Keh­ra koo­li õpi­la­ne ko­gus SOS Las­te­kü­la­le an­ne­tu­si

204

Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne, 8. klas­si lõ­pe­ta­nud Mir­tel Ma­ria Rul­li ko­gus koo­li loov­töö raa­mes al­ga­ta­tud an­ne­tus­kam­paa­nia­ga SOS Las­te­kü­la ris­ki­pe­re­de toe­tu­seks kuu aja­ga 250 eu­rot. Ta rää­kis, et va­lis loov­tööks an­ne­tus­te ko­gu­mi­se, sest teis­te ai­ta­mi­ne on ta loo­mu­ses: „Kui lu­ge­sin in­ter­ne­tist SOS Las­te­kü­la koh­ta, tu­lid pi­sa­rad sil­ma ja ot­sus­ta­sin, et mi­nu an­ne­tus lä­heb nei­le.“ Ta plaa­nis ra­ha ko­gu­mi­seks kor­ral­da­da koo­lis fil­miõh­tu ja koh­vi­ku, kuid ko­roo­nak­rii­si tõt­tu pol­nud või­ma­lik. Siis te­gi in­ter­net­ikesk­kon­nas „Ma ar­mas­tan ai­da­ta“ an­ne­tu­sal­ga­tu­se ja hak­kas se­da sot­siaal­mee­dias ja­ga­ma. MTÜ SOS Las­te­kü­lad Ees­tis ise­loo­mus­tas Mir­tel Ma­ria Rul­lit kui suu­re sü­da­me­ga tüd­ru­kut, kel­le hea­te­gu lii­gu­tas neid sü­da­me­põh­ja­ni.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 9. juunil
Järgmine artikkelJumin­da va­ba­taht­lik me­re­pääs­te 130