Val­mis Vi­sit La­he­maa ko­du­leht ja äpp

120
Allkirjaks: Lahemaa turismiühingu asutaja KAISA LINNO ja giid HELE LÕHMUS.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gul on val­mi­nud ko­du­leht vi­sit­la­he­maa.com ja äpp, mis on seo­tud kaar­di­ga – La­he­maal rin­gi lii­ku­des saab kaar­dilt nä­ha, mi­da on koh­ta­des vaa­da­ta ja te­ha. Nii ko­du­leht kui ka äpp on La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi Kad­ri Ot­si­ve­ri sõ­nul mõel­dud La­he­maa rah­vus­par­gi kü­las­ta­ja­te­le ja piir­kon­na ela­ni­ke­le. Juu­lis ava­tak­se Lok­sa bus­si­jaa­mas taas tu­ris­miin­fo­punkt. Piir­kon­na et­te­võ­te­telt oo­da­tak­se sinna in­fot ja su­ve­nii­re. Ka ha­ka­tak­se rat­taid lae­nu­ta­ma, sel­leks val­mib süs­teem, mil­le abil saab vee­bis rat­taid bro­nee­ri­da ja lae­nu­tu­se eest maks­ta. Uus on ka see, et lae­nu­ta­tud rat­ta võib jät­ta La­he­maa tei­se lae­nu­tus­punk­ti. Tu­ris­miü­hin­gu juht Kai­sa Lin­no lu­bas, et pea­gi ha­ka­tak­se La­he­maa Lii­ni­de ni­me all te­ge­ma te­maa­ti­li­si eks­kur­sioo­ne ja rat­ta­mat­ku.

Eelmine artikkelKeh­ra päe­va ase­mel toimus Ani­ja val­la päev
Järgmine artikkelSõnumitoojas 14. juunil