Keh­ras oli Ani­ja val­la esi­me­ne ea­ka­te fes­ti­val

684
Eakate festivali lõpetasid üheskoos laulmine ja tantsimine. Ühislaulmist saatis kitarril MADIS KASK. Foto Agnes Valgiste

Üle­val­la­li­sel ea­ka­te fes­ti­va­lil, mis toi­mus ree­del, 11. ok­toob­ril Keh­ra rah­va­ma­jas, osa­le­sid Aeg­vii­dust, Keh­rast ning Ala­ve­re, Voo­se, Pik­va, Üle­jõe ja Ani­ja kü­last kok­ku 55 pen­sio­nä­ri. Li­gi viis tun­di kest­nud fes­ti­va­li ajal sai las­ta mõõ­ta oma ter­vi­se­näi­ta­jaid, kuu­la­ta loen­gut ja kont­ser­ti, või­mel­da, laul­da ja tant­si­da.

Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ju­ha­ja­ta Kai Viir­mann üt­les, et ea­ka­te fes­ti­va­li idee pak­kus aas­ta ta­ga­si väl­ja Aeg­vii­du pen­sio­nä­ri­de eest­ve­da­ja Evi To­min­gas.

„Ta ar­vas, et mi­da me sin­na Tal­lin­nas­se sõi­da­me, tee­me pa­rem oma val­la ea­ka­te fes­ti­va­li. Tal­lin­na linn on se­da aas­taid Sal­me kul­tuu­ri­kes­ku­ses kor­ral­da­nud, ole­me seal ala­ti käi­nud. Kui me oma fes­ti­va­li et­te val­mis­ta­si­me, ei tead­nud veel, et Sal­me kes­ku­se re­mon­di tõt­tu jäi seal tä­na­vu fes­ti­val ära,“ rää­kis Kai Viir­mann.

Keh­ras toi­mu­nust päev va­rem oli ea­ka­te fes­ti­val Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­kul.

Ani­ja val­la pen­sio­nä­ri­de­le mõel­dud et­te­võt­mist ha­ka­ti et­te val­mis­ta­ma ju­ba mai­kuus ning ka­va pan­di kok­ku sel­le jär­gi, mis võiks ea­ka­te­le hu­vi pak­ku­da: „Tea­me, et nei­le vä­ga meel­dib oma ter­vi­se koh­ta tea­da saa­da, iga­su­gu­sed ter­vi­se­näi­ta­jad on nen­de jaoks vä­ga olu­li­sed.“

Keh­ra ap­tee­gi­töö­ta­jad mõõt­sid soo­vi­jail ve­re­rõh­ku ja ve­re­suhk­ru­ta­set, väi­ke­se ta­su eest sai las­ta mõõ­ta luu­ti­he­dust ning te­ha sel­ja­mas­saa­ži. Mas­saa­ži vas­tu oli hu­vi väik­sem, kuid oma ter­vi­se­näi­tu­sid mõõ­ta soo­vi­jaist oli rah­va­ma­ja tei­sel kor­ru­sel ise­gi jär­je­kord – ve­re­rõh­ku ja -suhk­ru­ta­set la­si päe­va jook­sul mõõ­ta 46, luu­ti­he­dust 27 ini­mest.

Rah­va­ma­ja suu­res saa­lis viis Pil­le Trol­la lä­bi pi­la­te­sest ins­pi­ree­ri­tud ea­ka­te võim­le­mist, kus tree­ni­tak­se ka vaag­na­põh­ja­li­ha­seid. Fes­ti­va­li kul­tuu­ri­prog­ram­mi kuu­lu­sid feng-shui spet­sia­lis­ti Jan­no See­de­ri loeng, rah­va­ma­ja taid­le­ja­te ja Kii­li nai­san­samb­li kont­sert, ühis­laul­mi­ne lau­luk­lu­bi He­lin liik­me­te Hel­ve-Anu ja Ma­dis Ka­se eest­ve­da­mi­sel ning ühis­tant­si­mi­ne, mi­da ju­hen­das Evi To­min­gas.

Ea­ka­te fes­ti­va­lil osa­le­nuid käis ter­vi­ta­mas ka val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ag­nes Val­gis­te sot­siaal­kes­ku­sest an­dis üle­vaa­te Ani­ja val­las ea­ka­te­le suu­na­tud te­ge­vus­test. Sot­siaal­kes­ku­se töö­ta­jad pi­da­sid ea­ka­te päe­val ka koh­vi­kut, mi­da ka­he kring­li­ga spon­so­ree­ris Kat­rin Roo­me­re.

„Fes­ti­va­lil osa­le­jaid oli rõõ­mus­ta­valt pal­ju, sot­siaal­kes­ku­ses­se po­leks nii pal­ju rah­vast mah­tu­nud. Loo­dan vä­ga, et val­la ea­ka­te fes­ti­va­list saab tra­dit­sioon. Kind­las­ti toi­mub see ka edas­pi­di sü­gi­sel, ku­na ok­too­ber on ea­ka­te kuu,“ lau­sus Kai Viir­mann.

Eelmine artikkelARDO KAURIT pälvis aasta noore ettevõtja tiitli
Järgmine artikkelKuu­sa­lu uju­ja­te­le hooa­ja ava­võist­lu­selt 3 kul­da