Keh­ra MTÜ Keerdt­repp pro­pa­gee­rib ter­vis­lik­kust ja spor­ti

2365
Keerdt­re­pi asu­ta­ja MI­KAEL PAR­MAN loo­dab, et edas­pi­di saab Keh­ra jõu­lin­na­ku juur­de te­ha ka seik­lus­par­gi.

Juu­lis kor­ral­dab Keerdt­repp Keh­ras ter­vi­se­päe­va.

Hil­jaae­gu loo­dud MTÜ Keerdt­repp asu­ta­ja ja juht on Mi­kael Par­man. Ta eest­võt­tel ra­ja­tud va­baõ­hu jõu­lin­nak on Ani­ja val­la 2016. aas­ta noor­soo­töö te­gu. Tä­na­vu on ka­vas Keh­ra ko­gu­du­se kõr­val asu­vat va­baõ­hu­par­ki re­no­vee­ri­da ja laien­da­da – sel­leks saa­di ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP) 1378 eu­rot, ning juu­li­kuus kor­ral­da­da ter­vi­se­päev, sel­leks eral­das KOP 1530 eu­rot.

MTÜ kas­vas väl­ja vee­bi­sai­dist
Alg­selt oli Keerdt­repp vee­bi­sai­di You­tu­be ka­nal, ku­hu Mi­kael Par­man hak­kas 9 aas­tat ta­ga­si vi­deo­sid üles laa­di­ma. Ni­mi tu­li sel­lest, et ta oli äs­ja keerdt­re­pist al­la kuk­ku­nud. Esial­gu laa­dis va­ne­ma­te­le ja sõp­ra­de­le vaa­ta­mi­seks üles liht­sa­maid tõ­ke­rat­tat­rik­ke.

„Need olid sõi­du­vi­deod, kus näi­ta­sin oma os­ku­si. Um­bes viis aas­tat ta­ga­si te­gin esi­me­sed õpe­tus­vi­deod, kus vaa­ta­ja­ga ka reaal­selt suht­le­sin. Vas­tu­ka­ja oli vin­ge ja nõu­ti uu­si vi­deoid, nii te­gin neid siis veel paar aas­tat,“ ju­tus­tab ta.

Paar aas­tat ta­ga­si, kui Mi­kael Par­man sai 18, jäi tõu­ke­rat­ta­sõit ta­hap­laa­ni­le, ka Keerdt­repp oli var­ju­sur­mas, aas­ta jook­sul ei li­san­du­nud sin­na üht­ki vi­deot. 2016. aas­ta al­gu­ses avas­tas ta en­da jaoks uue ho­bi – tä­na­vat­ren­ni ehk oma ke­ha­kaa­lu­ga tree­ni­mi­se, sel­le al­la kuu­lu­vad kä­te­kõ­ver­du­sed, lõua­tõm­bed, kü­kid ja muu. Poo­le aas­tat pä­rast ha­ka­ti koos sõ­ber Il­gar Ku­li­je­vi­ga esi­me­si tree­nin­gu­vi­deoid te­ge­ma. See oli Keerdt­re­pi taas­sünd. Li­saks You­tu­be´ile loo­di Keerdt­re­pi­le ka sot­siaal­mee­dia ka­na­lid ning vi­deoid ei teh­tud enam üks­nes tree­nin­gu­test, vaid ka oma va­baõ­hu­lin­na­ku ehi­ta­mi­sest Ani­ja Lü­li­ti ajal, Keh­ra staa­dio­ni ava­mi­sest, muu­dest sünd­mus­test. Kok­ku on Keerdt­re­pil You­tu­be´is nüüd üle 400 vi­deo.

Sel­le aas­ta al­gu­ses asu­ta­sid Mi­kael Par­man ja Il­gar Ku­li­jev MTÜ, mil­le pea­mi­ne ees­märk on nii noor­te kui täis­kas­va­nu­te elu eden­da­mi­ne ja eluk­va­li­tee­di pa­ran­da­mi­ne: „Meie te­ge­vu­se al­la ma­hu­vad sport, ter­vis, tur­va­li­sus, ohu­tus, tead­lik tar­bi­mi­ne. Üri­ta­me ise ol­la noor­te­le või­ma­li­kult head ees­ku­jud.“

Uued at­rakt­sioo­nid
Esi­me­se suu­re et­te­võt­mi­se­na on MTÜl ka­vas uuen­da­da-värs­ken­da­da va­baõ­hu­lin­na­kut, mis on Mi­kael Par­ma­ni hin­nan­gul noor­te kõi­ge po­pu­laar­sem ko­gu­ne­mis­paik Keh­ras. Ta möö­nab, et seal käib ka neid, kes mi­da­gi ei tee, pas­si­vad nii­sa­ma: „Me ei aja siit ot­se­selt ke­da­gi ära, ise­gi, kui joo­vad õlut või tee­vad suit­su. Püüa­me oma te­ge­vu­se­ga ol­la nei­le ees­ku­juks ning suu­na­ta. Mõ­ni­gi niiöel­da pa­has ni­me­kir­jas noor on ha­ka­nud siin käies lõu­ga tõm­ba­ma ja teis­te­ga kon­ku­ree­ri­ma. See­ga mõ­ne elu on park ju­ba vei­di muut­nud.“

Mi­kael Par­ma­ni sõ­nul on noor­te en­di ehi­ta­tud at­rakt­sioo­ne ka üs­na häs­ti hoi­tud, möö­du­nud sü­gi­sel oli siis­ki üks van­da­lis­mi­juh­tum – kiik süü­da­ti põ­le­ma: „Õn­neks tul­di mul­le ko­he üt­le­ma ja sai­me põ­len­gu lik­vi­dee­ri­tud. Kõik muu on häs­ti vas­tu pi­da­nud.“

KO­Pi toe­tus­ra­ha eest on ka­vas jõu­par­ki lä­hia­jal ehi­ta­da tree­ni­mi­seks jõu­pal­gid, kor­ra­li­kud iste­pin­gid, pai­gal­da­da prü­gi­kas­tid, is­tu­ta­da lil­li.

Uuen­da­tud va­baõ­hu­par­gi amet­lik ava­mi­ne tu­leb 22. juu­lil ehk sa­mal päe­val, kui Keh­ra par­gis on folk­loo­ri­fes­ti­val. Siis kor­ral­dab Keerdt­repp ter­vi­se­päe­va.

„Püüa­me neid kah­te et­te­võt­mist ühen­da­da. Ter­vi­se­päe­va­le kut­su­me ko­ha­le Ees­ti pa­ri­mad at­lee­did, kes näi­ta­vad et­te, mi­da on või­ma­lik neil to­ru­del te­ha. Järg­neb ühist­ree­ning, kus kõik soo­vi­jad saa­vad õp­pi­da ja kat­se­ta­da, mi­da suu­da­vad. Ka­vas on lä­bi viia ka väi­ke­sed võist­lu­sed,“ üt­les Mi­kael Par­man.

Ter­vi­se­päe­va­le kut­su­tak­se ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se as­ja­tund­jaid ning ener­gia­joo­ki­de ja krõp­su­de ase­mel pa­ku­tak­se smuu­ti­sid. Jõu­par­gis on ka üks noor­te­bän­di esi­ne­mi­ne.

Keh­ra staa­dio­ni kõr­val as­fal­tee­ri­tud ho­kip­lat­sist an­tak­se osa ehk 30×30 meet­rit su­ve­pe­rioo­diks ekst­reems­port­las­te­le. Sin­na tee­vad Keerdt­re­pi liik­med mõ­ned al­ga­ja­te­le mõel­dud liht­sa­mad ta­kis­tu­sed ja „hü­pe­kad“ ning ha­ka­tak­se lä­bi vii­ma koo­li­tu­si-töö­tu­be. MTÜ Keerdt­repp kut­sub en­da sek­ka ak­tiiv­seid noo­ri, kel on ideid ja et­te­võt­lik­kust.