Keh­ra päe­va­le ka­van­da­tud koer­te re­gist­ree­ri­mi­ne jääb ära

1102

KAIE UN­TE­RA ja KRIS­TI HUU­SI hak­ka­vad Keh­ra päe­val koe­ra- ja kas­sio­ma­ni­ke­le omal init­sia­tii­vil in­fot ja­ga­ma.

Ap­ril­lis toi­mus Ani­ja Lü­li­ti raa­mes koer­te ja kas­si­de oma­ni­ke­le mõel­dud mõt­te­ko­da. Sel­le al­ga­ta­nud Kaie Un­te­ra ja Kris­ti Huu­si eest­võt­tel jõu­ti tõ­de­mu­se­ni, et val­la­va­lit­su­sel puu­dub lem­mik­loo­ma­de koguarvust üle­vaa­de. Vas­ta­valt Ani­ja val­la koer­te, kas­si­de ja teis­te lem­mik­loo­ma pi­da­mi­se ees­kir­ja­le on koer­te re­gist­ree­ri­mi­ne ko­hus­tus­lik, teis­te lem­mik­loo­ma­de re­gist­ree­ri­mi­ne soo­vi­tus­lik, kuid se­da ei täi­de­ta. Sa­mu­ti on nõue, et ava­li­kus ko­has lii­ku­des pea­vad ole­ma koe­rad ja­lu­tus­rih­ma ot­sas ning oma­nik peab oma lem­mik­loo­ma väl­ja­hei­ted ko­ris­ta­ma. Se­da tee­vad mõt­te­tal­gu­te al­ga­ta­ja­te sõ­nul vä­he­sed, kui­gi Keh­ras on ole­mas nii ki­le­ko­ti- kui prü­gi­kon­tei­ne­rid.

Mõt­te­tal­gu­test kas­vas väl­ja idee viia va­ba­taht­li­ke ning val­la­va­lit­su­se koos­töös tä­na­vu­sel Keh­ra päe­val lä­bi tea­vi­tus­kam­paa­nia koer­te-kas­si­de oma­ni­ke­le. Val­la esin­da­ja lu­bas or­ga­ni­see­ri­da ko­ha­peal või­ma­lu­se loo­ma­de re­gist­ree­ri­mi­seks, loo­maarst tul­la loo­mi kii­bis­ta­ma-vakt­si­nee­ri­ma.

„Nüüd on sel­ge, et koos­töö val­la­va­lit­su­se­ga jääb prae­gu ära. Oma tel­gi­ga me Keh­ra päe­val väl­jas ei ole, meid võib lei­da noor­te­kes­ku­se tel­gi juu­res. Ku­na loo­ma­de vallaregistrisse kandmine pole enam nii aktuaalne, siis ole­me väl­jas pea­mi­selt sel­leks, et kü­si­da loo­mao­ma­ni­kelt, kas nen­de lemmikud on kii­bis­ta­tud ja vakt­si­nee­ri­tud ning suu­na­me nad loo­mak­lii­ni­kus­se,“ lau­sus Kris­ti Huu­si.

Kaie Un­te­ra li­sas, et Keh­ra loo­mak­lii­ni­ku toht­rit Ain Ze­ree­ni sel päe­val õue töö­le kut­su­da po­le mõ­tet, klii­nik on lä­he­du­ses ning ars­til seal kii­bis­ta­mi­seks ja vakt­si­nee­ri­mi­seks va­ja­li­kud as­jad käe­pä­rast, li­saks ei ole siis häi­ri­tud te­ma iga­päe­va­töö.

Ka­he­le va­ba­taht­li­ku­le on end ap­pi lu­ba­nud ka Ani­ja val­la noor­te­ko­gu. Sel­le liik­med tee­vad nei­le Keh­ra päe­vaks tel­gi juur­de rek­laamp­la­ka­ti ning ai­ta­vad in­fot ja­ga­da.

Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pi­das ots­tar­be­kaks jät­ta lem­mik­loo­ma­de val­la re­gist­ris­se kand­mi­se kam­paa­nia ära, ku­na sin­na on ala­tes ees­kir­ja keh­tes­ta­mi­sest kan­tud vä­ga vä­he loo­mi ning koer­te-kas­si­de ees­ki­ri tu­leks üle vaa­da­ta ja kaa­sa­jas­ta­da.

„Val­la re­gist­ris­se kan­tud loo­ma­de kir­jel­dus ei ole kõi­ge täp­sem. Ini­me­ne, kes oma lem­mik­loo­mast hoo­lib, kor­ral­dab te­ma kii­bis­ta­mi­se ja vakt­si­nee­ri­mi­se. Ees­tis on paar re­gist­rit, ku­hu loo­maars­tid kan­na­vad lem­mik­loo­ma­de and­med. Ena­mik on pi­da­nud se­da pii­sa­vaks ega ole tul­nud val­da oma loo­ma re­gist­ree­ri­ma. Sel­le tõt­tu tu­leb val­la re­gist­ri va­ja­lik­kus üle vaa­da­ta,“ lau­sus ta.

Kaie Un­te­ra ja Kris­ti Huu­si ar­va­sid, et Keh­ras­se koer­te ae­di­ku pla­nee­ri­mi­sel oleks val­la­va­lit­su­sel siis­ki va­ja üle­vaa­det, kui pal­ju elab kor­ter­ma­ja­des koe­ri. Sa­mu­ti on nad se­da meelt, et loo­mao­ma­ni­ke­le on va­ja te­ha sel­gi­tus­tööd oma koer­te-kas­si­de jä­relt ko­ris­ta­mi­ses ning val­la­va­lit­su­ses võiks ol­la kii­bi­lu­ge­ja, mis ai­taks väl­ja sel­gi­ta­da lei­tud või kel­le­le­gi eba­meel­di­vu­si põh­jus­ta­nud loo­ma oma­ni­ku.

Eelmine artikkelRAN­NO SOOTS: „Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne on ol­nud mu eluu­nis­tus.“
Järgmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­kool lei­dis Root­sist sõp­rus­koo­li