­ba va­rem tu­rup­lat­sil kor­ral­da­nud laa­ta­sid,“ lau­sus Vei­ko Veiert.

Kul­tuu­ri­kes­kus pal­kas tu­ru ad­mi­nist­raa­to­riks ko­ha­li­ku ela­ni­ku In­ga Vo­ja­ko­va, kes avab hom­mi­ku­ti ja sul­geb kaup­le­mis­päe­va lõ­pus tu­ru­vä­ra­vad, müüb kaup­le­mis­pi­le­teid, jäl­gib, et turg oleks pu­has ja kor­ras: „Te­ma ai­tab te­ha ka tu­run­dus­tööd, et müü­jad ja ost­jad saak­sid Keh­ra tu­rult po­si­tiiv­se ko­ge­mu­se ja tu­lek­sid ka edas­pi­di.“

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja tõ­des, kui Keh­ra tu­ru ava­mi­se­le järg­ne­nud kuul-paa­ril oli koht üs­na po­pu­laar­ne ning müü­jaid-ost­jaid pii­sa­valt, siis prae­gu neid na­pib.

Ar­gi­päe­vi­ti on kü­las­ta­jaid ju­hus­li­kult, pea­mi­selt müüak­se tu­rul rii­de­kau­pa, lau­päe­vi­ti on müü­jaid 3-5 ning ka ost­jaid pi­sut roh­kem kui ar­gi­päe­va­del: „Sel­le­ga, et lei­da kaup­le­jaid, tu­leb jär­je­pi­de­valt te­ge­le­da. Ku­na müü­ja pet­tub prae­gu vä­ga rut­tu, kui müü­ki ei ole, siis ta roh­kem ei tu­le, sest Keh­rast 30mi­nu­ti­li­se sõi­du kau­gu­sel on 400 000 po­tent­siaal­set ost­jat. Pal­jud, kes ümb­rus­kon­nas müü­mas käi­vad, ei pruu­gi tea­da­gi, et Keh­ras on turg. Või ar­va­vad, et see on kaup­le­mi­seks kal­lis koht, kui­gi nii see po­le.“

Hin­nad on kaup­le­jai­le ala­tes tu­ru ava­mi­sest ol­nud sa­mad ning kul­tuu­ri­kes­kus ei plaa­ni neid tõs­ta. Kol­mel va­ri­ka­tu­se­ga vä­li­müü­gi­le­til, kus on kok­ku 36 kaup­le­mis­koh­ta, mak­sab müü­gi­ko­ha mee­ter 1 eu­ro päev. Oma in­ven­ta­ri kor­ral mak­sab müü­gia­la kä­si­töö, is­ti­ku­te ning toi­du­kau­pa­de müü­mi­sel 5 eu­rot, töös­tus­kau­pa­de müü­mi­sel 10 ning toit­lus­ta­mi­seks ja tee­nus­te pak­ku­mi­seks 15 eu­rot. Ta­su­ta saa­vad kau­bel­da Ani­ja val­las ela­vad pen­sio­nä­rid, kes soo­vi­vad müüa oma­kas­va­ta­tud aia­saa­du­si, en­da kor­ja­tud met­sa­saa­du­si ja kä­si­tööd, sa­mu­ti Ees­tis re­gist­ree­ri­tud õpi­las­fir­mad.

Keh­ra tu­ru nel­jast kios­kist, mi­da on või­ma­lik ren­ti­da ala­li­seks kaup­le­mi­seks, on rent­nik prae­gu vaid ühel, sel­les müüak­se rii­dek­raa­mi.

Kultuurikeskuse juhataja Vei­ko Veier­ti sõ­nul on prae­gu kios­keid või­ma­lik ren­di­le saa­da vä­ga sood­salt kas või ai­nult üheks päe­vaks: „Kui kee­gi ta­hab pü­si­valt müü­ma tul­la või kaks-kolm kor­da nä­da­las, siis kios­kid oo­ta­vad. Neid on või­ma­lik ka­su­ta­da aas­ta­ring­selt.“

Keh­ra turg on ava­tud tei­si­päe­vast lau­päe­va­ni kel­la 8-14, kuid lah­tio­le­kua­jad või­vad muu­tu­da vas­ta­valt tu­ru­müü­ja­te soo­vi­de­le: „Või­bol­la hak­ka­me tur­gu õh­tu­ni lah­ti hoid­ma, või­bol­la hak­ka­me te­ge­ma ka öö­tur­gu – sõl­tub sel­lest, kas müü­jad on val­mis kaa­sa tu­le­ma. Kui müü­jad on ole­mas, küll tu­le­vad ka ost­jad.“

Kul­tuu­ri­kes­kus jät­kab Keh­ra tu­rul ka vä­he­malt kord kuus laa­ta­de kor­ral­da­mist. Lau­päe­val, 1. ap­ril­lil on ke­vad­laat, sin­na on paa­ri päe­va­ga re­gist­ree­ru­nud roh­kem kui küm­me­kond kaup­le­jat.

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja ar­va­tes võiks tu­rul ha­ka­ta kor­ral­da­ma ka kind­la suu­nit­lu­se­ga laa­da­päe­vi, näi­teks va­nak­raa­mi­laa­ta, nii­ni­me­ta­tud kir­bu­tur­gu: „Kut­sun ini­me­si üles – kui on et­te­pa­ne­kuid, and­ke jul­ges­ti tea­da. Ka siis, kui kee­gi soo­vib ise tu­rul mõnd laa­ta kor­ral­da­da või on te­ma tut­vus­ring­kon­nas ini­me­si, kes ta­hak­sid siia müü­ma tul­la – and­ke tea­da ja le­pi­me kok­ku.“

Keh­ra tu­ru rek­laa­mi­mi­seks on loo­dud eral­di Fa­ce­boo­ki leht, val­mi­mi­sel on ka ko­du­leht.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus kon­kur­siü­ri­tus­te kor­ral­da­ja­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le