Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la ki­ri kesk­kon­naa­me­ti­le

35
Kuusalu vald.

Hal­ja­la val­la­va­nem An­ti Puu­sepp ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt saat­sid 13. ok­toob­ril kesk­kon­naa­me­ti­le ühi­se pöör­du­mi­se, mil­les pa­lu­vad tea­da, mil­lal kesk­kon­naa­met ka­van­dab alus­ta­da La­he­maa rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­ka­va koos­ta­mist uueks pe­rioo­diks, se­ni­ne kait­se­kor­ral­dus­ka­va on keh­tes­ta­tud aas­ta­teks 2016-2025. Val­la­va­ne­mad kü­si­vad ka, kas ja mil­li­seid te­ge­vu­si on kesk­kon­naa­met prae­gu uue pe­rioo­di kait­se­kor­ral­dus­ka­va koos­ta­mi­seks tei­nud. Üht­la­si an­na­vad Hal­ja­la ja Kuu­sa­lu val­la­ju­hid tea­da, et mõ­le­mad val­lad soo­vi­vad ol­la kaa­sa­tud uue pe­rioo­di kait­se­kor­ral­dus­ka­va koos­ta­mis­se ning val­mis koos­tööks. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Saat­si­me pöör­du­mi­se sel­leks, et an­da tea­da, kui ha­ka­tak­se koos­ta­ma uut kait­se­kor­ral­dus­ka­va, siis Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la vald soo­vi­vad ol­la kaa­sa­tud ja esi­ta­vad oma sei­su­ko­had ühi­selt.“ Kesk­kon­naa­me­ti juh­tivs­pet­sia­list Ma­ret Vil­dak kom­men­tee­ris toimetusele, et vas­ta­valt prae­gu­se­le prak­ti­ka­le koos­ta­tak­se kait­se­kor­ral­dus­ka­va pe­rioo­di lõ­pus tu­le­mus­lik­ku­se ana­lüüs ja kin­ni­ta­tak­se ka­va uueks pe­rioo­diks: „Kui pe­rioo­di jook­sul on va­ja kait­se-ees­mär­ki­dest läh­tu­valt muu­da­tu­si sis­se viia, on see või­ma­lik. Kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium on et­te val­mis­ta­nud eel­nõu muu­ta ala­põ­hi­sed kait­se­kor­ral­dus­ka­vad täh­ta­ja­tuks. Sel­lest läh­tu­valt po­le La­he­maa rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­ka­va muut­mist lä­hia­jal pla­nee­ri­tud.“

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des
Järgmine artikkelEes­ti pa­rim re­no­vee­ri­tud kor­ter­ma­ja asub Ala­ve­res