Keh­ra Las­te­ta­re ühe rüh­ma ruu­mid su­le­ti

1645
Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed on ehi­ta­tud 1950nda­tel aas­ta­tel.

Sel­lest nä­da­last on su­le­tud Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia üks rühm. Ku­na hom­mi­ku­ti oli Kii­su­ta­re rühma­ruu­mi­des tun­da hal­li­tu­se­le vii­ta­vat lõh­na, la­si las­teaed te­ha seal õhuk­va­li­tee­di hin­da­mi­seks ana­lüü­si. Möö­du­nud nä­da­lal an­ti ana­lüü­si tu­le­mus­te põh­jal tea­da, et lap­sed ja töö­ta­jad ei to­hi sel­les rüh­ma ruu­mi­des enam vii­bi­da.

Ree­del saa­tis Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te las­te­va­ne­ma­te­le kir­ja, et es­mas­päe­vast on Kii­su­ta­re rüh­ma­ruu­mid ku­ni ka­heks kuuks era­kor­ra­li­se re­mon­di tõt­tu su­le­tud ning seal käi­nud kol­me- ja nel­ja-aas­ta­sed lap­sed pai­gu­ta­tak­se teis­tes­se rüh­ma­des­se. Suu­rem osa las­teaia kesk­mi­ses osas asu­vast Kii­su­ta­re rüh­ma 15 lap­sest pai­gu­ta­ti üh­te las­te­hoiu­rüh­ma, osa lap­si veel kah­te las­teaia­rüh­ma, kus oli va­bu koh­ti. Las­teaia juht­kond tea­vi­tas prob­lee­mist ka ter­vi­sea­me­tit.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Enn Pung üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tõe­näo­li­selt on tä­na­vu­se soo­ja ja vih­ma­se tal­ve­ga sa­de­veed ja liig­niisk­kus te­ki­ta­nud va­na puu­du­li­ku ven­ti­lat­sioo­ni­ga ma­ja põ­ran­da al­la hal­li­tust. Kol­ma­päe­val hak­ka­vad val­la­va­lit­su­se tel­li­tud ehi­tus­me­hed su­le­tud rüh­ma ruu­mi­des põ­ran­daid üles võt­ma ning põ­ran­daa­lu­sed pu­has­ta­tak­se ja te­hak­se uued põ­ran­dad.

Val­la­va­lit­sus tel­lis ana­lüü­si ka ko­gu las­teaia­hoo­nes hal­li­tus­seen­te hul­ga mõõt­mi­seks. Sel­le tu­le­mu­sed po­le veel tea­da.

Pä­ris uus las­teaed?
Möö­du­nud kol­ma­päe­val kü­las­ta­sid val­la­va­nem Rii­vo Noor ja abi­val­la­va­nem Enn Pung Tal­lin­nas Me­ri­väl­ja las­teae­da, mil­le ruu­me on laien­da­tud moo­dul­ma­ja­de­ga, kus õpi­vad prae­gu Me­ri­väl­ja koo­li esi­mes­te klas­si­de õpi­la­sed.

Ani­ja val­la­va­lit­sus plaa­nib sel aas­tal tel­li­da Las­te­ta­re las­teaia re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti ning järg­mi­sel aas­tal ko­gu hoo­ne re­no­vee­ri­da. Val­la­va­nem üt­les, et Pi­ri­tal käi­di kon­tei­ner­ma­ju vaa­ta­mas, ku­na re­no­vee­ri­mis­töö­de ajaks on ka Keh­ra las­teaia­le aju­ti­selt va­ja tei­si ruu­me ning sel­leks on moo­du­lid ilm­selt pa­rim la­hen­dus: „Ala­ve­res pai­gu­ta­si­me lap­sed las­teaia re­mon­di ajaks koo­li ja rah­va­maj­ja. Seal oli see või­ma­lik, ku­na lap­si on vä­he, Keh­ras nii ei saa. Keh­ras tun­du­vad moo­du­lid pa­rim la­hen­dus. See­tõt­tu alus­ta­si­me eel­tööd, et nä­ha, mil­li­sed moo­du­lma­jad väl­ja näe­vad, kui­das saab neid ren­ti­da, mis on nen­de hind. Pi­ri­tal näh­tust jäi hea mul­je. Need ei mee­nu­ta üld­se kon­tei­ne­rit, väl­jast on pui­du­ga kae­tud, seest na­gu ta­va­li­ne ke­na ma­ja. Seal on need väl­ja os­te­tud, ku­na Tal­lin­nas on koo­li- ja las­teaia­koh­ta­de prob­leem. Meie rää­gi­me aju­ti­sest, um­bes aas­ta­sest ren­ti­mi­sest.“

Kui sel­gub, et Las­te­ta­re õhua­na­lüü­sid on hal­vad, võib moo­du­leid Rii­vo Noo­re sõ­nul üs­na pea va­ja min­na. Lä­hia­jal tel­lib val­la­va­lit­sus hoo­ne­le ka ehi­tu­seks­per­tii­si ja ener­giaau­di­ti. Ener­giaau­di­tit on va­ja ma­ja ener­giak­las­si mää­ra­mi­seks ning see on eel­dus, et taot­le­da toe­tust hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se meet­mest.

„Ehi­tu­seks­per­tii­si mõ­te on sel­gi­ta­da väl­ja, kas on mõist­li­kum las­teaia­hoo­ne re­no­vee­ri­da või hoo­pis lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da sel­le ase­me­le uus kaas­aeg­ne las­teaed,“ lau­sus val­la­va­nem.
Enn Pung li­sas, et riik plaa­nib ka tä­na­vu toe­tus­mee­det ko­ha­li­ke oma­va­lit­su­se­le kuu­lu­va­te hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­seks. Esi­me­ne voor ava­neb tõe­näo­li­selt märt­sis ning siis on või­ma­lik taot­le­da toe­tust re­no­vee­ri­mi­seks. Tei­ne voor võib ava­ne­da aas­ta lõ­pus, siis peaks saa­ma toe­tust ole­ma­so­le­va hoo­ne­ga sa­mas ma­hus ehi­ta­mi­se­le koos lam­mu­ta­mi­se­ga.

Eelmine artikkelTööõpetus koolides
Järgmine artikkelSVEN-OLAV PAA­VEL pa­ni aas­ta­ga kok­ku Kuu­sa­lu ale­vi­ku pil­dial­bu­mi