Keh­ra lin­na­le te­hak­se kesk­kon­na­sääst­lik­ku näi­disp­la­nee­rin­gut

2211
Hend­rik­son ja Ko ve­si­vär­vi­de­ga teh­tud Keh­ra kes­ku­sa­la vi­sioo­ni­pilt.

Pi­lootp­la­nee­rin­gut koos­tab EA­Si toel klas­ter, mil­le üks lii­ge on Hend­rik­son ja Ko.

Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja Hend­rik­son ja Ko osa­leb 2016. aas­ta al­gu­ses alus­ta­nud jät­ku­suut­li­ku ja ener­gia­tõ­hu­sa kin­nis­va­ra ning ener­gia­va­rus­tu­se klast­ris (KEN-klas­ter). Klas­ter on pea­mi­selt et­te­võt­ja­te ja tea­dus­a­su­tus­te va­he­li­ne koos­lus, mil­le liik­med tee­vad koos­tööd rah­vus­va­he­li­se kon­ku­rent­si­või­me tõst­mi­seks. KEN-klast­ris on 17 lii­get, kes töö­ta­vad väl­ja jät­ku­suut­lik­ke, ener­gia­tõ­hu­said, ter­vi­se­le ohu­tuid ja öko­noom­seid la­hen­du­si kin­nis­va­ra aren­da­mi­sel. Ko­gu KEN-klast­ri te­ge­vus on saa­nud EAS-i toe­tu­se­na  297 500 eu­rot, ra­ha tu­leb Eu­roo­pa Lii­du Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist, igaks te­ge­vu­seks saab taot­le­da abi­kõlb­li­kest ku­lu­dest 50 prot­sen­ti te­ge­vus­toe­tust.
Keh­ra lin­na näi­disp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se töö­rüh­ma ju­hib KEN klast­ri raa­mes Hend­rik­son ja Ko. Se­da ra­has­ta­vad EAS ja et­te­võ­te ise, Ani­ja vald sel­le eest maks­ma ei pea, val­la ku­lul teeb Hend­rik­son ja Ko Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gut.
„Püüa­me te­ha vei­di uut­moo­di, loo­de­ta­vas­ti pa­re­mi­ni – võ­ta­me roh­kem ar­ves­se jät­ku­suut­li­ku aren­gu ja ener­gia­sääs­tu põ­hi­mõt­teid, see­tõt­tu ole­me ni­me­ta­nud pi­lootp­ro­jek­tiks,“ üt­les Hend­rik­son ja Ko üld- ja re­gio­naalp­la­nee­ri­mi­se osa­kon­na ju­ha­ta­ja Pil­le Mets­pa­lu.
Keh­ra va­li­ti te­ma sõ­nul näi­disp­la­nee­rin­gu te­ge­mi­seks osa­li­selt seepä­rast, et Hend­rik­son ja Ko koos­tab Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gut. Pea­põh­jus oli, et Keh­ra on pla­nee­ri­mi­seks põ­nev koht: „Ühelt poolt on seal vä­ga hea raud­teeü­hen­dus – kesk­kon­na­sõb­ra­lik trans­por­di­viis on häs­ti kae­tud, tei­salt on Keh­ras ka kesk­kon­nap­rob­lee­me, näi­teks pa­be­ri­vab­rik.“
Kui­gi näi­disp­la­nee­rin­gu foo­kus on Ani­ja val­la kes­ku­s­a­lal ehk Keh­ra lin­nal, ra­ken­da­tak­se uu­si sääst­lik­ke pla­nee­ri­mis­põ­hi­mõt­teid ka val­la üldp­la­nee­rin­gus.
Vä­ga kar­di­naal­selt uus pla­nee­ring Pil­le Mets­pa­lu kin­ni­tu­sel se­nis­test ei eri­ne, kuid võr­rel­des ta­va­pä­ras­te üld­pla­nee­rin­gu­te­ga ar­ves­ta­tak­se näi­teks, kui­das oleks või­ma­lik ka­su­ta­da al­ter­na­tiiv­seid taas­tu­ve­ner­giaal­li­kaid, kas hoo­ne­te pai­gu­tus il­ma­kaar­te osas on sel­li­ne, et saaks ka­su­ta­da päi­ke­see­ner­giat, mil­li­ne oleks pa­rim kerg­liik­lus­tee­de võr­gus­tik, et ini­mes­tel oleks mu­gav au­to­de­ga liik­le­mi­se ase­mel käia ja­la või ka­su­ta­da ühist­rans­por­ti: „Ole­me vaa­da­nud maail­ma eri­ne­vaid stan­dar­deid, ro­he­mär­gi­seid, püüd­nud ana­lüü­si­da, kui­das saaks neid Ees­tis üldp­la­nee­rin­gu­te juu­res ka­su­ta­da.“
Ta sel­gi­tas – pla­nee­rin­gu­ga ei kir­ju­ta et­te kar­me tin­gi­mu­si, näi­teks et ko­gu Keh­ra linn peaks edas­pi­di mi­ne­ma üle päi­ke­see­ner­gia ka­su­ta­mi­se­le, vaid an­tak­se et­te ül­di­sed suu­nad, kui­das on see või­ma­lik.
„Sa­mas too­me pla­nee­rin­gus väl­ja ka täp­seid tin­gi­mu­si näi­teks Keh­ra mil­jöö­väär­tus­li­ke hoo­nes­tu­sa­la­de koh­ta. On pä­ris to­re 1950-1960nda­te aas­ta­te sta­li­nist­lik an­sam­bel, pa­be­ri­vab­ri­ku juu­res vä­ga oma­näo­li­ne va­na asu­la piir­kond. Neis on häs­ti­säi­li­nud ajast­utruud hoo­ne­tean­samb­lid, mi­da on vä­ga liht­ne ära rik­ku­da, kui neid väl­jast­poolt soo­jus­ta­da ja te­ki­ta­da visuaalselt hal­bu la­hen­du­si,“ rää­kis Pil­le Mets­pa­lu.
Pea­le sel­le ka­van­da­tak­se Keh­ra kes­ku­se ti­hen­da­mist ehk sin­na täien­da­va­te funkt­sioo­ni­de juur­detoo­mist: „See tä­hen­dab, et hoia­me kok­ku sund­lii­ku­mis­te pealt – ini­me­sed ei pea käi­ma Tal­lin­nas ega mu­jal, vaid saa­vad või­ma­li­kult pal­ju tee­nu­seid kät­te ko­ha­peal. Ka Keh­ra kes­ku­sa­la ruu­mi­li­se aren­gu vi­sioo­nis, kus on meie tu­le­vi­ku­nä­ge­mus, on väl­ja pa­ku­tud näi­teks ki­no-rah­va­ma­ja ja hos­tel.“
Keh­ra pla­nee­ring on Pil­le Mets­pa­lu tea­da Ees­tis esi­me­ne ja ai­nus tao­li­ne. Koos­ta­mis­se on Hend­rik­son ja Ko kaa­sa­nud tei­si et­te­võt­teid ja ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo­sid. Koos val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­se­ga on see ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul veeb­rua­ri lõ­pust märt­si lõ­pu­ni, ava­li­kud aru­te­lud Keh­ras, Ala­ve­res ja Ani­jal on ka­van­da­tud ap­ril­li al­gu­ses­se. Pä­ris val­mis saab pla­nee­ring um­bes aas­ta pä­rast ning siis an­tak­se üle Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le: „Me ei soo­vi se­da te­ha nii­sa­ma sei­na­le pa­ne­mi­seks, vaid seos­ta­da val­la üldp­la­nee­rin­gu­ga.“

Eelmine artikkelValk­la Ran­na pi­da­jad ko­gu­vad pio­nee­ri­laag­ri lu­gu­sid
Järgmine artikkelSõnumitooja 8. veebruaril