Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks te­hak­se kol­mas han­ge

1356

Kaks eel­mist rii­gi­han­get ebaõn­nes­tu­sid.

Veeb­rua­ris kuu­lu­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­ja liht­han­ke Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­ja leid­mi­seks. Pak­ku­mus­te hin­da­mi­se kri­tee­rium oli ma­da­laim hind. Liht­han­ge teh­ti, ku­na ter­vi­se­kes­ku­se üm­be­r­ehi­tu­se pro­jek­ti mak­su­mu­seks oli prog­noo­si­tud 32 000 eu­rot – liht­han­ke piir on 40 000 eu­rot.
Han­ge tu­li tun­nis­ta­da keh­te­tuks, sest ai­nus esi­ta­tud pak­ku­mus üle­tas rii­gi­han­ke piir­mää­ra, sel­gi­tas val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis. Ta ole­tas, et roh­kem han­kes osa­le­jaid ei ol­nud see­tõt­tu, et ol­di kind­lad – na­gu­nii han­ge tü­his­ta­tak­se.
9. märt­sil ot­sus­tas val­la­va­lit­sus kor­ral­da­da ter­vi­se­kes­ku­se üm­be­re­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­seks uue, ava­tud han­ke­me­net­lu­se. Sel kor­ral esi­ta­ti kaks pak­ku­mist – üks fir­ma lu­bas pro­jek­ti te­ha 67 000, tei­ne 19 000 eu­ro eest. Ka see han­ge tun­nis­ta­ti keh­te­tuks, ku­na kumb­ki pak­ku­ja ei kva­li­fit­see­ru­nud.
„Pak­ku­mi­sed teh­ti lo­ha­kalt, do­ku­men­did pol­nud kor­ras,“ üt­les Vil­jo Leis.
30. märt­sil ot­sus­tas val­la­va­lit­sus kor­ral­da­da pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks kol­man­da han­ke: „La­si­me nüüd kva­li­fit­see­ri­mis­tin­gi­mu­si pi­sut lõd­ve­maks. Enam ei nõua va­ra­se­mat ter­vi­sea­su­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­se ko­ge­must, ku­na sel­li­seid et­te­võt­teid on vä­he ning need­ki ju­ba hõi­va­tud.“
Pak­ku­mi­si saab te­ha 17. ap­ril­li­ni.
Pro­jek­tee­ri­ja­te suu­re töö­koor­mu­se tõt­tu pi­ken­da­ti ühe kuu võr­ra ka pro­jek­ti val­mi­mis­täh­tae­ga. Ae­ga on 7 kuud, pro­jekt peab val­mis ole­ma det­semb­ri al­gu­seks.
„Soo­vi­si­me veel sel aas­tal lä­bi viia ka ehi­tus­han­ke, et järg­mi­se aas­ta ee­lar­ves­se saaks pan­na ter­vi­se­kes­ku­se ehi­tu­se täp­se mak­su­mu­se. Nüüd lük­kub ehi­tus­han­ge ilm­selt det­semb­ri lõp­pu või jaa­nua­ris­se. Ehi­ta­ma saab ha­ka­ta tõe­näo­li­selt aas­ta pä­rast ap­ril­lis,“ lau­sus ehi­tuss­pet­sia­list.
Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­les Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­seks ja sin­na es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­ku­se te­ge­mi­seks Eu­roo­pa Lii­du Re­gio­naal­a­ren­gu­fon­dist 412 210 eu­rot. See on 75 prot­sen­ti pro­jek­ti abi­kõl­bu­li­kest ku­lu­dest. Ter­vi­se­kes­ku­se re­konst­ruee­ri­mi­se ko­gu­mak­su­mus on 653 472 eu­rot.
Es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­ku­ses pea­vad ül­dars­tia­bi­tee­nust osu­ta­ma mi­ni­maal­selt 3 ni­mis­tu­ga pe­rears­ti kok­ku vä­he­malt 4500 ini­me­se­le. Es­ma­ta­san­di ter­vis­hoiu ko­hus­tus­li­kud põ­hi­tee­nu­sed on pea­le ül­dars­tia­bi veel ko­duõen­dus, äm­mae­man­da ise­seis­va vas­tu­võ­tu ning fü­sio­te­raa­pia­tee­nus.

Eelmine artikkelHC Keh­ra alis­tas kä­si­pal­li meist­ri­lii­gas Vil­jan­di
Järgmine artikkelAnija mõisas uus töötaja