Keh­ra sot­siaa­le­la­mu re­no­vee­ri­mi­ne veel kes­tab

1296

Su­ve al­gu­ses kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus rii­gi­han­ke Keh­ras Ko­se maan­tee 22 asu­va sot­siaa­le­la­mu re­no­vee­ri­mi­seks. Edu­kaks tun­nis­ta­ti OÜ An­ka´s Ehi­tu­se Grupp, kel­le pak­ku­mi­ne oli 122 996 eu­rot. EAS eral­das Keh­ras Ko­se maan­tee 22 asu­va sot­siaal­ela­mu re­no­vee­ri­mi­seks re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mist 80 000 eu­rot, val­laee­l­ar­ves ka­van­da­ti oma­osa­lu­seks 48 000 eu­rot. Sel­le eest ehi­ta­tak­se ühi­se­la­mu­tüü­pi hoo­ne tei­se­le kor­ru­se­le 14 tu­ba, neist 3 on pe­re­toad, kaks ühis­köö­ki ning kum­mas­se­gi tii­ba üks WC­de ja pe­su­ruu­mi­de komp­leks ning tua­le­tip­lokk ka esi­me­sel kor­ru­se­le.

Re­no­vee­ri­mis­tööd al­ga­sid juu­lis, en­ne se­da ko­li­ti ma­ja tei­se kor­ru­se 7 ela­nik­ku ok­toob­ri lõ­pu­ni asen­dus­pin­da­de­le.
„Mui­du­gi nad oo­ta­vad pi­ki­sil­mi, mil­lal saa­vad ta­ga­si ko­li­da,“ sõ­nas val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.

Kui­gi ehi­tus­töö­de täh­taeg oli ok­toob­ri lõ­pus, po­le ehi­tus­fir­ma töö­de­ga veel val­mis jõud­nud: „Vii­ma­se nä­da­la­ga on tööd vä­ga pal­ju ede­ne­nud, aga ik­ka veel on üht-teist te­ha.“

Hoo­ne re­mont on ve­ni­nud töö­jõup­rob­lee­mi tõt­tu. Eel­mi­sel nä­da­lal oli sot­siaa­le­la­mus ame­tis küm­me­kond töö­meest, kuid va­rem on ehi­tuss­pet­sia­lis­ti kin­ni­tu­sel ol­nud mõ­nel päe­val vaid kaks-kolm.

Esial­gu an­dis val­la­va­lit­sus ehi­tusfirmale aja­pi­ken­dust möö­du­nud nä­da­la lõ­pu­ni, kuid ka sel­leks ajaks ei jõu­tud val­mis, nüüd loo­dab Vil­jo Leis, et põ­hi­lis­te töö­de­ga sot­siaal­ma­ja tei­sel kor­ru­sel saa­dak­se ühe­le poo­le käe­so­le­va nä­da­la lõ­puks, et ela­ni­kud võiksid järg­mi­sel nä­da­lal sis­se ko­li­da. Ala­tes 1. no­vemb­rist tu­leb ehi­ta­jal ta­su­da trah­vi iga vii­vi­ta­tud päe­va eest.

„Toad on enam-vä­hem val­mis, te­ha on veel ni­pet-nä­pet, mõ­nel pool näi­teks vär­vi­pa­ran­du­si või pan­na uk­se­liis­te. Kõi­ge suu­rem mu­re on, et tua­lett­ruu­me po­le jõu­tud plaa­ti­da. Loo­de­ta­vas­ti saab sel­le nä­da­la­ga teh­tud, kuid mõ­ned tööd veel ve­ni­vad, hi­li­se­maks jääb ilm­selt ko­man­dan­di­ruu­mi­le uue tu­le­tõk­ke­sei­na pai­gal­da­mi­ne. Õn­neks ei se­ga see ma­jas ela­mist,“ üt­les ta.

Sot­siaa­le­la­mu esi­me­sel kor­ru­sel on ela­ni­kud sees ol­nud ka re­no­vee­ri­mis­töö­de ajal. Vil­jo Lei­si kin­ni­tas, et nad ei ole lask­nud end ehi­tus­mü­rast häi­ri­da ning on suh­tu­nud mõist­valt ka sel­les­se, et pea­vad prae­gu hak­ka­ma saa­ma vaid ühe tua­lett­ruu­mi­ga.

Eelmine artikkelFARIŠ­TA­MO EL­LER kin­gib Ees­ti­le 100. sün­ni­päe­vaks 100 kla­ve­ri­pa­la las­te­le
Järgmine artikkelEndi­ne val­la­va­nem ALEK­SAN­DER SOI­TU toi­me­tas li­gi vee­rand sa­jan­dit Aeg­vii­du Ae­ga