Keh­ra Pant­heon nae­ru­tas pub­li­kut „Vi­gas­te pruu­ti­de­ga“

624
Mulkidest kosilasi mängivad KELLY KRUUSMANN ja JULIKA HÄNNI ning nende „vigaseid pruute“ MART SCHMEIDT ja PEEP KASK.

Keh­ra rah­va­ma­ja näi­te­rin­gi uues la­vas­tu­ses tee­vad kaa­sa kaks de­bü­tan­ti ning ka kaks tru­pi­ga taas lii­tu­nud har­ras­tus­näit­le­jat.

Pant­heo­ni ju­hen­da­ja Sir­je Põ­len­di­k la­vas­ta­s Eduard Vil­de nal­ja­ju­tu „Vi­ga­sed pruu­did“. Esie­ten­du­sel nel­ja­päe­val, 4. ap­ril­lil olid Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li sa­da iste­koh­ta täis. Pä­rast eten­dust tä­na­ti ko­ha­lik­ke har­ras­tus­näit­le­jaid tu­ge­va ap­lau­si ja lil­le­de­ga.

„Mi­nu ar­va­tes on see pa­rim tükk, mi­da Pant­heo­ni esi­tu­ses olen näi­nud. Pub­lik lau­sa rõk­kas naer­da,“ sõ­nas tru­pi en­di­ne lii­ge An­ne­ly Pak­ka­ne.

Kui ena­mas­ti jääb en­ne esie­ten­dust ik­ka üks päev puu­du, siis sel kor­ral oli ka la­vas­ta­ja oma tru­pi­ga ra­hul: „Eel­mi­sel õh­tul te­gi­me peap­roo­vi, män­gi­si­me tü­ki ot­sast lõ­pu­ni lä­bi. Tead­sin, et esie­ten­du­seks võ­ta­vad nad end kok­ku. Kõik olid vä­ga tub­lid, eten­dus läks la­du­salt.“

Mees­te ja nais­te rol­lid sas­sis
„Vi­ga­sed pruu­did“ on hu­moo­ri­kas lu­gu sel­lest, kui­das Li­pu­ve­re ta­lu­pe­re­mees Mart ta­hab oma tüt­red Lee­na ja Mii­na pan­na me­he­le ri­kas­te­le mul­gi su­gu­las­te­le, kuid tü­tar­de sü­da ki­sub hoo­pis ko­ha­li­ke vaes­te noor­mees­te, su­la­se Joo­se­pi ja naab­ri­poiss Ju­ha­ni poo­le. Et pe­re­tüt­red siis­ki en­da­le saa­da, ot­sus­ta­vad Joo­sep ja Ju­han Mul­gi­maa ko­si­las­te­le En­nu­le ja Jaa­gu­le ise pruu­te män­gi­da. Pe­re­mees Mar­ti män­gib Sir­je Vool­maa, te­ma tüt­reid Mii­nat ja Lee­nat Pi­ret Ur­met ja Rai­li Il­ves, nen­de peig­me­hi Mart Sch­meidt ja Peep Kask, ko­si­la­si Mul­gi­maalt Kel­ly Kruus­mann ja Ju­li­ka Vää­re. Pi­ret Ur­met teeb väi­ke­se rol­li ka su­la­se­na.

„Vi­ga­sed pruu­did“ pak­kus la­vas­ta­ja­le väl­ja Peep Kask.

„Siis ei pea näi­den­di teks­ti sõ­na-sõ­nalt pä­he õp­pi­ma,“ põh­jen­das ta.

Sir­je Põ­len­dik rää­kis, et ku­na tru­pi mees­liik­med soo­vi­sid la­val va­he­peal män­gi­da nai­si, ot­sus­tas ta mees­te rol­le pan­na män­gi­ma nai­sed: „Sir­je Vool­maa üt­les, et te­ma män­gib va­na pe­re­meest, ta on va­rem­gi me­hi män­gi­nud, ka Kel­ly ja Ju­li­ka olid ko­he nõus, kui pak­ku­sin nei­le teist­moo­di, mul­gi ko­si­las­te rol­le.“

Ku­na kah­te osa­täit­jat oli veel va­ja, pan­di Fa­ce­boo­ki kuu­lu­tus.

„Mi­na tu­lin sel­le­pä­rast, et oli kir­jas, et va­ja­tak­se nai­si, kes on val­mis ka me­hi män­gi­ma. Mõt­le­sin, et sel­le­ga ma peak­sin hak­ka­ma saa­ma,“ rää­kis es­ma­kord­selt har­ras­tus­näit­le­ja­na üles as­tu­nud Pi­ret Ur­met.

Tei­ne de­bü­tant Rai­li Il­ves li­sas: „Mi­na mõt­le­sin, et mi­nu hää­le­täm­ber on sel­le jaoks vä­ga so­biv.“

Proo­ve ha­ka­ti te­ge­ma ok­toob­ris, al­gu­ses nä­da­las ühel õh­tul, märt­sis har­ju­ta­ti li­saks kol­ma­päe­va õh­tu­te­le ja pü­ha­päe­vi­ti.

Keh­ra koo­lis ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­na töö­tav Pi­ret Ur­met ju­tus­tas: „Ma ei us­ku­nud, et teks­ti õp­pi­mi­ne on nii ras­ke, sest lap­se­na jäid mul luu­le­tu­sed vä­ga häs­ti meel­de. Ma ei saa­nud al­gu­ses üld­se pih­ta, kui­das nad kõik se­da suu­da­vad – Mart tu­li ju­ba tei­se proo­vi il­ma teks­ti­raa­ma­tu­ta, rää­kis peast. Sir­je oli meie vas­tu al­gul lee­bem, lõ­pu­poo­le hak­kas na­tu­ke ju­ba ka kur­jus­ta­ma, esmalt ilm­selt ei jul­ge­nud, kar­tis, et pa­ne­me pla­ga­ma.“

Rai­li Il­ves sõ­nas, et on la­val esi­ne­nud pal­ju, nii rah­va­tant­si­ja kui kõ­hu­tant­si­ja­na, kuid näit­le­mis­ko­ge­mus oli es­ma­kord­ne: „Na­tu­ke hir­mu­tav, kuid põ­nev.“

Pä­rast lap­se­puh­kust taas Pant­heo­ni­ga lii­tu­nud Kel­ly Kruus­mann üt­les, et rah­va­le män­gi­da on mi­da­gi muud, kui tüh­ja­le saa­li­le: „Just pub­lik saa­lis pa­neb eten­du­se ela­ma.“

Pub­lik kii­tis
Keh­ra­la­ne Kül­li Kroon, kes käib ala­ti ko­ha­li­ku tru­pi esi­eten­dus­tel, tõi esi­le la­vas­ta­ja põ­ne­va lä­he­ne­mi­se, soo­rol­li­de va­he­ta­mi­se.

„Ku­na­gi­ses te­le­teat­ri „Vi­gas­test pruu­ti­des“ olid soo­rol­lid sa­mu­ti va­he­ta­tud, kuid ju­ba näi­te­män­gu al­gu­ses. Sir­je Põ­len­dik tõi rol­li­va­he­tu­se sis­se niiöel­da krii­ti­li­sel het­kel, peig­mees­te saa­bu­des. See li­sas ko­möö­dia­le pa­ra­ja an­nu­se põ­ne­vust,“ ar­vas ta.

Kül­li Kroon kii­tis Ju­li­ka Hän­ni ja Kel­ly Kruus­man­ni osa­täit­mi­si nen­de tun­tud hea­du­ses ning li­sas, et to­re­dad ül­la­tu­sed olid Peep Kask ja Pi­ret Ur­met: „Olin ju­ba en­ne eten­dust veen­du­nud, et nad tee­vad hea rol­li, sest neil on ka iga­päe­vae­lus vim­ka sees. Näit­le­ja­te koos­töö toi­mis, väi­ke­sed vi­pe­ru­sed la­hen­da­ti la­du­sa dia­loo­gi jät­ku­na. Soo­vi­tan se­da eten­dust kind­las­ti meie val­la rah­val vaa­da­ta, nii õpi­te meie la­he­daid näit­le­jaid pa­re­mi­ni tund­ma.“

An­ne­ly Pak­ka­ne kii­tis kõi­ge roh­kem Kel­ly Kruus­man­ni ja Peep Ka­se osa­täit­mi­si, üt­les, et nae­ris nen­de ka­rak­te­ri­te üle pä­rast esie­ten­dust veel kogu ko­du­tee.

Teist kor­da män­gib Pant­heon „Vi­ga­seid pruu­te“ sel nel­ja­päe­val, 11. ap­ril­lil.