Keh­ras ja Lok­sal on uued pääs­teau­tod

3058
Keh­ra ko­man­do uus kon­tei­ne­rau­to Andres. Foto Meelis Piller

Keh­ra ko­man­dos on uus kon­tei­ne­rau­to, Lok­sal paa­kau­to.

Möö­du­nud nä­da­lal, kui pääs­tea­met tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va, esit­le­ti Tal­lin­nas uut pääs­te­teh­ni­kat – Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di kaa­sa­bil os­te­ti Ees­tis­se 27,8 mil­jo­ni eu­ro eest 86 uut pääs­te­ma­si­nat.
Keh­ra pääs­te­ko­man­do sai se­ni­se met­sa­kus­tu­tu­sau­to ase­me­le paar kuud ta­ga­si uue kon­tei­ne­rau­to, mil­le amet­lik ni­mi on ni­me­kon­kur­si võit­nud And­res. Uuel au­tol on kon­tei­ner­paak, mis ma­hu­tab 8 ton­ni vett. Paa­ki on või­ma­lik ma­ha võt­ta, tõs­ta mul­ti­lift-süs­tee­mi abil plat­vor­mi­le roo­mi­kau­to, mi­da ka­su­ta­tak­se met­sa­põ­len­gu­tel.
„Kui on va­ja kii­res­ti met­sa­tu­le­kah­ju­le sõi­ta, saa­me roo­mi­kau­to ise ko­ha­le viia, ei pea enam Tal­lin­nast kon­tei­ne­rau­tot oo­ta­ma,“ üt­les ko­man­do­ülem Ai­var Ka­ri.
Kui põ­len­gu­pai­gas on va­ja kor­ra­ga vee­paa­ki ja roo­mi­kau­tot, saab paa­gi ko­ha­le viia ja pan­na ise­seis­valt töö­le, siis min­na kon­tei­ner­ma­si­na­ga roo­mi­kau­to­le jä­re­le: „Uus ma­sin on vei­di kõr­gem, kui on tei­sed paak­au­tod. Kon­tei­ne­ri va­he­ta­mi­ne po­le kee­ru­li­ne, võ­tab mõ­ned mi­nu­tid. Sel­li­seid au­to­sid on Tal­lin­nas mõ­ned ja Ko­sel.“
Kon­tei­ne­rau­to mak­sab roh­kem kui 155 000 eu­rot, paak­kon­tei­ner üle 206 000 eu­ro.
Lok­sa ko­man­do sai uue paa­kau­to Uku, mil­le hind on üle 272 000 eu­ro. Sel­le vee­paak ma­hu­tab 9 ton­ni. Pea­lik Mait Kröönst­röm üt­les, et uus ma­sin on funkt­sio­naal­sem. Mõ­le­ma ko­man­do töö­ta­jai­le teh­ti uu­tel ma­si­na­tel töö­ta­mi­seks koo­li­tus.
Keh­ra ja Lok­sa va­nad ma­si­nad viiak­se neis­se ko­man­do­des­se, kus väl­ja­sõi­te vä­hem. Keh­ras va­he­ta­tak­se lä­hia­jal uue vas­tu väl­ja ka se­ni­ne 10 aas­ta va­nu­ne põ­hiau­to.

Eelmine artikkelAru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu aju­ti­selt su­le­tud
Järgmine artikkelKoo­li­noor­te lau­lu­peol osa­le­jad