Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus on las­te lu­ge­mis­kes­kus Ramp­su

846

Har­ju­maa ain­sa Ramp­su ava­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi 4. klas­si õpi­la­sed.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus said Ees­ti 26 raa­ma­tu­ko­gu hea­te­ge­vus­fon­di Ai­tan Lap­si eest­ve­da­mi­sel mo­biil­sed lu­ge­mis­kes­ku­sed ehk Ramp­sud – eri­li­se di­sai­ni­ga lii­ku­vad raa­ma­tu­ka­pid, mil­le au­to­rid on Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gid El­len Ran­na­mets ja Lii­na Kur­vits. Ramp­su sai ni­me las­te­kir­ja­nik Mi­ka Ke­rä­nen Su­pi­lin­na Sa­la­selt­si te­ge­mi­si kä­sit­le­vast sar­jast ning lu­ge­mis­kes­kus on­gi mõel­dud las­te­kir­jan­du­se hoid­mi­seks. Koos Ramp­su­de­ga käi­vi­tus raa­ma­tu­ko­gu­des 7-10aas­tas­te­le mõel­dud lu­ge­misp­rog­ramm, mil­le­ga soo­vi­tak­se suu­na­ta lap­si raa­ma­tu­te ja lu­ge­mi­se juur­de.

Har­ju­maa ai­nus Ramp­su on Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus. Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ta Tam­meorg rää­kis, et läks paar aas­tat ta­ga­si Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­se kor­ral­da­tud kur­sus­te­le, kus tao­li­sest prog­ram­mist rää­gi­ti, ning oli Har­ju­maalt ai­nus, kes käis koo­li­tu­se lõ­pu­ni. Esial­gu oli plaan val­mis­ta­da 25 Ramp­sut, see oleks tä­hen­da­nud, et Har­ju maa­kond jää­nuks il­ma, sest ee­lis­ta­ti pea­lin­nast kau­ge­maid piir­kon­di. Ku­na üks teh­ti juur­de, sai ka Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu ühe uni­kaal­se kapp-riiu­li en­da­le.

„See on teist­moo­di, kui ta­va­li­sed raa­ma­tu­riiu­lid, püüab pil­ku,“ sõ­nas Ai­ta Tam­meorg vil­tus­te ja eri suu­rus­tes riiu­li­te­ga ra­tas­tel lii­ku­va raa­ma­tu­ka­pi koh­ta.

Üle­möö­du­nud nä­da­la kol­ma­päe­val, 9. jaa­nua­ril oli Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus güm­naa­siu­mi 4. klas­si õpi­las­te­ga Ramp­su ava­mi­ne. Ai­ta Tam­meorg rää­kis, et koos Ramp­su­de­ga las­te­kir­jan­du­se kes­ku­se al­ga­ta­tud las­te „Lu­ge­mi­si­su“ prog­ram­mis osa­le­vad­ki sel­le õp­peaas­ta lõ­pu­ni Keh­ra koo­li 4. klas­si­de õpi­la­sed, ku­na ne­mad os­ka­vad ju­ba häs­ti lu­ge­da ja kaa­sa mõel­da. Iga laps peaks sel­le aja jook­sul lä­bi lu­ge­ma vä­he­malt 5 raa­ma­tut. Nad said lu­ge­mis­pas­sid, kus on raa­ma­tu­te koh­ta kü­si­mu­sed, näi­teks tu­leb vas­ta­ta, mis raa­ma­tus meel­dis, mis mit­te. Kel ke­va­deks viis raa­ma­tut lä­bi loe­tud, saa­vad dip­lo­mi.

Soo­vi­ta­tud raa­ma­tud leia­vad lap­sed Ramp­sust, ku­hu esi­me­se va­li­ku koos­tas Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­kus. Seal on nii ees­ti kui tõl­ke­kir­jan­dust, Soo­me las­te­raa­ma­tu­te eest hoo­lit­ses Soo­me Ins­ti­tuut. Ku­na las­te lu­ge­misp­rog­ram­mi idee on saa­dud Soo­mest ning Soo­me Ins­ti­tuut on Ees­ti sa­ma­laad­se et­te­võt­mi­se üks koos­töö­part­ner, on üks viiest raa­ma­tust, mi­da las­tel tu­leb lu­ge­da, soo­me kir­ja­ni­ku oma.

„Mi­na li­san Ramp­sus­se vii­mas­te aas­ta­te uut las­te­kir­jan­dust eri­ne­va­te tee­ma­de kau­pa – fan­taa­sia, loo­ma­lood, luu­le­tu­sed, põ­ne­vi­kud. Üks tee­ma on ka niiöel­da elust ene­sest ehk koo­li­lood ja raa­ma­tud iga­päe­vae­lust,“ rää­kis Ai­ta Tam­meorg.

Li­saks lu­ge­mis­pas­si­de­le saa­vad lap­sed las­te­kir­jan­du­se kes­ku­sest an­tud mär­gi­põh­jad, mil­lest saab iga laps ku­jun­da­da oma mär­gi, kir­ju­ta­da sel­le­le oma ni­me ning klee­pi­da mär­gi Ramp­sul ole­va­le suu­re­le „Lu­ge­mi­si­su“ pla­ka­ti­le.

„Väik­se­mad lap­sed käi­vad meie raa­ma­tu­ko­gus roh­kem, ku­na algk­las­si­de­ma­ja on siin­sa­mas kõr­val. Suu­rest koo­li­ma­jast tul­lak­se ju­ba vä­hem, kui­gi eel­mi­sel aas­tal lae­nu­ta­sid lap­sed raa­ma­tuid roh­kem kui aas­ta va­rem. Kui neid ik­ka pi­de­valt nii-öel­da ta­ga aja­da ja usi­nas­ti raa­ma­tuid pak­ku­da, siis te­kib ka hu­vi,“ ar­vas Ai­ta Tam­meorg.

Ta kin­ni­tas, et las­te lu­ge­misp­rog­ram­mi jät­ka­tak­se Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus pä­rast su­ve­puh­kust kind­las­ti ka järg­mi­sel õp­peaas­tal.