Keh­ra Las­te­ta­re on ter­vist eden­dav las­teaed

1997

Las­te­ta­re lii­tus Ani­ja val­last esi­me­se­na ter­vist eden­da­va­te las­teae­da­de võr­gus­ti­ku­ga.

Ter­vi­sea­ren­gu Ins­ti­tuu­di loo­dud ter­vist eden­da­va­te las­teae­da­de (TEL) võr­gus­tik­ku kuu­lu­vad va­ba­taht­lik­ku­se alu­sel lii­tu­nud las­teaiad, kes läh­tu­vad oma te­ge­vu­ses ter­vist eden­da­va las­teaia põ­hi­mõ­te­test. Lii­tu­mi­seks tu­leb esi­ta­da aval­dus, las­teaia ter­vi­se­mees­kon­na koos­seis ning ter­vi­se te­ge­vus­ka­va. Lii­tu­mi­se üks tin­gi­mus on – las­teaias pea­vad ole­ma lä­bi vii­dud ter­vi­se ja hea­olu hin­da­mi­sed, mil­lest sel­gu­vad aren­gu­va­ja­du­sed las­te ja per­so­na­li ter­vi­se eden­da­mi­seks.
„Tee­me ter­vist eden­da­vat tööd na­gu­nii iga päev ning ise­gi roh­kem, kui õp­pe­ka­vas sees. Ter­vist eden­da­va­te las­teae­da­de võr­gus­ti­ku­ga ot­sus­ta­si­me lii­tu­da, ku­na sel­le kau­du on või­ma­lik saa­da li­sa­väär­tust – osa­le­da Ter­vi­sea­ren­gu Ins­ti­tuu­di kau­du mit­me­tes pro­jek­ti­des ja koo­li­tu­sel ning su­ve­koo­li­des, kust saab häid ideid ja kuul­da teis­te las­teae­da­de ko­ge­mu­si. Pea­le sel­le on või­ma­lik saa­da ra­ha­list toe­tust,“ rää­kis Las­te­ta­re di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te.
Ta li­sas, et Las­te­ta­re esi­tas aval­du­se ja muud va­ja­li­kud do­ku­men­did TE­Li­ga lii­tu­mi­seks ka viis aas­tat ta­ga­si, kuid too­kord mil­le­gi­pä­rast vas­tust ei saa­dud ning võr­gus­ti­ku­ga jäi lii­tu­ma­ta: „Nüüd esi­ta­si­me pä­ris pi­ka pil­ti­de­ga il­lust­ree­ri­tud kok­ku­võt­te ter­vist eden­da­va­test te­ge­vus­test meie las­teaias – ter­vi­se­nä­da­lad, spor­di- ja mat­ka­päe­vad, muud lii­ku­mi­s­ü­ri­tu­sed.“
Di­rek­tor mär­kis, et las­teaia põ­hi­soov on pro­pa­gee­ri­da ja süs­ti­da las­te­le ter­vis­lik­ke elu­vii­se, et need jõuak­sid las­te kau­du ka lap­se­va­ne­ma­te­ni: „Tä­na­päe­val on vä­ga pal­ju üle­kaa­lu­li­si ja nii­ni­me­ta­tud nu­ti­kae­la­ga lap­si – ol­lak­se pal­ju nu­ti­sead­me­tes, lii­ku­mist on vä­he. See­tõt­tu püüa­me las­te­le va­ra­kult te­ki­ta­da aru­saa­ma, mis on ter­vi­se­le hea, mis mit­te ning püüa­me pak­ku­da roh­kem nii­su­gu­seid te­ge­vu­si, mis hõl­mak­sid ka lap­se­va­ne­maid ja töö­ta­jaid.“
Ani­ja val­la ka­he las­teaia di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te kin­ni­tas, et TE­Li­ga plaa­nib lii­tu­da ka Ala­ve­re las­teaed.
Ko­gu Ees­tist kuu­lub 16 aas­tat te­gut­se­nud võr­gus­tik­ku roh­kem kui 275 las­teaeda, Har­ju­maalt 30. Aru­kü­la ja Lok­sa las­teaed lii­tu­sid TE­Li­ga 2009., Kuu­sa­lu las­teaed 2013. aas­tal.

Eelmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS saa­vu­tas Tar­tu rat­ta­ral­lil 2. ko­ha
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la spor­diü­ri­tus­te toe­tu­sed