Keh­ra Põr­gu­põh­ja näi­tet­ru­pi tä­na­vu­ne eten­dus oli vii­na­ral­list Lät­ti

1010
Tru­pi Põr­gõ­kõ­sõ eten­du­se „Ei saa me lä­bi Lä­ti­ta“ osa­täit­jad koos an­samb­li Ko­du laul­ja­te ja Kant­ri­roo­si­de tant­si­ja­te­ga.

Lau­päe­val, 4. au­gus­til 21. kor­da toi­mu­nud Keh­ra Põr­gu­põh­ja päe­val olid tra­dit­sioo­ni­li­sed võist­lu­sed ja mee­le­la­hu­tust nii las­te­le kui täis­kas­va­nui­le. Taas nae­ru­tas pub­li­kut ko­ha­li­ku sõut­ru­pi Põr­gõ­kõ­sõ la­vas­tus. Te­gu on just­kui se­riaa­li­ga, mis saab jär­je kord aas­tas ehk järg­mi­sel Põr­gu­põh­ja päe­val.

Tä­na­vu­ne ai­nu­kord­ne eten­dus kan­dis peal­kir­ja „Ei saa me lä­bi Lä­ti­ta“. Tee­ma oli päe­va­ko­ha­ne – ka Põr­gu­põh­ja-rah­vas on käi­nud Lä­tis vii­na­ral­lil ning püüab sealt os­te­tud oda­vat al­ko­ho­li po­lit­sei eest var­ja­ta.

Eten­du­ses män­gi­sid Sir­je Põ­len­dik (ämm), Mar­gus Roo­si (äi), Re­net Roo­si (po­lit­sei­nik), And­res Pak­ka­ne (ins­pek­tor Ku­ke­ke), Ai­re Mart­sepp (Juu­la) ja An­ne­ly Pak­ka­ne (Jür­ka), kaa­sa te­gid ka an­sam­bel Ko­du ning li­ne­tant­su­trupp Kant­ri­roo­sid.

Näi­te­män­gu au­tor, Põr­gu­põh­ja päe­va üks kor­ral­da­ja Sil­va Lau­pa üt­les, et mul­je, just­kui oleks sel­le aas­ta sõu­tü­kis roh­kem sõ­na­list osa kui va­rem, on näi­li­ne.

„Kir­ju­ta­sin teks­ti vä­he, olid kind­lad as­jad, mis pi­did ole­ma sees, üle­jää­nu osas and­sin näit­le­ja­te­le va­bad käed imp­ro­vi­see­ri­da. Tee­ma kõ­ne­tab kõi­ki, osa­li­sed on pro­fid. Tu­li häs­ti väl­ja, kui­gi te­gi­me vaid ühe proo­vi, na­gu ala­ti,“ rää­kis ta.

Sil­va Lau­pa tun­nis­tas, et esial­gu plaa­nis iga-aas­tast „see­bioo­pe­rit“ jät­ka­ta tei­si­ti, kuid tun­dis – peab sü­da­melt ära kir­ju­ta­ma sel­le, mis häi­rib: „Mind teeb kõi­ge roh­kem ti­ge­daks, et meil ei ole ra­ha hai­ge­te las­te jaoks, aga riik la­seb 100 mil­jo­nit eu­rot aas­tas viia Lät­ti. Ma ei ku­ju­ta et­te, kui pal­ju saaks sel­le ra­ha eest Ees­tis oma ini­mes­te jaoks ära te­ha! Kam­paa­nia­te­ga käiak­se kaa­bu käes ini­mes­telt ker­ja­mas, kui Las­te­haig­la va­jab min­git ma­si­nat või suhk­ru­hai­ge­te jaoks ei jõu­ta apa­raa­te os­ta. Aga need ini­me­sed, kel­lelt ker­ja­tak­se, vii­vad oma ra­ha Lät­ti.“

Põr­gu­põh­ja eten­du­ses on ämm en­da­le va­ru­nud Lä­tist oda­vat al­ko­ho­li niiöel­da pen­sio­ni­fon­diks. Sil­va Lau­pa teab mi­tut pen­sio­nä­ri, kes on­gi en­da­le keld­ris­se tao­li­se „pen­sio­ni­fon­di“ ko­gu­nud.
„En­ne jaa­ni­päe­va oli te­le­uudis­tes in­terv­juu me­he­ga, kel oli kau­bik maast lae­ni Lä­tist os­te­tud al­ko­ho­li täis. Re­por­ter kü­sis te­malt, kui­das lä­heb. Mees vas­tas, et kah­juks ei saa­nud va­nai­sa­le Lä­tist õlut os­ta, ku­na õlu sai ot­sa. See näi­tab meie elu ja­bu­rust ning liht­salt pa­neb kir­ju­ta­ma. Sel­le­pä­rast te­gin­gi see­kord nii­su­gu­se loo,“ sel­gi­tas Sil­va Lau­pa.

Osa­li­si oli tä­na­vu­ses tü­kis vä­hem, kui Põr­gõ­kõ­sõ eten­dus­tes ta­va­li­selt: „See­kord oli sääs­tup­rog­ramm ja mõ­ni hea te­gi­ja jäi il­ma osa­ta. Järg­mi­sel aas­tal kor­van sel­le.“

Na­gu igal aas­tal, va­li­ti ka tä­na­vu lin­nao­sa­päe­val Põr­gu­põh­ja Juu­la ja Jür­ka – Ker­li ja Hei­ki Va­rend. Ker­li Va­rend on niiöel­da kol­man­da põl­ve Juu­la – 2015. aas­tal oli Põr­gu­põh­ja Juu­la te­ma ema Ai­re Mart­sepp, 2005. aas­tal va­nae­ma Il­me Mar­tin koos Jür­kaks va­li­tud va­nai­sa Vel­lo Mar­ti­ni­ga.

Eelmine artikkelLau­rent­siu­se Selts kor­ras­tas EDUARD AH­REN­SI hauap­lat­si
Järgmine artikkelKuusalu valla finantsist on MAARJA METSTAK