Keh­ra lap­sed on EV100 sün­ni­päe­va­kon­kur­sil pa­ri­ma­te seas

842

Har­ju maa­va­lit­su­se kon­kur­sil „Mi­nu Ees­ti 100 aas­ta pä­rast“ va­li­ti pa­ri­ma­te hul­ka 4 tööd Keh­ra las­telt.

Har­ju maa­va­lit­su­se ja Soo­me Sa­ta­kun­ta koos­tööp­ro­jek­ti­ga korraldati lõp­pe­val aas­tal mõ­le­mas rii­gis üheaeg­selt las­te ja noor­te loo­min­gu­kon­kurss, mis on pü­hen­da­tud Ees­ti ja Soo­me Va­ba­rii­ki­de 100. sün­ni­päe­va­le. Ees­ti tööd olid tee­mal „Mi­nu Ees­ti 100 aas­ta pä­rast“, soo­mlas­tel „Vi­sioon Soo­mest 100 aas­ta pä­rast – noor­te uus ise­seis­vus­dek­la­rat­sioon.“

Üle-ees­ti­li­sel kon­kur­si­le võis esi­ta­da oma­loo­min­gut viies vald­kon­nas: kir­jan­dus­lik loo­ming, ku­ju­tav kunst, fo­tog­raa­fia, vi­deo­kunst ning kä­si­töö ja teh­no­loo­gia, neid hin­na­ti nel­jas va­nu­se­rüh­mas. Kon­kurss kes­tis ku­ni 17. ap­ril­li­ni, sel­leks ajaks esi­ta­ti Har­ju maa­va­lit­su­se­le kok­ku 76 tööd. Pa­ri­maid tun­nus­ta­ti möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 12. det­semb­ril Tal­lin­nas ki­nos Kos­mos IMAX.

Ku­na Ees­ti-pool­ne kor­ral­da­ja oli Har­ju maa­va­lit­sus, va­li­ti eral­di väl­ja ka Har­ju­maa võit­jad. Kir­jan­dus­li­ku loo­min­gu eest 4.-6. klas­si ar­ves­tu­ses olid Har­ju­maa kolm pa­re­mat Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­sed: või­tis Ar­tur Mihk Pe­ter­son, 2. ko­ha vää­ri­li­seks hin­na­ti Ves­se Kilk ning 3. ko­ha sai Ka­ro­lii­na Joa­nurm. Nen­de kõi­gi õpe­ta­ja on Sir­je Jõe. Ku­ju­ta­vas kuns­tis või­tis 7.-9. klas­si õpi­las­te ar­ves­tu­ses esi­ko­ha Keh­ra noor­mees Sten-Mark Sel­berg, kes õpib Tal­lin­na Ühis­güm­naa­siu­mis, te­ma kuns­tiõ­pe­ta­ja on Liia Jung.

Kon­kur­si­le lae­ku­nud töid hin­da­sid Lee­vi Lae­ver, Riin Ki­vi­nurm, An­ne Mar­tin ja Ter­je Lil­lo Har­ju maa­va­lit­su­sest, Ruth Jü­ri­sa­lu HO­List ning Har­ju Koo­li­juh­ti­de Ühen­du­se ning maa­kon­na õpe­ta­ja­te ai­ne­sekt­sioo­ni­de esin­da­jad An­ne­ly Ajaots, Ave Oja, Hel­le Tõ­nis­son, Mar­je Tahk, Pil­le Roht­la ja Ur­mas Poh­lak.

Maa­va­lit­su­se kul­tuu­ri­nõu­nik Riin Ki­vi­nurm mär­kis, et kon­kur­si­ga soo­vi­ti in­nus­ta­da 100aas­ta­seks saa­va­te Ees­ti ja Soo­me rii­ki­de lap­si-noo­ri mõt­le­ma ning arut­le­ma oma rii­gi tu­le­vi­ku tee­ma­del, ai­da­ta kaa­sa neis isa­maa­li­se maail­ma­vaa­te ku­jun­da­mi­se­le, oma ko­du ja ko­du­tun­de väär­tus­ta­mi­se­le.

Eelmine artikkelJõu­lu­mõ­tisk­lus
Järgmine artikkelKol­ga laat on jõu­lua­jal piir­kon­na suu­rim kul­tuu­riü­ri­tus