Keh­ra raud­tee­pool­ne ripp­sild on re­no­vee­ri­tud

1084
Val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti TÕ­NU KIR­VE­SE hin­nan­gul peaks uus puit­sild kest­ma um­bes 15 aas­tat.

Möö­du­nud nä­da­la kesk­pai­gast on kolm nä­da­lat re­mon­di tõt­tu su­le­tud ol­nud sild ja­la­käi­jai­le taas ava­tud.

Ani­ja val­la 2019. aas­ta ee­lar­ves oli Üle­jõe lin­nao­sa Keh­ra kes­ku­se­ga ühen­da­va­te ripp­sil­da­de re­no­vee­ri­mi­seks 17 000 eu­rot. Ku­na ka­he sil­la jaoks sel­lest ei pii­sa­nud, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus, et tä­na­vu uuen­da­tak­se raud­tee­pool­ne ehk Sil­la tä­na­va sild. Ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves põh­jen­das, et Sil­la tä­na­va sild oli keh­ve­mas sei­su­kor­ras, se­da ka­su­ta­tak­se roh­kem. Kui­gi sot­siaal­mee­dias imes­ta­ti, miks oli pealt­nä­ha täies­ti nor­maal­set sil­da va­ja re­mon­ti­da, oli see ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti hin­nan­gul vä­ga va­ja­lik.

„Sil­la lau­di­se sei­su­kord ei ol­nud hull, peal­mi­sed lauad oli meie töö­li­ne aas­ta­te jook­sul ilm­selt ju­ba kõik väl­ja va­he­ta­nud. Igal aas­tal asen­da­ti küm­me­kond lau­da, kuid kan­de­ta­lad olid mä­da­ne­nud. Kui lau­dis lah­ti võe­ti, sel­gus, et asi oli veel hul­lem, kui ar­va­si­me. Kan­de­ta­la­de väl­ja va­he­ta­mi­seks oli üs­na vii­ma­ne mi­nut,“ lau­sus ta.

Vii­ma­ti re­konst­ruee­ri­ti Keh­ra staa­dio­ni­pool­set sil­da 2007. aas­ta sü­gi­sel, raud­teeäär­set 2008. aas­ta al­gu­ses. Too­na tel­lis val­la­va­lit­sus mõ­le­ma sil­la re­no­vee­ri­mi­se pro­jek­ti ning sil­lad teh­ti peaae­gu täie­li­kult uued, eel­mis­test jäid al­les vaid me­tall­sam­bad. Prae­gu­se re­no­vee­ri­mi­se käi­gus va­he­ta­ti väl­ja Sil­la tä­na­va ripp­sil­la kõik pui­to­sad.

Sild re­no­vee­ri­ti 2007. aas­ta pro­jek­ti jär­gi. See oli ka põh­jus, miks oli ehi­tu­se ajaks püs­ti­ta­tud in­fo­tahv­lil kir­jas, et re­no­vee­ri­tak­se Lau­ris­ti­ni tä­na­va sil­da – ehi­ta­ja la­si pla­ka­ti te­ha pro­jek­ti ni­me jär­gi ega tead­nud, et 2009. aas­tal tä­na­va­ni­mi muu­tus.

30,5 meet­ri pik­ku­se ja 1,7 meet­rit laia sil­la re­no­vee­ris OÜ Oto Ehi­tus, tööd läk­sid maks­ma 20 000 eu­rot. Sel­le eest va­he­ta­ti väl­ja sil­la kan­de­ta­lad ja pea­lis­lau­dis. Need on sü­ga­vim­mu­ta­tud pui­dust. Töö­de ajaks te­gid ehi­ta­jad sil­la kan­de­ta­la­de pea­le väi­ke­se aju­ti­se sil­la­ke­se. Esial­gu kaa­lu­­ti ka va­rian­ti, et nad saak­sid töö­ta­da par­ve pealt.

Sil­da ehi­ta­sid kaks meest ala­tes 14. ok­toob­rist. Töö­de täh­t­ajast, 21. no­vemb­rist, jõud­sid nad val­mis kaks nä­da­lat va­rem. Ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti sõ­nul ar­ves­ta­ti­gi täh­tae­ga va­ru­ga, vä­ga keh­vad il­mad või­nuks ehi­tus­pe­rioo­di ve­ni­ta­da. Amet­li­kult on ripp­sild ja­la­käi­jai­le taas ava­tud 6. no­vemb­rist, kuid sealt sai üle kõn­di­da ju­ba ka päev va­rem.

Tõ­nu Kir­ves lau­sus, et puit­sild peab vas­tu 10-15 aas­tat, õi­ge hool­du­se kor­ral ka pi­sut kauem, kuid vä­li­tin­gi­mu­ses ta­hab see igal ju­hul küm­me­kon­na aas­ta pä­rast taas uuen­da­mist: „Või­bol­la on järg­mi­sel kor­ral mõt­te­kas ehi­ta­da kas täies­ti uus sild ja ka­su­ta­da puit­o­sa­de ase­mel min­geid kom­po­siit­ma­ter­ja­le, mis kes­ta­vad peaae­gu ini­me­se eluea. Prae­gu po­le nen­de ka­su­ta­mi­ne põh­jen­da­tud, ku­na on pui­dust üle ka­he kor­ra kal­li­mad.“

Eelmine artikkelTer­vi­se­mu­re kor­ral alus­ta pe­reõest
Järgmine artikkelKeh­ra kool ko­gub vi­list­las­te mee­nu­tu­si