Kuu­sa­lu val­la toe­tus kon­kur­siü­ri­tus­te kor­ral­da­ja­le

109
Kuusalu rahvamaja

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus viis lä­bi kon­kur­si, et lei­da lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­se ja Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se kon­kur­si kor­ral­da­jad. Val­la lau­lu­lap­se kon­kur­si kor­ral­da­mi­seks esi­ta­ti üks taot­lus, lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mist soo­vi­sid kor­ral­da­da kaks taot­le­jat. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas mõ­le­ma üri­tu­se kor­ral­da­jaks MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts, kel­le­le an­tak­se lau­lu­lap­se kon­kur­si jaoks 900 eu­rot ja lau­rit­sa­pi­dus­tus­teks 13 200 eu­rot. Ot­su­se sel­gi­tu­ses on öel­dud, et lau­rit­sa­päev, 10. au­gust on Kuu­sa­lu val­la amet­lik täht­päev. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts pa­kub, et lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­seks toi­mu­vad üri­tu­sed 5.-13. au­gus­ti­ni ning need viiak­se selt­si koor­di­nee­ri­mi­sel el­lu koos­töös teis­te MTÜ­de­ga. Li­saks pal­ju­de­le tra­dit­sioo­ni­lis­te­le et­te­võt­mis­te­le tuuak­se esi­ne­ma vä­he­malt üks A-ka­te­goo­ria ar­tist. Tei­ne taot­le­ja soo­vis te­ha lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­seks Kol­gas 15. juu­lil kol­me ar­tis­ti­ga kont­ser­diõh­tu. Kuu­sa­lu val­la tun­nus­tu­sü­ri­tu­se, Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se ja Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peo kor­ral­dab ka käe­so­le­val aas­tal val­la­va­lit­sus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu era­kor­ra­li­ne is­tung
Järgmine artikkelKeh­ra tur­gu hal­dab Anija val­la kul­tuu­ri­kes­kus