Keh­ra koo­li et­te ra­ja­tak­se lin­na­väl­ja­kut

367

Juu­li vii­ma­sel nä­da­lal al­ga­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­se et­te­val­mis­tus­tööd. Alus­ta­ti puu­de ma­ha­võt­mi­se­ga ja pin­na­se koo­ri­mi­se­ga. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et esial­gu võe­ti ma­ha need ka­sed ja vaht­rad, mis jäid lin­na­väl­ja­ku­le et­te ning nen­de ee­mal­da­mi­ne oli pro­jek­ti­ga et­te näh­tud. Neid oli üle 30: „Pä­rast nen­de ma­ha võt­mist sel­gus, et tu­le­va­sel lin­na­väl­ja­kul on veel mõ­ned hai­ged, kui­va­nud või kõ­ve­ri­kud puud, mis tu­leks ee­mal­da­da. Vaa­ta­me need spet­sia­lis­ti­ga üle. Vo­li­ko­gu lii­ge Han­nes Pik­kel on pak­ku­nud väl­ja is­tu­ta­da ase­me­le kir­si- ja õu­na­puud.“ Ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Lei­si sõ­nul tu­leb ka koo­liõue Ko­se maan­tee pool­ses ser­vas ma­ha võt­ta mõ­ned puud, kui tu­leb sa­de­vee­to­ru väl­ja va­he­ta­da. Koo­liõue on puid is­tu­ta­nud ka lõ­pe­ta­jad, kuid edas­pi­di igal ke­va­del lin­na­väl­ja­ku­le uu­te tam­me­de is­tu­ta­mist ei pea val­la­va­nem või­ma­li­kuks: „Kui ta­ha­me Keh­ra-Ani­ja va­he­le te­ha kerg­liik­lus­teed, võiks sel­le äär­de te­ha vi­list­las­te al­lee, ku­hu iga lend saaks is­tu­ta­da oma puu.“ Keh­ra lin­na­väl­ja­kut ehi­tab OÜ Ens­ka Ehi­tus, see lä­heb maks­ma 464 217 eu­rot. Val­mi­mi­se täh­taeg on 30. no­vem­ber, kuid val­la­va­nem usub, et jõu­tak­se val­mis va­rem, ok­toob­ris. Keh­ra koo­lie­si­ne ja pea­sis­se­käik jää­vad se­ni su­le­tuks, õp­peaas­ta al­gu­ses saab koo­li­maj­ja ta­gu­mi­sest uk­sest.