Keh­ra Spor­di tä­nav muu­de­tak­se ühe­suu­na­li­seks

762
Kehra linn.

Ani­ja val­la­va­lit­sus plaa­nib tä­na­vu Keh­ra koo­li juur­de lin­na kesk­väl­ja­ku ra­ja­mi­se käi­gus muu­ta liik­lu­se Spor­di tä­na­val ühe­suu­na­li­seks. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et liik­lus­kor­ral­du­se muut­mi­se üks põh­jus on las­te tur­va­li­sus, tei­ne par­ki­mis­koh­ta­de vä­he­sus Keh­ra güm­naa­siu­mi ja spor­di­hoo­ne juu­res.

„Olen näi­nud, et lap­sed, kes hom­mi­kul au­to­de­ga Keh­ra koo­li tuuak­se, jook­se­vad tee äär­de par­gi­tud au­to­de va­helt üle tee, sõit­va­te au­to­de eest lä­bi. See on vä­ga oht­lik. Sa­mu­ti ei ma­hu Spor­di tä­na­val kaks vas­tas­suu­nas lii­ku­vat au­tot üks­tei­sest häs­ti möö­da, kui tä­na­va kõn­ni­tee­pool­ses­se äär­de on par­gi­tud sõi­du­kid,“ üt­les val­la­va­nem.

Ta li­sas, et kui Keh­ra güm­naa­siu­mis on mõ­ni rah­va­roh­ke üri­tus või toi­mu­vad spor­di­hoo­nes võist­lu­sed, on se­ni au­to­sid par­gi­tud koo­liõue. Kuid pä­rast koo­li et­te lin­na kesk­väl­ja­ku te­ge­mist seal enam par­ki­mis­või­ma­lust ei ole: „Soo­vi­me tä­na­vu te­ha par­ki­mis­koh­ti juur­de Spor­di ja Koo­li tä­na­va äär­de. Spor­di tä­na­va koo­li­pool­ses ser­vas vä­hen­da­me hal­ja­sa­la, tee­me ühe bus­si­tas­ku koo­li­bus­si jaoks ning tei­se tas­ku viie sõi­duau­to par­ki­mi­seks.“

Spor­di tä­nav muu­de­tak­se ühe­suu­na­li­seks suu­na­ga Ko­se maan­teelt Koo­li tä­na­va­le, et bus­si­ga-au­to­de­ga koo­li too­dud las­tel oleks sõi­du­kist tur­va­li­ne väl­ju­da ning nad ei peaks enam sõi­du­teed üle­ta­ma.

Par­ki­mis­koh­ti tu­leb koo­li juur­de roh­kem siis, kui koo­li­ma­ja ta­gu­ne ku­jun­da­tak­se üm­ber: „Sel aas­tal me se­da te­ha ei jõua, kuid lin­na­väl­ja­ku pro­jek­ti­ga on ma­ja ta­ha pla­nee­ri­tud prae­gu­sest tun­du­valt suu­rem park­la. Ehk tu­le­val aas­tat saa­me park­lat laien­da­da. Se­ni pa­lu­me ka­su­ta­da val­la­ma­ja juu­res asu­vat park­lat.“

Eelmine artikkelJÜ­RI LILL­SOO on Ani­ja val­la au­ko­da­nik
Järgmine artikkelOtt Ric­hard Hääl ja Kul­dar Paal­berg kinnitati Eesti koondise liikmeteks