Keh­ra piir­kon­na ko­dus­te las­te jõu­lu­pi­du oli uuel lin­na­väl­ja­kul

242
Jõu­lu­va­na MART JÜ­RI­SA­LU sõi­tis Keh­ra lin­na­väl­ja­ku­le po­ni­vank­ri­ga, mi­da juh­tisid PIR­JE PAR­KER-VAL­DI. Fo­to Tiit Ko­ha

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ko­du­sed lap­sed said sel aas­tal kin­gi­pa­kid kät­te õue­pi­du­del.

Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus kut­sus Keh­ra lin­na ja sel­le lä­hiümb­ru­se lap­sed möö­du­nud nel­ja­päe­val, 17. no­vemb­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi et­te uue­le lin­na­väl­ja­ku­le. Neid ter­vi­ta­sid po­ni­ga ko­ha­le sõit­nud jõu­lu­va­na ja pä­ka­pi­kud, kes ja­ga­sid kom­mi­pak­ke. Kuu­se juu­res esi­ne­sid He­li Ka­ru lau­lus­tuu­dio lap­sed, soo­vi­jad said te­ha koos jõu­lu­va­na­ga pil­te.

Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa rää­kis, et Keh­ra piir­kon­na ko­dus­te las­te jõu­lu­pi­du oli õues es­ma­kord­selt ning ko­roo­naoht pol­nud ai­nus põh­jus, miks ja­ga­ti kom­mi­pak­ke sel aas­tal õues.

„Va­rem ei ol­nud meil se­da­laa­di üri­tu­se te­ge­mi­seks koh­ta, kuid nüüd on Keh­ras suu­re­pä­ra­ne lin­na­väl­jak,“ sõ­nas ta.

Keh­ra piir­kon­nas on ko­du­seid lap­si li­gi­kau­du 120, peo­le tu­li neist va­ne­ma­te­ga um­bes 70: „Et ol­la ha­ju­ta­tult, ja­ga­sid pak­ke ne­li pä­ka­pik­ku, li­saks mi­nu­le An­na Ni­lisk, Hei­di Pet­ti­nen ja Kai­di Puu­sepp.“

Aeg­vii­du ko­du­sed lap­sed, kel va­rem on jõu­lu­peod toi­mu­nud Aeg­vii­du las­teaias, said tä­na­vu kom­mi­pa­kid ree­del kät­te ale­vi jõu­lu­kuu­se juu­rest jõu­lu­va­na Ma­dis Puu­se­pa käest. Piir­kon­na 13 ko­dust väi­ke­last olid kõik ko­hal.

Ala­ve­re piir­kon­na 17 ko­du­se­le lap­se­le oli plaa­ni­tud ühi­ne pi­du koos seal­se las­teaia­ga, kavas oli õpe­ta­ja­te eten­dus. Paar päe­va va­rem sel­gus, et las­teaia ühel töö­ta­jal tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus ning pi­du jäi ära. Ko­du­sed lap­sed said oma pa­kid nel­ja­päe­val kät­te rah­va­ma­jast.

Voo­sel oli pü­ha­päe­val ko­gu kü­la jõu­lu­pi­du, ku­hu oo­da­ti ka ko­du­seid lap­si. Ka­vas oli Keh­ra Nu­ku eten­dus, ko­hal oli jõu­lu­memm Mar­git Aas­maa, osa­võt­jaid oli küm­me­kond, ko­du­seid lap­si nen­de seas ei ol­nud.

Raa­si­ku val­las kaks õue­pi­du
Raa­si­ku val­las oli tä­na­vu es­ma­kord­selt plaa­ni­tud ko­gu val­la ko­dus­te­le las­te­le ühi­ne jõu­lu­pi­du, ka­vas oli ho­bu­vank­ri­ga sõit­mi­ne, tee­joo­mi­ne ja pi­par­koo­ki­de söö­mi­ne ning pä­ka­pik­ku­de­ga män­gi­mi­ne. Vii­ru­seo­hu tõt­tu asen­da­ti ühis­pi­du pak­ki­de ja­ga­mi­se­ga ka­hes ko­has.

Vä­he­malt aas­ta va­nu­seid ko­du­seid lap­si on 91. Neist 54 kut­su­ti Aru­kü­la ja 37 Raa­si­ku rah­va­ma­ja juur­de. Möö­du­nud nel­ja­päe­val oo­ta­sid lap­si koos va­ne­ma­te­ga ka­hes asu­las ka­he tun­ni jook­sul pä­ka­pi­kud, kes kin­ki­sid nei­le raa­ma­tu „Teist­moo­di jõu­lud“. Aru­kü­las said va­ne­mad te­ha pil­ti kuu­se juur­de ku­jun­da­tud väi­ke­se jõu­lu­maa juu­res jõu­lu­va­na­ga, kel­le pea­ko­hal oli vih­ma­va­ri.

„And­si­me Aru­kü­las ko­dus­te­le las­te­le jõu­lu­pak­ke õues ju­ba kol­man­dat aas­tat. Emad-isad tä­na­sid, et olid ka tä­na­vu oma las­te­ga oo­da­tud. Nei­le meel­dis meie jõu­lu­va­na ku­ju ning raa­mat, mis vä­ga häs­ti süm­bo­li­see­rib sel­le aas­ta jõu­le,“ sõ­nas Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Raa­si­ku rah­va­ma­jas on se­ni ko­dus­te­le las­te­le jõu­lu­de ajal ol­nud Mist­ra-Au­te­xi kin­gi­tu­se­na teat­rie­ten­dus. Sel aas­tal oli rah­va­ma­ja et­te ku­jun­da­tud väi­ke pä­ka­pi­ku­la, män­gis muu­si­ka, ema­de­le-las­te­le pa­ku­ti soo­ja teed ja pi­par­koo­ke, pä­ka­pikk An­ge­la Al­lik ja­gas kin­gi­tu­seks raa­ma­tuid.

„Meil käis ko­hal 26 ema las­te­ga. Kõi­ge to­re­dam oli, kui kor­ra­ga tu­lid kolm ema kak­si­ku­te­ga. Nad kõik on al­les üs­na uued Raa­si­ku ela­ni­kud ning üt­le­sid, et tut­vu­sid just kak­si­ku­te kau­du,“ lau­sus An­ge­la Al­lik.

Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga mär­kis: „Raa­si­ku kas­vab ruu­dus.“

An­ge­la Al­li­ku sõ­nul ar­vas mõ­ni­gi noor ema, et õues tee­joo­mi­ne-pi­par­koo­ki­de söö­mi­ne on vah­vam ja mu­ga­vam kui pi­du si­se­ruu­mi­des, ku­hu kül­mal ajal tu­le­mi­seks tu­leks laps ko­dus rii­des­se pan­na, peol üle­rii­ded ära võt­ta ja poo­le-kolm­vee­rand tun­ni pä­rast taas õue­rii­ded sel­ga pan­na: „Igal aas­tal on rah­va­ma­jas ol­nud sel­le­ga pä­ris pal­ju ki­sa, sest väi­kes­te­le las­te­le ju riie­tu­mi­ne vä­ga ei meel­di. Sel aas­tal jäi see ära, emad said meie juu­rest min­na ja­lu­ta­ma, lap­sed jää­da vank­ris lõu­naun­ne.“

Kuu­sa­lu val­las ko­dus­te­le las­te­le jõu­lu­pi­du­sid ei kor­ral­da­ta, va­ne­maid oodatakse kom­mi­pa­kkidele jä­rele val­la­ma­jja.

Eelmine artikkelÜLLE TAM­ME­LE Har­ju­maa tee­ne­te­märk
Järgmine artikkelRan­na­res­to­ra­ni uued oma­ni­kud pa­ku­vad Valk­las ta­li­sup­le­ja­te­le soo­ja sau­na ja sup­pi