Sotsiaaltoetustest Raasiku vallas

2810

Vallavolikogu komisjonid arutavad paljulapseliste perede jõulutoetust ning erandeid sõidutoetuse maksmisel.

Raasiku valla eelarvest makstavad toetused
Raasiku vald maksab sünnitoetust 320 eurot, esimesse klassi mineva lapse toetus on 64 eurot, matusetoetus 130. Ravimitoetust on õigus taotleda majanduslikult vähekindlustatud isikul retseptiravimi, mille ostuhind on vähemalt 3,20 eurot, hüvitamiseks. Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetuse saamiseks peab laps olema Raasiku valla kodanik. Õpilaste sõidutoetus Aruküla ja Raasiku alevikes elavatele õpilastele on kuni 20 eurot kuus, väljaspool alevikke elavatele õpilastele kuni 26 eurot. Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul on kuni 64 eurot kuus, koolitoetus ühe koolis õppiva lapse korral 20 eurot õppeaasta jooksul, kahe või enama lapse korral 32 eurot. Raasiku vald toetab eelarvest ka ülalpidamiskulusid hoolekandeasutuses, lumetõrje tegemist erateedelt ning maksab toitlustustoetust.

Möödunud aasta septembris hakkas Raasiku vallas kehtima määrus „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“. Selle määrusega sätestati erinevad toetuseliigid, mida on Raasiku valla kodanikel võimalik taotleda. Toetuse suuruse kinnitab vallavalitsus iga-aastaselt pärast vallaeelarve vastuvõtmist.
Ravimitoetuse, perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetuse, toetuse ülalpidamiskulude katmiseks hoolekandeasutuses ning toitlustustoetuse suurus määratakse vallavalitsuse korraldusega, arvestades esitatud taotlust ning vallavalitsuse alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekut.
Vallavolikogu veebruarikuu istungil arutati vallavalitsuse koostatud eelnõud, millega soovitakse teha määrusesse kaks muudatust: viia sisse paljulapseliste perede, sealhulgas puudega laste perede, eestkoste- ja hooldusperede jõulutoetus. Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu igal aastal 1. novembrist 15. detsembrini, suuruse kinnitab vallavalitsus vastavalt eelarve võimalustele.
Teine ettepanek oli anda vallavalitsusele võimalus teha õpilaste sõidusoodustuse maksmisel erandeid üldnõudest, et väljaspool Raasiku valda õppiva lapse mõlemad hooldusõiguslikud vanemad peavad olema samuti Raasiku valla elanikud.
Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, et praktikas on juhtumeid, kus laps on küll valla elanik ja õpib väljaspool valda, kuid vanemad on lahus ja üks vanematest või kumbki pole vallakodanik: „On ka juhtumeid, kus laps elab vanavanematega. Sellistel juhtudel ei oleks õige karistada last. Kui muud eeldused on täidetud, võib vallavalitsus erandkorras otsustada ning maksta sõidutoetust ka sellistele õpilastele.“
Helle Vaga uuris, kuidas saab paljulapseline pere sellest võimalusest teada, et jõulutoetuse saamiseks on vaja esitada avaldus. Sotsiaalosakonna juht Liivi Puumets vastas, et neid peresid on praegu ainult 21 ning sotsiaalosakond teavitab neid kõiki.
Talvi Aruaas soovis teada, kuidas käitutakse, kui nelja- ja enamalapseliste perede hulgas on pere, kus kasvavad ka puudega lapsed ning millise määruse alusel sel juhul toetust makstakse.
Vallavanem selgitas, et makstakse sama määruse alusel ning lisanduvad muud seadusest tulenevad võimalused: „Kui muudatus vastu võetakse, tuleb lisaeelarvega selleks ka 2015. aasta eelarvesse raha planeerida.“
Talvi Aruaas märkis, et ehk leitakse võimalus maksta jõulutoetust ka pensionäridele, Raivo Uukkivi ja abivallavanem Ardo Niinre vastasid, et menetluse käigus on võimalik eelnõud täiendada, kuid kõik toetuste maksmised sõltuvad eelarve võimalustest.
Vallavalitsuse esitatud eelnõud hakkavad menetlema eelarve- ja majanduskomisjon ning sotsiaal- ja noorsootöökomisjon.
Vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et möödunud aastal maksti vallaeelarvest erinevaid toetusi 81 850 euro eest. Käesoleva aasta eelarves on selleks planeeritud 87 975 eurot. 2014. aastal rahuldati 1694 sotsiaaltoetuse taotlust.

Eelmine artikkelLoodud on Kuusalu valla ettevõtete meililist
Järgmine artikkelRaasiku vald valib parimad vaatamisväärsused