SVEN-OLAV PAA­VEL pa­ni aas­ta­ga kok­ku Kuu­sa­lu ale­vi­ku pil­dial­bu­mi

923
SVEN-OLAV PAAVEL ütleb, et raamatu tellimisinfo leiab Laurentsiuse Seltsi kodulehelt ning saab näha ja osta Kuusalu rahvamajast.

Raa­ma­tus „Kuu­sa­lu ale­vik va­na­del ja uu­tel fo­to­del“ on kok­ku 365 pil­ti 46 fo­to­ko­gust.

Kuu­sa­lu ko­du-uu­ri­ja Sven-Olav Paa­vel esit­les lau­päe­val, 8. veeb­rua­ri õh­tul aja­loo­kon­ve­rent­sil äs­ja trü­kist tul­nud fo­toal­bu­mit „Kuu­sa­lu ale­vik va­na­del ja uu­tel fo­to­del“. Raa­mat on trü­ki­tud Tal­lin­na Raaa­ma­tut­rü­ki­ko­jas ja on väl­ja an­tud Lau­rent­siu­se Selt­si egii­di all. Kuu­sa­lu val­la aja­loo­ga te­ge­lev Lau­rent­siu­se Selts saab käe­so­le­val aas­tal küm­neaas­ta­seks.

Sven-Olav Paa­vel rää­kis, et raa­matu kok­ku­pa­nek sai al­gu­se möö­du­nud aas­ta jaa­nua­ris Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud aja­loo­se­mi­na­rist, mil­le­ga tä­his­ta­ti Kuu­sa­lu val­la 80. sün­ni­päe­va. Te­ma koos­tas se­mi­na­riks näi­tu­se „Kuu­sa­lu ale­vik va­na­del fo­to­del“, kus oli 33 fo­tot. Pil­te hak­kas ko­gu­ne­ma, kõik näi­tu­se­le ei mah­tu­nud. Tek­kis hu­vi ja ha­sart ot­si­da ale­vi­ku koh­ta hu­vi­ta­vaid aja­loo­li­si pil­te juur­de. Kok­ku on raa­ma­tus 365 fo­tot, mil­lest 200 on va­nad. Trü­kis on neist se­ni aval­da­tud ük­si­kuid. Pil­te on 46 eri­ne­vast ko­gust, pea­mi­selt era­ko­gu­dest. Ko­gu­mik an­nab üle­vaa­te, mil­li­seks on Kuu­sa­lu ale­vik ku­ju­ne­nud vii­ma­se 120 aas­ta­ga. Kõr­vu­ti va­na­de fo­to­de­ga saab nä­ha tä­na­päe­va­seid hoo­neid ja koh­ti, nen­de pil­ti­de au­tor on Sven-Olav Paa­vel.

Pea­le era­ko­gu­de on pil­te Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus asu­vast En­del Va­her­ma fon­dist ning Kuu­sa­lu ko­gu­du­se, Lau­rent­siu­se Selt­si ja Sõ­nu­mi­too­ja fo­toar­hii­vist, Kol­ga muu­seu­mist, Ees­ti Fil­miar­hii­vist, Tal­lin­na Lin­na­muu­seu­mist, Ees­ti Rah­vus­ar­hii­vist, Har­ju­maa muu­seu­mist, ar­hi­tek­tuu­ri­muu­seu­mist, põl­lu­ma­jan­dus­muu­seu­mist, maan­tee­muu­seu­mist ja va­ba­õ­hu­muu­seu­mist. Pil­did on va­rus­ta­tud vii­de­te­ga ko­gu­de oma­ni­ke­le, kel­le­le kuu­lu­vad ka­su­ta­mi­sõi­gu­sed.

Li­saks ees­sõ­na­le on koos­ta­ja li­sa­nud 400le­he­kül­je­li­se raa­ma­tu al­gu­ses­se pea­tü­kid „Kuu­sa­lu fo­tog­raa­fid lä­bi ae­ga­de“, „Kuu­sa­lu ale­vi­ku ku­ju­ne­mis­loost“, „Kuu­sa­lu ale­vik Ees­ti Va­ba­rii­gi al­gu­ses“, „Nõu­ko­gu­de oku­pat­sioo­ni aeg“, „Taa­si­se­seis­vu­mi­se järg­ne aeg“, „Kuu­sa­lu tee­de- ja tä­na­va­te võrk“. Juu­res on ka ale­vi­ku plaa­nid 1808., 1926., 1932. ja 1940. aas­tast.

Au­tor üt­les esit­lu­sel, et proo­vis või­ma­li­kult pal­ju ka­su­ta­da era­ko­gu­sid, ku­na neid ei ole ava­lik­ku­se­le näi­da­tud ning hä­vi­vad kõi­ge ker­ge­mi­ni: „Olen aas­ta jook­sul kiu­sa­nud pal­ju­sid ini­me­si ja pa­lu­nud, et ko­du­des vaa­da­taks, ehk lei­dub hu­vi­ta­vaid pil­te. Kah­juks pi­din kor­du­valt kuul­ma lu­gu­sid, et olid kas­tid fo­to­de­ga, kuid vi­sa­ti ära. Ar­van, et eri­li­si pil­te ehk pär­leid on veel. Igas pe­res on al­bu­meid, kus on pil­ti­del ka hoo­neid. Sa­ge­li ei pee­ta neid va­ja­li­keks, eri­ti kui peal po­le ini­me­si, kuid aja­loo mõt­tes või­vad just need fo­tod ol­la eri­ti väär­tus­li­kud.

Raa­ma­tu ees­märk on tuua väl­ja, kui­das fo­tog­raa­fid on eri ae­ga­del näi­nud Kuu­sa­lut. Üks­ki pilt po­le pan­dud ju­hus­li­kult. Võib-ol­la paa­ri aas­ta pä­rast oleks ma­ter­ja­li roh­kem, see trü­kis pee­gel­dab prae­gust suut­lik­kust.“

Kon­ve­rens­til kü­si­ti Sven-Olav Paa­ve­lilt, mil­li­sed on raa­ma­tus te­ma lem­mik­fo­tod. Ta näi­tas fo­tot le­he­kül­jelt 34, mil­lel on Kuu­sa­lu ki­rik um­bes 1902. aas­tal. See oli lii­mi­tud suu­re­for­maa­di­li­se­le pa­pi­le, pä­ri­neb Jaan Val­gi era­ko­gust.

Tei­ne lem­mik on ra­ri­teet­ne jääd­vus­tus Nõm­me kõrt­sist en­ne 1911. aas­ta üm­be­re­hi­tu­si. Os­tis oks­jo­nilt nii suu­re sum­ma eest, et tun­nis­tab, se­da ei jul­ge­gi ni­me­ta­da, aga nüüd on see fo­to kõi­ki­de­le vaa­da­ta.

Ka kii­tis koos­ta­ja, et ot­sin­gu­te käi­gus õn­nes­tus lei­da paar ori­gi­naal­set fo­toa­pa­raa­ti, mil­le­ga on töö­ta­nud ku­na­gi­sed ko­ha­li­kud fo­tog­raa­fid, nen­de pe­re­liik­med on apa­raa­did al­les hoid­nud. Mõ­le­ma apa­raa­di pil­did on sa­mu­ti raa­ma­tus: Jo­han­nes Rii­ber­gi kaa­me­ra, mis on Ri­ho Rii­ber­gi ko­gus, ning Gus­tav Re­ba­se kaa­me­ra, mil­le lei­dis Lok­salt Vel­lo Re­ba­se ko­gust.

Raa­ma­tu „Kuu­sa­lu ale­vik va­na­del ja uu­tel fo­to­del“ an­dis Sven-Olav Paa­vel väl­ja en­da ku­lul. Ko­gu­de oma­ni­kud saa­vad raa­ma­tu kin­gi­tu­se­na. Raa­ma­tu tel­li­mi­sin­fo leiab Lau­rent­siu­se Selt­si vee­bi­le­helt, ka saab se­da nä­ha ja os­ta Kuu­sa­lu rah­va­ma­jast.

SVEN-OLAV PAA­VEL – IT-spet­sia­lis­tist ko­du-uu­ri­ja
Sven-Olav Paa­vel on sün­di­nud Tal­lin­nas ja seal ka koo­lis käi­nud, Kuu­sa­lu val­la­ga seo­vad te­da isa­pool­sed juu­red. Ta on oma va­nae­ma ja va­na­isa ku­na­gi­se ko­du, Hirv­li kü­las asu­va Sil­la ta­lu pe­re­mees. Kuu­sa­lus elas va­rem te­ma va­nao­nu, kel­le ma­ja on Sven-Olav Paa­vel re­no­vee­ri­nud en­da pe­re­le ko­duks. Va­na ma­ja oma kä­te­ga kor­da­te­ge­mi­ne kas­va­tas hu­vi aja­loo­lis­te hoo­ne­te ja Kuu­sa­lu aja­loo vas­tu. Re­no­vee­ri­ma hak­kas ma­ja 2004. aas­tal ja peab end sel­lest ajast Kuu­sa­lu ela­ni­kuks.

Kui­gi on ha­ri­du­selt in­for­maa­ti­ka­ma­gis­ter ja on suu­re­ma osa elust töö­ta­nud IT vald­kon­nas prog­ram­mee­ri­ja­na, on ta va­rem õp­pi­nud Ees­ti Hu­ma­ni­taa­rins­ti­tuu­dis ja lõ­pe­ta­nud Tar­tu Üli­koo­lis fi­lo­soo­fia eri­ala ning ni­me­tab end ka hu­ma­ni­taa­riks. Ta üt­leb, et aja­lu­gu on hu­vi pak­ku­nud pi­ke­mat ae­ga, vii­ma­sel ajal on ha­ka­nud ko­gu­tut vor­mis­ta­ma. Aval­da­nud on ko­du­loo-tee­ma­li­si ar­tik­leid Sõ­nu­mi­too­jas ning ai­tab Uu­ri ja Hirv­li kü­la raa­ma­tu­te koos­ta­mi­sel.

Ta ju­tus­tab, et fo­toal­bu­mi jaoks pil­te ko­gu­des sõi­tis ko­gu eel­mi­se aas­ta au­to­ga nii, et kaa­sas oli skan­ner. Ko­ha­peal ska­nee­ris ehk di­gi­ta­li­see­ris hu­vi­pak­ku­vad pil­did ja an­dis need seal­sa­mas oma­ni­ke­le ta­ga­si. Tu­li kla­pi­ta­da so­bi­vaid ae­gu, et pe­re­rah­vas saaks te­da vas­tu võt­ta. Mõ­ne pil­di saa­mi­se­le võis kok­ku­võt­tes ku­lu­da ka paar kuud.

„Raa­ma­tu suur tu­gi on Fa­ce­boo­ki-grupp Kuu­sa­lu Aja­lu­gu, ku­hu pos­ti­ta­tak­se fo­to­sid. Sealt sain in­fot, kel­lelt ja mil­li­seid pil­te pa­lu­da, ka pil­ti­del ole­va­te ini­mes­te ni­me­sid. Ta­han veel rõ­hu­ta­da, et kee­gi ei kü­si­nud pil­ti­de eest ta­su. Ka tu­gi­ne­sin suu­res­ti En­del Va­her­ma ne­ga­tii­vi­de ko­gu­de­le. En­del Va­her­ma pä­ran­di säi­li­mi­se ja fon­di loo­mi­se eest ole­me tä­nu võl­gu Men­da Kirs­maa­le,“ kõ­ne­leb Sven-Olav Paa­vel.

Ta mär­gib veel, et avas­tas Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas kolm sil­ma­paist­vat fo­to­ko­gu, mil­lest laiem ava­lik­kus se­ni ei tead­nud. Jaan Leed­jär­ve vär­vi­po­si­tii­vi­de suur ko­gu ka­jas­tab nõu­ko­gu­deaeg­set Kuu­sa­lu kan­ti. Soo­me­poiss En­del Ja­la­kas pil­dis­tas pal­ju, fo­to­sid on mit­me kas­ti ja­gu, te­ma poeg Kal­le Ja­la­kas on need al­les hoid­nud. Fo­tog­raaf Gus­tav Re­ba­se poeg Vel­lo Re­ba­ne on säi­li­ta­nud väär­tus­li­kud klaas­ne­ga­tii­vid. Gus­tav Re­ba­ne on kir­ju­ta­nud Kuu­sa­lu kü­la kä­si­kir­ja­li­se aja­loo, ka see vää­rib mär­ki­mist või ise­gi aval­da­mist, lau­sub Sven-Olav Paa­vel veel.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re ühe rüh­ma ruu­mid su­le­ti
Järgmine artikkelVai­kus võr­dub ra­hu