Keh­ras val­mis Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud lu­me­linn

1377
Anija vallavalitsuse ja Kehra elanike ühisvõistkond saagis lumele kirja „EV 100”.

Mõ­ne tun­ni­ga ehi­ta­ti Keh­ras­se nii lau­lu­la­va kui kaks Pik­a Her­man­ni tor­ni ja juu­be­li­tort.

Us­ku­ma­tu, mil­li­ne tah­te­jõud on las­tel – nen­de­ga võib mä­ge­sid lii­gu­ta­da,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam pü­ha­päe­va, 11. märt­si pä­rast­lõu­nal Keh­ra kel­gu­mäe juur­de ra­ja­tud lu­me­lin­nas.

Sel­lest päe­vast, kui val­la­va­nem pak­kus val­la noor­te­ko­gu­le väl­ja – tee­me Keh­ras­se lu­me­lin­na, ku­lus na­pilt pool­teist nä­da­lat, kui mõ­te sai teoks.

„Al­gu­ses plaa­ni­si­me lu­me­lin­na ehi­ta­da järg­mi­sel pühapäeval, aga il­ma­tea­de lu­bas sel­leks nä­da­la­va­he­tu­seks so­bi­vat su­lail­ma,“ sel­gi­tas Ar­vi Ka­ro­tam plaa­ni­de kii­ret muu­tu­mist.

Pü­ha­päe­va hom­mi­kuks oli Ma­rek Suik lu­me­lin­na tar­vis Keh­rast kok­ku too­nud 10 lu­mest kuhja. Neist 7 said sa­mal päe­val lu­mes­kulp­tuu­ri­deks – lu­me­lin­na ehi­ta­jad ja­ga­ti seits­mes­se töö­rüh­ma, iga mäe­ke­se juu­res as­kel­das üks grupp. Koo­li­lap­sed meis­ter­da­sid omakeskis või koos paa­ri täis­kas­va­nu­ga, väi­kes­te laste va­ne­mad tu­lid ise la­bi­da­te-saa­gi­de­ga ehi­ta­ma.

Kehra vene noorte näitering tegi lumest Pika Hermanni ja suitsupääsukese.
Kehra vene noorte näitering tegi lumest Pika Hermanni ja suitsupääsukese.

Ku­na lu­me­linn pü­hen­da­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le, olid Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed ja õpe­ta­jad lu­me­skulp­tuu­ri­de jaoks et­te­val­mis­ta­nud te­maa­ti­li­sed ka­van­did. Suu­rem osa tu­li ehi­ta­ma siis­ki oma väl­ja­mõel­dud ka­van­di­ga.

Kolm ja pool tun­di pä­rast alus­ta­mist, kui enam-vä­hem kõik lu­mest at­rakt­sioo­nid olid val­mis ning osa ka sp­rei­vär­vi­de­ga üle võõ­ba­tud, vaa­tas kuns­tiõ­pe­ta­ja­test-õpi­las­test žürii need üle. Kõik võist­kon­nad said Soh­vi­ku koh­vi­ku kin­ke­kaar­did, ka­he rohkem sil­ma­paist­nud lu­mes­kulp­tuu­ri au­to­rid 25 eu­ro väär­tu­ses, tei­sed 5-15eu­ro­sed kin­ke­kaar­did.

„Pea­le ilu hin­da­si­me ka funkt­sio­naal­sust – lu­me­lin­nas on vä­ga olu­li­ne, et saaks ro­ni­da ja liu­gu las­ta,“ sõnas žürii lii­ge, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor Ene Kerb.

7 lumeskulptuuri

Üheks ka­hest pa­re­mast tööst hin­das žürii Keh­ra koo­li T.O.R.E rüh­ma teh­tud ele­van­di, mil­lelt sai liu­gu las­ta, kuid sai ka sel­le sis­se ro­ni­da ning lu­mest tun­ne­lis roo­ma­ta. Rüh­ma liik­med Ade ja Ane Laan­de, Car­men Kaa­lo, Jaan Viir­mann ja Karl Jo­han­nes Kask sel­gi­ta­sid, et ele­vant on T.O­.R.E süm­bol. Lu­mi on vin­ge ja kui et­te võt­ta, siis ju­ba suu­relt, põh­jen­da­sid nad mit­me­te at­rakt­sioo­ni­de te­ge­mist.

Tei­se peap­ree­mia sai žüriilt Keh­ra ve­ne noor­te näi­te­rin­gi „Oma lai­nel“ skulp­tuur, mil­lel oli kõi­ge roh­kem Ees­ti süm­boo­li­kat – Pikk Her­mann, suit­su­pää­su­ke, kir­jad EV 100. Võist­kon­na juht Alek­sei Kuz­min üt­les, et esial­gu võe­ti val­mis ka­vand, kuid lu­me­ku­ju are­nes töö käi­gus: „Al­guses te­gi­me tre­pi, siis liu­mäe, siis tu­li Toom­pea-idee, tor­ni te­gi­me li­pu, kõi­ge vii­ma­se­na val­mis suit­su­pää­su­ke.“

Keh­ra 4H noor­tek­lu­bi liik­med koos ju­hen­da­ja He­li­na Lill­soo­ga te­gid Hend­rik Lill­soo ja Mir­tel Ma­ria Rul­li ka­van­da­tud lu­mest lau­lu­kaa­re. Ole­me ka lau­lu­lap­sed, põh­jen­da­sid nad. Kui lau­lu­kaar val­mis, esi­ta­ti­ seal laul „Ko­du“. Keh­ras ei ol­nud oma lau­lu­la­va, nüüd siis on, mär­kis žürii.

Las­te suur lem­mik oli kõr­ge liu­mäe­ga Pikk Her­mann, mil­le te­gid väi­kes­te las­te va­ne­mad. Võist­kon­na pa­ni kok­ku Kai­ti Kar­tu­sov, lu­me­lin­nu­se te­ge­mi­sel ju­ha­tas vä­ge maa­ki­vi­dest ehi­ta­mi­se spet­sia­list Priit Raud­ki­vi. Lu­mest „ki­vi­de“ lõi­ka­mi­seks ka­su­ta­ti ise­gi moo­tor­saa­gi. Sel­le kõr­va­le, Ko­se maan­tee äär­de te­gi val­la­va­lit­su­se, pe­re­kond Ši­ki­ni­ ning koo­li­tüd­ru­ku­te se­ga­võist­kond suu­re kirja „EV 100“.

Keh­ra kuns­ti­de­koo­li võist­kond – õpe­ta­jad, õpi­la­sed ja nen­de va­ne­mad – ee­sot­sas kuns­tiõ­pe­ta­ja Ma­re Vil­lem­soo­ga val­mis­ta­sid suu­re tor­di, küü­nal­de ja juu­be­li­lo­go­ga. Säi­li­tus- ja vär­vai­ne­te­ta, puh­tast Ees­ti too­rai­nest, kiit­sid te­gi­jad. Lu­me­lin­na vii­ma­se at­rakt­sioo­ni­na val­mis ko­ha­li­ke noor­te skulp­tuur Koo­pao­ra­vad.

„Vä­ga vah­va et­te­võt­mi­ne. Ja on to­re, et ka lap­se­va­ne­mad võt­sid osa,“ kii­tis He­li­na Lill­soo.

Kui lu­me­linn val­mis, lausus val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam las­te­le: „Nau­ti­ge tal­ve­rõõ­me ning kut­su­ge oma sõb­rad ja koo­li­kaas­la­sed ka liu­gu lask­ma. Är­ge lu­me­lin­na lõh­ku­ge, hoia­me se­da se­ni, ku­ni lu­mi ära su­lab!“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 14. märtsil
Järgmine artikkelAru­kü­la mõi­sas on uued aja­loos­ten­did