Keh­ra päe­va korraldamist toe­tas AS Ho­ri­zon

2762
AS Horizon oli Kehra päeval 10liikmelise meeskonnaga.

Ani­ja val­la suu­rima tööand­ja telk oli Keh­ra päe­val üks po­pu­laar­se­maid.

Keh­ra päev al­gas lau­päe­val, 10. juu­nil na­gu mul­lu­gi val­la­ma­ja ees. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja val­la­ma­ja töö­ta­jad pak­ku­sid lin­na­päe­va­le tu­li­jai­le koh­vi, val­la­ma­ja nais­te teh­tud küp­si­se­tor­ti, aja­sid jut­tu.

Teist kor­da toi­mus Ani­ja val­la üks su­vi­ne suur­sünd­mus­test Keh­ra par­gis. Puu­de va­he­le oli üles sea­tud la­va, plat­si ser­vi ää­ris­ta­sid laa­da­tel­gid. Tel­ke ja­gus ka väi­ke­se koo­li­ma­ja juur­de – noor­tea­la­le, kus te­ge­vust pak­ku­sid val­la noor­te­kes­kus ja noor­te­vo­li­ko­gu, Ani­ja Lions-klu­bi müüs tra­dit­sioo­ni­li­selt õn­ne­loo­se, mil­le tu­lu eest toe­ta­tak­se vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de lap­si. Laa­da­kau­pa müü­di ka par­gi­tee ää­res.

La­val and­sid nel­ja­tun­ni­se ma­ra­ton­kont­ser­di, mi­da juh­tis Pi­pi ehk Kel­ly Kruus­mann, esi­ne­sid He­li Ka­ru lau­lus­tuu­dio lau­lu­lap­sed, Sir­je Su­vi ja Jan­ne Kuusk­la tant­si­jad, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li noo­red muu­si­kud, Es­pe­ran­za tant­su­koo­li ja tant­suk­lu­bi Fi­gu­ret tant­si­jad ning Keh­ra güm­naa­siu­mi mu­di­las­koor. Pä­rast neid esi­ne­sid suu­red laul­jad ja tant­si­jad – toi­mus Ani­ja val­la 6. lau­lu- ja tant­su­päev. Õh­tu lõ­pe­tas tant­su­pi­du Bo­ris Leht­laa­ne ja Erich Krie­ge­ri ning ko­ha­li­ke Kant­ri­roo­si­de­ga, sel­le­le eel­nes Sa­ku noor­te­bän­di Mi­ni­beat kont­sert.

Te­has rah­va­le lä­he­ma­le
Es­ma­kord­selt oli lin­na päe­val oma esin­du­se­ga ko­hal Ani­ja val­la suu­rim tööand­ja Ho­ri­zo­ni Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS. Te­ha­se telk oli üks po­pu­laar­se­maid, sa­gi­mist jät­kus sel­le juu­res lin­na­päe­va al­gu­sest ku­ni kel­la nel­ja­ni, mil Ho­ri­zo­ni töö­ta­jad hak­ka­sid as­ju kok­ku pak­ki­ma.

Las­te­le kor­ral­da­ti joo­nis­tus­võist­lus tee­mal „Pa­be­ri­vab­rik Keh­ras“, täis­kas­va­nui­le vik­to­riin te­ha­se koh­ta. Vik­to­rii­ni 20 kü­si­mu­se­le vas­tu­sed lei­dis tel­ki üles sea­tud näi­tu­selt. Seal olid sten­di­del ja lau­da­del väl­jas üle­vaa­de nii Ho­ri­zo­ni kui sel­le tü­ta­ret­te­võt­te, peh­me­pa­be­rit tööt­le­va Ho­ri­zon Tis­sue te­ge­vu­sest ja too­dan­gust. Vik­to­rii­ni­kü­si­mus­te­le vas­tas 51 ini­mest, 5 pa­ri­mat said au­hin­naks kin­gi­ko­ti Ho­ri­zon Tis­sue too­dan­gu­ga ning Keh­ra Kon­su­mi 20eu­ro­se kin­ke­kaar­di.

Las­te joo­nis­tus­võist­lu­sel oli üle 80 osa­le­ja, kuid Keh­ras val­mis­ta­tud jõu­pa­be­ri­le ja­gus joo­nis­ta­jaid ka siis, kui pa­ri­mad tööd olid väl­ja kuu­lu­ta­tud. Kõik osa­le­jad said mee­neks Ho­ri­zo­ni lo­go­ga vär­vi­pliiat­sid. Kõi­ge noo­rem joo­nis­tus­võist­lu­sel osa­le­ja oli 2aas­ta­ne, kuid joo­nis­ta­sid ka mõ­ned täis­kas­va­nud.

„Häid pil­te oli vä­ga pal­ju. Pla­nee­ri­tud viie au­hin­na ase­mel and­si­me väl­ja 13 – viis peaau­hin­da ja ka­hek­sa lo­hu­tu­sau­hin­da,“ üt­les Ho­ri­zo­ni per­so­na­lio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ene Har­jo.

Viis pa­ri­mat said au­hin­naks spin­ne­ri ja kom­mi­ko­ti, 8 joo­nis­ta­jat Ho­ri­zon Tis­sue kin­ke­ko­ti ja šo­ko­laa­di. Nen­de­ga, ke­da au­hin­da­de ja­ga­mi­se ajal enam ko­hal ei ol­nud, võ­ta­vad Ho­ri­zo­ni töö­ta­jad ühen­dust.

En­ne võist­lust ot­sus­tas te­ha­se rah­vas – kui joo­nis­tus­võist­lu­se tööd on head, te­hak­se neist et­te­võt­te järg­mi­se aas­ta ka­len­der. Pä­rast pil­ti­de üle­vaa­ta­mist kom­men­tee­ris Ene Har­jo: „Vä­ga häid töid oli nii pal­ju, et meil on ras­ke va­li­kut te­ha. Aga kui ka­lend­ri­pil­did väl­ja va­li­me, võ­ta­me au­to­ri­te­ga kind­las­ti ühen­dust.“

Ho­ri­zo­ni mees­kon­nas oli Keh­ra päe­val 10 ini­mest, li­saks olid ko­hal et­te­võ­te ju­ha­tu­se liik­med Bas­hyam Krish­nan, Ro­man Bu­ka­tš­jov ja Bidya Dash.

„Ole­me nii­ Keh­ra rah­va ees teist kor­da, eel­mi­ne oli, kui tä­his­ta­si­me te­ha­se 75. aas­ta­päe­va. Va­he­peal on jää­nud pi­sut ka­he sil­ma va­he­le, kuid vii­mas­tel aas­ta­tel on meie juht­kond leid­nud, et tu­leb te­ha roh­kem koos­tööd lin­na, val­la ja ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga. Koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga ra­ja­si­me te­ha­se juur­de par­gi, ole­me ava­tud ka teis­te­le uu­te­le idee­de­le,“ rää­kis Ro­man Bu­ka­tš­jov.

Nii te­ma kui Ho­ri­zo­ni juhi abi Kat­riin Sa­ra­puu leid­sid, et ka­su on mõ­le­ma­pool­ne – te­has saab end rek­laa­mi­da ja tut­vus­ta­da va­bu töö­koh­ti, ela­ni­kud tea­da, mil­le­ga et­te­võ­te te­ge­leb, Keh­ra päe­val osa­le­da ka nen­de kor­ral­da­tud võist­lus­tel.

Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa sõ­nas, et saa­tis kut­se osa­le­da Keh­ra päe­val mit­me­le ko­ha­li­ku­le et­te­võt­te­le: „On to­re, et meie val­la suu­rim et­te­võ­te Ho­ri­zon tu­li ko­ha­le, toe­tas Keh­ra päe­va kor­ral­da­mist ka 500 eu­ro­ga.“

Val­la VI lau­lu- ja tant­su­päev
Teist kor­da lin­na­päe­va kav­va lü­li­ta­tud Ani­ja val­la lau­lu- ja tant­su­päe­val esi­ne­sid kõik ko­ha­li­kud rah­va­kul­tuu­ri­kol­lek­tii­vid: se­ga­koor Han­ni­jög­gi, lau­luk­lu­bi He­lin, an­samb­lid Ma­riann, Ko­du ja Ani­ja nai­san­sam­bel, val­la se­ga­rah­va­tant­su­rühm, nais­rüh­mad Päi­ke­se­ra­tas, Ala­ve­re An­nid ja Kad­rel ning mem­me­de rüh­mad Kad­ri ja Hel­da, rah­va­muu­si­kaan­sam­bel Keh­ra Muu­si­kud ning Keh­ra güm­naa­siu­mi las­te­koor koos Ala­ve­re ja Raa­si­ku laul­ja­te­ga.

Pool­teist tun­di kest­nud kont­ser­dil lu­ges õh­tu­juht Mee­lis Kom­pus lau­lu­de-tant­su­de va­he­le An­ne Oruaa­sa koos­ta­tud üle­vaa­det lau­lu- ja tant­su­tra­dit­sioo­ni­de aja­loost Ani­ja val­las. Esi­me­se lau­lu­koo­ri asu­tas seal Ani­ja kool­meis­ter Ro­bert Rein­wald 1871. aas­tal. Rah­va­tant­su­le Keh­ras pa­ni alu­se õpe­ta­ja Hel­mi Hin­ri­kus, kes te­gi te­ha­se noor­test esi­me­se tant­su­rüh­ma 1947. aas­tal.