Keh­ra güm­naa­siu­mis oli taas Kar­je – piir­kon­na koo­li­de kar­jää­ri­päev

30
VEI­KO HINT­SOV, kes tut­vus­tas end kui sport­la­ne, et­te­võt­ja, au­dii­tor, mat­ka­ja ja men­tor, ja­gas Keh­ra güm­naa­siu­mi kar­jää­ri­päe­val al­gu­ses oma mõt­teid ja ko­ge­mu­si, kui­das lei­da en­das ta­sa­kaa­lu ning mit­te kao­ta­da rõõ­mu. Sa­mal tee­mal ehk „Alus­ta­me al­gu­sest“ viis ta lä­bi ka töö­toa.

Nel­ja­päe­val, 25. jaa­nua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis toi­mu­nud kol­man­dal kar­jää­ri­päe­val Kar­je osa­le­sid um­bes 120 noort, li­saks Keh­ra koo­li 9.-12. klas­si õpi­las­te­le ühek­san­dik­ke Ala­ve­re ja Aru­kü­la põ­hi­koo­list. Kut­su­tud olid ka Aeg­vii­du ja Raa­si­ku koo­li lõ­puk­las­si­de õpi­la­sed, kuid neid ei ol­nud.

Kar­jää­ri­päev al­gas koo­li au­las, kus ka­he tun­ni jook­sul oli ne­li kõ­ne­le­jat. Et­te­võt­ja, au­dii­tor, spor­di- ja mat­ka­mees Vei­ko Hint­sov ja­gas oma mõt­teid ja ko­ge­mu­si, kui­das prae­gu olu­li­ne võib ta­ga­si­vaa­tes ol­la täht­su­se­tu ning rää­kis juh­tu­mi­test, mis an­na­vad tii­vad, aga ka neist, mi­da ta­haks kii­res­ti unus­ta­da. Ta kõ­ne­les veel, kui­das lei­da ta­sa­kaa­lu ning mit­te kao­ta­da män­gu­li­sust ja rõõ­mu.

Keh­ra koo­li vi­list­la­ne, Lää­ne-Vi­ru­maa Uu­dis­te pea­toi­me­ta­ja ja Äri­päe­va pea­toi­me­ta­ja ase­täit­ja Ai­var Hun­di­mä­gi rää­kis aja­kir­jan­du­se di­gi­ta­li­see­ri­mi­sest, sot­siaal­mee­dia või­du­käi­gust, oo­tus­test aja­kir­ja­ni­ke­le nüüd ja paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si. CGI Ees­ti kü­ber­tur­be kon­sul­tant ja Tal­lin­na Üli­koo­li õp­pe­jõud Cat­lyn Kir­na sel­gi­tas, mil­le­ga te­ge­le­vad kü­ber­tur­be spet­sia­lis­tid ning mil­li­sed on sel­lel alal kar­jää­ri­või­ma­lu­sed. Mee­dia­tööst ja oma tee­kon­nast sel­les vald­kon­nas kõ­ne­les Raa­dio 2 saa­te­juht ja toi­me­ta­ja Kir­ke Ants­mäe.

Pä­rast lõu­na­pau­si sai iga õpi­la­ne va­li­da kaks 45mi­nu­ti­list töö­tu­ba. Kok­ku oli 13 töö­tu­ba, kus ja­ga­ti soo­vi­tu­si ala­tes sel­lest, kui­das lei­da oma tee ja meel­div töö ning kui­das ti­he­das kon­ku­rent­sis teis­te kan­di­daa­ti­de seast sil­ma jää­da ku­ni prak­ti­lis­te üle­san­ne­te­ni. Töö­tu­be ju­hen­da­sid nii kut­seõp­pea­su­tu­se õpi­la­sed ja üliõ­pi­la­sed kui eri ala­de spet­sia­lis­tid ja et­te­võt­jad.

Priit Tamm ja Mark Ra­ja Raa­si­kul asu­vast ASist Mist­ra-Au­tex rää­ki­sid et­te­võt­te too­dan­gust, näi­ta­sid, mil­li­seid sead­meid Mist­ra-Au­tex lä­hia­jal os­tab, ke­da nei­le töö­le võe­tak­se ja mil­list ha­ri­dust on sel­leks va­ja. Töö­toa käi­gus oli või­ma­lus val­mis­ta­da en­da­le nõel­töö­del­dud vaip. Vä­ga po­pu­laar­ne oli Tal­lin­na tee­nin­dus­koo­li töö­tu­ba, mil­le spaaõ­pi­la­sed te­gid kä­te­le pa­ra­fiin­hool­dust ja ho­tel­li­tee­nin­du­se õpi­la­sed val­mis­ta­sid mok­tei­le. Osalejad kiit­sid ka piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ke Kris­to Tam­sa­lu ja Jaa­na Kuus­pa­lu ning po­lit­sei­ka­det­ti­de töö­tu­ba, kus sel­gi­ta­ti, kui­das saa­da po­lit­sei­ni­kuks või abi­po­lit­sei­ni­kuks.

Kar­jää­ri­päev lõp­pes koo­li au­las an­samb­li Põh­ja-Tal­linn kont­ser­di­ga.

Kar­je üks pea­kor­ral­da­ja, Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht Eve Roht­la sel­gi­tas, et esi­ne­ja­te ja töö­tu­ba­de va­lik teh­ti sel­le jär­gi, mil­li­sed on pa­ras­ja­gu ühis­kon­nas ak­tuaal­sed tee­mad, mi­da kä­sit­le­tak­se ka õp­pe­ka­va­des.

„Uu­ri­sin en­ne ka noor­telt, mil­lis­tel tee­ma­del et­te­kan­deid nad ta­hak­sid kuu­la­ta või mil­lis­tes töö­tu­ba­des osa­le­da. Ne­mad pak­ku­sid mõ­ned vald­kon­nad, näi­teks aja­kir­jan­du­se,“ üt­les Eve Roht­la.

Ta li­sas, kõi­gi­le esi­ne­jai­le oli pal­ve, et rää­gik­sid oma te­ge­vu­sest või­ma­li­kult elu­lä­he­da­selt ja mit­te ai­nult po­si­tiiv­sest, vaid ka ras­kus­test ja ta­kis­tu­sest ning kui­das neid on üle­ta­tud: „Kõik nad se­da ka te­gid. Oli vä­ga hea, et noo­red said esi­ne­jailt va­he­tult kü­si­da ja nad ka­su­ta­sid se­da või­ma­lust ak­tiiv­selt.“

Töö­tu­ba­de lä­bi­vii­jailt ning neis osalenutelt pa­lu­sid kor­ral­da­jad tä­he­le­pa­ne­kuid ja et­te­pa­ne­kuid, mi­da ar­ves­ta­da järg­mis­te Kar­je­te et­te­val­mis­ta­mi­sel: „Noor­telt se­ni saa­dud ta­ga­si­si­de on, et ta­hak­sid roh­ke­ma­tes töö­tu­ba­des osa­le­da. Kah­juks seab sel­le­le pii­rid aja­li­miit, na­gu­nii kes­tis kar­jää­ri­päev ju­ba kauem kui ta­va­li­ne koo­li­päev.“

Üks õpi­la­ne ar­vas, et edas­pi­di võiks kaa­sa­ta ka noo­re­ma­te klas­si­de õpi­la­si, siis jõu­tak­se aas­ta­te jook­sul roh­ke­ma­test töö­tu­ba­dest osa saa­da.

„See on pä­ris hea mõ­te, po­le vä­lis­ta­tud, et edas­pi­di kaa­sa­me ka 8. klas­sid, siis saa­b ka piir­kon­na teis­test koo­li­dest roh­kem õpi­la­si osa­le­da,“ ar­vas Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve 2024
Järgmine artikkelALLEN LA­RIN Kuu­sa­lust on Ees­ti aas­ta noor­kot­kas