Sõnumitoojas 9. juunil

154
 • Pika­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi noor­me­hed võt­sid Ro­bo­te­xil kak­sik­või­du;
 • CRIS­TI­NA KAS­KA on Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja no­mi­nent;
 • Raa­si­ku noor­las­kur sai Eu­roo­pa tšem­pio­naa­dil tu­le­rist­sed;
 • Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad ava­tak­se järgmisel nä­da­lal;
 • Ala­ve­re ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val sai kü­las­ta­da 7 koh­vi­kut;
 • Aeg­vii­du õpi­las­te­le mui­nas­ju­tu­võist­lus­te pree­miad;
 • Ani­ja val­la üri­tus­tel va­li­misp­ro­pa­gan­da kee­la­tud;
 • Ani­ja JK avas jalg­pal­li­hooa­ja võiduga;
 • Ani­ja val­lavalitsus korraldab ela­mu­maa oks­jon;
 • Tipp­hooa­jal käis Moh­ni saa­rel 5000 ini­mest;
 • Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu on 9liik­me­li­ne;
 • Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus kor­ral­das rah­va­ma­jas ne­li mass­vakt­si­nee­ri­mi­se päe­va;
 • Film EGERT JÕE­SAA­REST ja pa­ras­pordist on val­mis;
 • „Pind kõrva“ preemiad;
 • „Naab­rist pa­re­ma“ või­du­kon­tei­ner tuuak­se Vii­nis­tu­le.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 16. juunil.