Keh­ra va­na haig­la ta­gu­ne maa­tükk pan­nak­se oks­jo­ni­le

1654

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da Keh­ra va­na haig­la ja jõe va­he­li­se 716ruut­meet­ri­se maa­tü­ki ren­di­le, rent­ni­ku leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se enam­pak­ku­mi­ne.

Va­rem on val­la­va­lit­sus tei­nud vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku lei­da Keh­ras jõe ää­res F.R. Kreutz­wal­di 5a asu­va­le ela­mu­maa krun­di­le oks­jo­ni kau­du ost­ja.
„Kuid sai­me vo­li­ko­gust ja ko­mis­jo­ni­dest ta­ga­si­si­det, et se­da maad ei tu­leks müüa, pi­gem lei­da pi­kaa­ja­li­ne rent­nik,“ üt­les aren­dus­juht In­geld­rin Aug.
Ta li­sas, et möö­du­nud aas­tal müüa soo­vi­tud maa­tükk ja­ga­ti va­he­peal ka­heks kin­nis­tuks – ren­di­le an­ta­vast maa­tü­kist eral­da­ti tee, et oleks ta­ga­tud ava­lik juur­de­pääs jõe äär­de. Soov on lei­da rent­nik, kes hak­kab seal pak­ku­ma va­baa­ja­veet­mi­se või­ma­lu­si: „Sõl­mi­me rent­ni­ku­ga hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gu. Te­ge­vus, mis hak­kab seal toi­mu­ma ja hoo­ne, mis ehi­ta­tak­se, peab kesk­kon­da so­bi­tu­ma ja mõ­ju­ta­ma seda või­ma­li­kult vä­he.“
Aren­dus­juht rää­kis, et val­la­va­lit­su­sel on ol­nud mit­tea­met­lik­ke koh­tu­mi­si po­tent­siaal­se­te hu­vi­lis­te­ga, kes on soo­vi­nud jõeäär­se­le krun­dil ava­da toit­lus­ta­mi­seks-tee­nin­da­mi­seks mõel­dud ko­ha, mis oleks ka jõe­ga seo­tud – näi­teks paa­di­kuuri.
Kaa­rel Arus­te te­gi et­te­pa­ne­ku, et enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­tes­se li­sa­taks: kin­nis­tu ka­su­tu­se­le võt­mi­se­ga ei ole rent­ni­kul õi­gust kin­nis­tul ja sel­le ümb­ru­ses kas­va­vaid puid kah­jus­ta­da ega raiu­da. Et seal ei toi­muks raiet, põh­jen­das ta. Ka Tiit Tam­ma­ru ar­vas – sel­li­ne pii­rang või tä­he­le­pa­nu­juh­ti­mi­ne on va­ja­lik, et ka kae­va­mis­töö­de käi­gus ei vi­gas­ta­taks puu­de juu­ri.
Et­te­pa­nek ei leid­nud vo­li­ko­gu toe­tust, mär­gi­ti, et puu­de ma­ha­võt­mist re­gu­lee­rib raie­töö­de ees­ki­ri. Val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Too­mas Rei­si kin­ni­tas – ehi­tus­tööd tu­leb na­gu­nii val­la­va­lit­su­se­ga koos­kõ­las­ta­da.
Jü­ri Lill­soo juh­tis tä­he­le­pa­nu, et val­la uue üldp­la­nee­rin­gup­ro­jek­tis on sa­mas­se koh­ta üle jõe ka­van­da­tud ra­ja­da lin­nao­sa­sid ühen­dav sild. Too­mas Rei­si vas­tas, et sil­da ei pla­nee­ri­ta kind­las­ti F.R. Kreutz­wal­di 5a kin­nis­tu juur­de, pi­gem mõ­ne tä­na­va ot­sa.
Vo­li­ko­gu ot­sus­tas kor­ral­da­da Keh­ras F. R. Kreutz­wal­di tä­nav 5a asu­va­le 716 ruut­meet­ri suu­ru­se ela­mu­maa­le rent­ni­ku leid­mi­seks ava­li­ku kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se. Hoo­nes­tu­s­õi­gu­se aas­ta­ta­su alg­hind on 500 eu­rot, hoo­nes­tu­sõi­gus sea­tak­se täh­ta­ja­ga 15 aas­tat, kuid se­da on või­ma­lus pi­ken­da­da. Hoo­ne sih­tots­tar­vet on või­ma­lik muu­ta, sin­na on lu­ba­tud ehi­ta­da toit­lus­tu­seks või muu puh­kea­la tee­nin­da­mi­seks va­ja­lik ra­ja­tis. Kin­nis­tu peab ole­ma hoo­nes­ta­tud ja ka­su­tu­se­le võe­tud 2 aas­ta jook­sul ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest.

Eelmine artikkelAla­ve­re las­teaed sai 50. sün­ni­päe­vaks lau­lu
Järgmine artikkelPISA tes­ti tu­le­mu­sed Ida-Har­ju koo­li­des on OECD Ees­ti ja maa­kon­na kesk­mi­stest kõrgemad